מאמרים

ראיון לרגל גליון ה 50 של ירחון פנימיות

ראיון לרגל גליון ה 50 של ירחון פנימיות

ראיון עם הרב מנחם פרלשטיין לרגל גליון ה״חמישים" של ירחון ״פנימיות״, קיימנו ראיון עם האיש העומד מאחורי יוזמה ברוכה זו,

קרא עוד ←
מכתבים למערכת

מכתבים למערכת

פני צדיק שמעתי סתם מקשן, ששאל על מנהג חסידים ואנשי מעשה, שמצויה אצלם תמונת רבם הצדיק, כמו שנאמר ״והיו עיניך

קרא עוד ←
תורת מנחם

תורת מנחם

סקירת ספרים של הגאון האלוקי הוד כ”ק אדמו"ר מה'מ מליובאוויטש ״היכל מנחם״  ג׳ כרכים ״היכל מנחם״, ג׳ ברכים, גמה לפרסום כתבי

קרא עוד ←
רבי

רבי

הדור תשביעי בימי ההכנה וחיזוק ההתקשרות לנשיאנו הנצחי, לקראת יום קבלת הנשיאות – יו״ד שבט, כדאי שנתבונן במבט יסודי ומעמיק

קרא עוד ←
דבר מלכות

דבר מלכות

מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו הרמב"ם ואדמו"ר הזקן כ' בטבת הוא יום ההילולא של הרמב״ם, וכ״ד בטבת הוא יום

קרא עוד ←
משיח וגאולה

משיח וגאולה

אופנים ומדרגות בבירור הניצוצות הרב אברהם ברוך פבזנר רשימה שישית בסדרה ברשימה הקודמת עמדנו על מה שצריך ביאור בענין הקיצין

קרא עוד ←
מושגי יסוד בתורת החסידות

מושגי יסוד בתורת החסידות

אוהל מועד והמקדש הרב ישבעם סגל ציוה הי בתורתו: ״ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם״1, והיינו, שפנימיות הכונה של הקב״ה בבריאת

קרא עוד ←
300 שנה להולת הבעש"ט

300 שנה להולת הבעש"ט

"לעולם ה' דברך ניצב בשמים" הרב יוסף אברהם פיזם מאמר שני בסדרה כמבוא לשנים־עשר פרקי ״שער היחוד והאמונה״ שבספר ה״תניא׳

קרא עוד ←
מכתבים למערכת

מכתבים למערכת

סקירת ספרים של הגאון האלוקי הוד כ"ק אדמו"ר מה"מ מליובאוויטש רפואה שלמה שאלות אין ספור נשאל הרבי בעניני רפואה, ותשובות

קרא עוד ←
תורת מנחם

תורת מנחם

סקירת ספרים של הגאון האלוקי הוד כ"ק אדמו"ר מה"מ מליובאוויטש רפואה שלמה   שאלות אין ספור נשאל הרבי בעניני רפואה,

קרא עוד ←
הנשמה היהודית

הנשמה היהודית

"איתן" יעורר את האיתן שבנשמה" לפני הסתלקותו של המגיד ממעזריטש, הוא לקח את ידו של אדמו״ר הזקן בעל התניא והשו״ע

קרא עוד ←
דבר מלכות

דבר מלכות

מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו ניסים ונפלאות וישועות בנוסח ״הנרות הללו״ נאמרו ג'  לשונות: ׳הנרות הללו אנו מדליקין על

קרא עוד ←
משיח וגאולה

משיח וגאולה

בירור הניצוצות וה"קיצין" הרב אברהם ברור פבזנר רשימה חמישית בסדרה ברשימות הקודמות הובא מ״ש בתורת החסידות (מכתבי האריז״ל על יסוד

קרא עוד ←
מושגי יסוד בתורת החסידות

מושגי יסוד בתורת החסידות

אדם רוצה בקו שלו הרב ישבעם סגל בסמיכות ליום י״ט בכסלו – ראש השנה לחסידות חב״ד, יש לתת את הדעת

קרא עוד ←
300 שנה להולדת הבעש"ט

300 שנה להולדת הבעש"ט

ה"סבא" ו"הנכד" הרב יוסף אברהם פיזם מאמר ראשון בסדרה כידוע ומפורסם ביארו רבותינו נשיאינו כי המאסר והגאולה של ״י׳׳ט כסלו״

קרא עוד ←
מכתבים למערכת

מכתבים למערכת

עוד בענין קריאת שמע בזמנה בגליון ”פנימיות״ שהתפרסם לאחרונה, פרסמתם ב״מכתבים למערכת״, בענין קריאת שמע בזמנה, אשר המנהג פשוט, דכל

קרא עוד ←
תורת מנחם

תורת מנחם

סקירת ספרים של הגאון האלוקי הוד כ״ק אדמו"ר מה”מ מליובאוויטש עצות והדרכות בעבודת ה׳   הספר ״עצות והדרכות בעבודת ה״׳,

קרא עוד ←
מעיינות חכמה

מעיינות חכמה

נפתחו מעיינות החכמה   איתא בזהר (ח״א קיז,א): ״ובשית מאה שנין לשתיתתאה יתפתחון תרעי דחכמתא לעילא, ומבועי דחכמתא לתתא וכוי״.

קרא עוד ←
דבר מלכות

דבר מלכות

מתורתו של כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבינו סעודת מלוה מלכה כתב רבנו הזקן בשולחנו(או׳׳ח סי' ש  ס׳׳ג) בדיני סעודת מלוה

קרא עוד ←
משיח וגאולה

משיח וגאולה

בירור ראשון ובירור שני הרב אברהם ברוך פבזנר רשימה רביעית בסדרה בנוסף למה שהובא ברשימות הקודמות שיש ניצוצות קדושה בדברים

קרא עוד ←
דיון ועיון בהלכה ומנהג

דיון ועיון בהלכה ומנהג

אמירת "הריני מקבל"… ו"אך צדיקים" שאלה: ראיתי בכמה וכמה בתי כנסת, שתלוי פלקט ישן ובו כתוב שכ״ק אדמו״ר מליובאוויטש מבקש

קרא עוד ←
מושגי יסוד בתורת החסידות

מושגי יסוד בתורת החסידות

"אדם הראשון" לאור החסידות הרב ׳שבעם סגל מאמר שני בסדרה מהות נשמתו – חלק אלקה נשמתו היא ״חלק אלקה ממעל

קרא עוד ←
מכתבים למערכת

מכתבים למערכת

  עוד בענין 300 שנה לבעל־שם־טוב קראתי בעיון את ״דבר העורף, בענין שנת השלוש־מאות להולדת הבעל־שם־טוב, ויישר־כוח לכם על שאתם

קרא עוד ←
תורת מנחם

תורת מנחם

סקירת ספרים של הגאון האלוקי הוד אדמו"ר מה"מ מליובאוויטש לקוטי שיחות מועדים חג הסוכות   הספר "לקוטי שיחות – חג

קרא עוד ←