מאמרים

להגדיל תורה ולהאדירה!

להגדיל תורה ולהאדירה!

בעמדינו בחדש סיון – ירחא תליתאי, בו ניתנה אוריין תליתאי לעמא תליתאי(שבת פח,א), משמש הדבר כמנוף להתעוררות והתחזקות בתחום לימוד

קרא עוד ←
"אנכי" על פי חסידות

"אנכי" על פי חסידות

  המלה ׳׳אנכי׳׳, מופיעה בעשרת הדברות, היא הודעת עצמותו ומהותו ית׳ על עצמו. הודעת וגילוי עצמותו במלה ״אנכי״, היא התגלות בדרך

קרא עוד ←
"והוא יגאלנו" – על הרבי הקודם או הרבי?

"והוא יגאלנו" – על הרבי הקודם או הרבי?

שאלה: בגליון הקודם הזכרתם מה שאמר הרבי על הרבי הקודם ״והוא יגאלנו״. וגם כאשר דיבר על ״יחי המלך”, אמר שזה

קרא עוד ←
מה המיוחד בסגנון תורת חסידות חב"ד ביחס לשאר ספרי החסידות?

מה המיוחד בסגנון תורת חסידות חב"ד ביחס לשאר ספרי החסידות?

שאלה: מה הם האפיונים המיוחדים לסגנון תורת חסידות חב׳׳ד ביחס לשאר ספרי החסידות הרי כולם בעצם מבארים את תורת הבעש"ט

קרא עוד ←
הגאון רבי פנחס טייץ זצ"ל

הגאון רבי פנחס טייץ זצ"ל

לפני מספר חדשים נפטר בארה״ב אחד מגדולי  הרבנים, שהטביע חותמו על יהדות אמריקה ויהדות רוסיה ביובל השנים האחרונות, הלא הוא

קרא עוד ←
הויכוח בין משה למלאכים – מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבנו

הויכוח בין משה למלאכים – מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבנו

א.   איתא במסכת שבת (דף פי׳ח ע״ב): ״בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב״ה, רבונו של עולם, מה

קרא עוד ←
אתערותא דלעילא ואתערותא דלתתא

אתערותא דלעילא ואתערותא דלתתא

  בהתחברות והתאחדות הקב״ה עם כנסת ישראל, ישנם שני דרכים: א) באתערותא דלעילא. ב) באתערותא דלתתא. ולהלן ביאורם: ״אתערותא דלעילא

קרא עוד ←
"שערי המועדים" – על עניני חודש אייר – סקירת ספרים של הגאון האלוקי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

"שערי המועדים" – על עניני חודש אייר – סקירת ספרים של הגאון האלוקי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

  סדרת הספרים ׳׳שערי המועדים״, בהוצאת ״היכל מנחם״ – מרכז להפצת מעיינות החסידות בעיה״ק ירושלים ת״ו – כבר רכשה לעצמה

קרא עוד ←
מדוע נוהגים ללמוד חסידות לפני התפילה?

מדוע נוהגים ללמוד חסידות לפני התפילה?

שאלה: מדוע נוהגים החסידים ללמוד חסידות בכל בוקר לפני תפילת שחרית מדוע דווקא חסידות? ולפעמים זה גורם לאיחור (לאריכות?) התפילה.

קרא עוד ←
דבר ה' זו הלכה – לכו נרננה לה'

דבר ה' זו הלכה – לכו נרננה לה'

על הפסוק ״לכו נרננה לה,״ (תהלים צה,א.) אומרים המפרשים: ״מפרש על העתיד איך איש אל אחיו ידבר״. לכו נרננה ונשבח

קרא עוד ←
איך מתיישב ״והוא יגאלנו " עם פס"ד הרמב״ם?

איך מתיישב ״והוא יגאלנו " עם פס"ד הרמב״ם?

  לאחר שהרמב״ם אומר בהלכות מלכים פי״א ח״ד את הסימנים של ״בחזקת שהוא משיח״, (בקטע שנשמט ע״י הצנזור:) ״ואם לא

קרא עוד ←
דין "תמימות" בספירת העומר

דין "תמימות" בספירת העומר

איתא בשולחן ערוך רבינו הזקן (אורח חייס סימן תפ׳׳ט סעיף כ״ג ־ כ׳׳ד): ״ויש אומרים, שאם שכח לספור בלילה אחת

קרא עוד ←
"ספר המאמרים – מלוקט" – כרכים א – ו

"ספר המאמרים – מלוקט" – כרכים א – ו

על מאמרי החסידות של רבותנו נשיאנו, כבר  התבטא כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו, שלכל נשיא – סגנונו הייחודי, ע״ד ״אין שני

קרא עוד ←
"סעודת משיח" – על מה ולמה?…

"סעודת משיח" – על מה ולמה?…

    שאלה: שמעתי על מנהג "סעודת משיח" שהמציאו חב׳׳ד לעשות בשביעי של פסח, אחרי תפילת מנחה, ועוד הגדילו לעשות,

קרא עוד ←
סגולתה של אות בספר התורה של כלל ישראל

סגולתה של אות בספר התורה של כלל ישראל

    א . הכל החל בשיחת קודש מיוחדת של הרבי נשיא דורנו, בי״א ניסן שנת ה׳תשמ״א, לפני ט״ו שנה.

קרא עוד ←
פלאות – לכו נרננה לה'…

פלאות – לכו נרננה לה'…

מאז ומתמיד, עמדו מתפלאים אלו שלא זכו לאורה של החסידות, נוכח ההערצה וחרדת הקודש ־ שרחשו החסידים לרבותיהם, החל מהבעל

קרא עוד ←
אמת לאור תורת החסידות

אמת לאור תורת החסידות

הנושא יבואר לסעיפיו: א) מהות האמת. ב) ה' אלקים אמת. ג) מדת אמת. ד) עבודת אמת. ה) חכמת האמת. א)  

קרא עוד ←
גאולה ניסית לפי שיטת הרמב"ם

גאולה ניסית לפי שיטת הרמב"ם

כתב הרמב׳׳ם בהל׳ מלכים רפי״ב וז״ל: ״אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם… אלא עולם כמנהגו

קרא עוד ←
משנכנס אדר מרבין בשמחה

משנכנס אדר מרבין בשמחה

"משנכנס אדר מרבין בשמחה״. דייקו בזה גדולי ישראל, שלא אמרו חז״ל ״משנכנס אדר נשמח״ אלא ׳׳מרבין בשמחה״. מכלל שכל השנה

קרא עוד ←
מסכת שבת

מסכת שבת

”ליקוט חידושים וביאורים במסכת שבת – בנגלה ובחסידות״. זה שמו של הספר עב הכרס שלפנינו המונה 406 עמ' גדושים בביאורים

קרא עוד ←
טבילה במקוה בכל יום

טבילה במקוה בכל יום

   שאלה: חסידים ואנשי מעשה נוהגים לטבול בכל בוקר במקוה טהרה לפני התפילה, לאו דווקא טבילה מטומאה לטהרה אלא אפילו

קרא עוד ←
חודש אדר – לאור תורת החסידות

חודש אדר – לאור תורת החסידות

חודש אדר הוא החודש הששי  לבריאה, והחודש השנים־עשר למנין בני ישראל. שם החודש ־ ״אדר׳׳, רומז לענינים רוחניים נעלים, הקשורים

קרא עוד ←
"פורים" – ההוראה הנצחית

"פורים" – ההוראה הנצחית

א. ״הקורא את המגילה למפרע לא יצא״ (רפ"ב דמגילה). מפרש הבעש״ט (הובא בס׳ דברי שלום פ׳ בא): אדם הקורא את

קרא עוד ←
מלחמת גוג ומגוג – האם עלינו להתיירא מכך ?

מלחמת גוג ומגוג – האם עלינו להתיירא מכך ?

שאלה: לאחרונה מגיעים לבתי חב״ד באה׳׳ק אנשים מבוהלים שמספרים, כי מרצה פלוני או אלמוני – הודיע , כי בקרוב בביאת

קרא עוד ←