מאמרים

אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא

אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא

  נשמתו של משה רבנו נמשכת ומתפשטת בכל דור ודור. והוא מאמר הזהר הק׳ (תקו״ז תס׳׳ט), הבא לבאר שנשמת משה

קרא עוד ←
מה טעם המנהג להרבות בהדסים?

מה טעם המנהג להרבות בהדסים?

שאלה: ראיתי בתמונות של הרבי מחג הסוכות שיש באגודת ד' המינים ריבוי גדול של הדסים, אולי אפשר לבאר מנהג חב״ד

קרא עוד ←
האם אין כבר לחב"ד במה להתעסק רק בז' מצוות בני נח?!

האם אין כבר לחב"ד במה להתעסק רק בז' מצוות בני נח?!

  שאלה: אבקש לקבל הסברים על דבר חדש שלא שמענו מעולם,והוא פעילותו של הרבי להתעסק עם הגוים ולהשפיע על אומות

קרא עוד ←
נטילת לולב – בעבודת ה'

נטילת לולב – בעבודת ה'

נענוע הלולב מצביע, איפוא,  על הדרך הנכונה  בלימוד התורה: א. לימוד מתוך דבקות בה'.  ב. לימוד מתון ״נענוע" תמידי –

קרא עוד ←
תקיעת שופר

תקיעת שופר

          תקיעות וברכות של ראש השנה א. איתא במס' ראש השנה (לד, ב.): ״תנו רבנן: תקיעות

קרא עוד ←
 "שערי המועדים",ראש השנה

 "שערי המועדים",ראש השנה

סדרת ׳׳שערי המועדים״ מתורתו של כ"ק אדמו״ר נשיא דורנו, כבר קנתה לה מוניטין, כל מי שזכה לטעום מהאור כי טוב,

קרא עוד ←
מקורותיו של הגר״א סולובייצייק בענין הרבי כמשיח

מקורותיו של הגר״א סולובייצייק בענין הרבי כמשיח

שאלה: קראתי בהפתעה את הקטע מה״גילוי דעת״ שפירסם גדול ראשי הישיבות בארה״ב כבוד הרב הגאון האדיר ר׳ אהרן סולובייצ׳יק שליט״א

קרא עוד ←
מדוע נוהגים חסידים להקפיד על ׳שני כסויים" לראש?

מדוע נוהגים חסידים להקפיד על ׳שני כסויים" לראש?

שאלה: מדוע נוהגים חסידים ואנשי מעשה להקפיד ללבוש שני כסויים על הראש (כיפה וכובע), במיוחד בעת התפלה או בעת אמירת

קרא עוד ←
הרבי אמר לי מדוע הוא לא יכול להרדם בלילה…(מעשה שהיה)

הרבי אמר לי מדוע הוא לא יכול להרדם בלילה…(מעשה שהיה)

  מספר הרב אהרן-דב הלפרין שליט״א: באחת מנסיעותיי הזדמן לי לשבת ליד יהודי הדור צורה, עם לבוש חסידי, וכאשר תוך

קרא עוד ←
חודש  "אלול" לאור החסידות

חודש  "אלול" לאור החסידות

חודש אלול גדוש בתכנים רוחניים, וכן באירועים רבי משמעות לעם ישראל ולעולם כולו. מאחר שקצר המצע מהשתרע, נתייחס במאמר זה

קרא עוד ←
אור החסידות – ״שני המאורות הגדולים״

אור החסידות – ״שני המאורות הגדולים״

בחדש אלול ירדו לעולם נשמותיהם של ״שני המאורות הגדולים״, רבי ישראל בעש"ט נ״ע, מייסד תנועת החסידות הכללית בשנת תנ״ח (נח״ת),

קרא עוד ←
התוועדות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש חלקים ג –ד,

התוועדות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש חלקים ג –ד,

  חומר כתוב מהתוועדויותיו של כ״ק  אדמו״ר נשיא דורנו, מצוי בידי רושמי הדברים החל משנת ה׳תש״י, מאז עלה למרום כ״ק

קרא עוד ←
מדוע מקפידים לומר "קרבנות" גם לפני תפילת מנחה?

מדוע מקפידים לומר "קרבנות" גם לפני תפילת מנחה?

שאלה: לפני תפילת מנחה כתוב בסידור: ״אחר וידבר וסדר הקטורת אומרים אשרי׳׳, וראיתי הרבה מקפידים בזה. אבל יש שמדלגים על

קרא עוד ←
ירידה צורך עליה

ירידה צורך עליה

מספרים: פעם אחת נקלע פיקח אחד,לשיחה שהתנהלה בענין חסידים ומתנגדים. נענה אחד ואמר: שמח אני שיש ״שמחת תורה״ בעולם, שאם

קרא עוד ←
הרי משיח צריך להיות מסוגל לשפוט ברוח הקודש?

הרי משיח צריך להיות מסוגל לשפוט ברוח הקודש?

שאלה: קראתי את דברי הגאון האדיר ר׳ אהרן סולובייצ׳יק שליט׳׳א מבריסק שכותב ב׳גילוי דעת׳ שהרבי מליובאוויטש עדיין יכול להיות המשיח,

קרא עוד ←
שיחת קודש לשבת מברכים אלול מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

שיחת קודש לשבת מברכים אלול מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

א. על חודש אלול אמרו רז״ל ששמו מרומז בר״ת של הפסוק: ׳׳אנה לידו ושמתי לך״. פסוק זה הוא בפרשה שבה

קרא עוד ←
אורה של ליובאוויטש

אורה של ליובאוויטש

מתנות המלאכים… (מעשה שהיה) …״ותיכף ומיד ממש… הקכ״ה עצמו… אוחז בידיו ממש איש איש ממקומו כענין שנאמר ״ואתם תלוקטו ?יאחד

קרא עוד ←
בצל החכמה

בצל החכמה

מאז ומתמיד עמדו נשיאי חב״ד בקשרי  ידידות עם גדולי ישראל בדורם. הקשרים היו הן עם גדולי ישראל מחוגי החסידים שהלכו

קרא עוד ←
פניני גאולה

פניני גאולה

  מנאומו של כ״ק אדמר׳ר מוהריי׳׳צ זי"ע, ביום יציאתו מבית האסורים – ג׳ תמוז ה׳תרפ״ז, בתחנת הרכבת, בצאתו לעיר גלותו

קרא עוד ←
מקום הארון וגניזתו

מקום הארון וגניזתו

ברמב״ם ריש פ׳׳ד מהל' בית הבחירה, (לאחר שהוא כותב מה היה בקדש הקדשים – אבן היתה בקדש הקדשים במערבו שעליה

קרא עוד ←
כוחה ותפקודה של התוועדות חסידית

כוחה ותפקודה של התוועדות חסידית

  שאלה: רבים שואלים מהי אותה התוועדות חסידית, ״פארבריינגען״, שמזמן לזמן עורכים החסידים. לשם מה ומה פעולתה? תשובה: הנה הרבה

קרא עוד ←
איך תתכן שפלות וענווה במשיח ביחד עם רוממות והתנשאות?!

איך תתכן שפלות וענווה במשיח ביחד עם רוממות והתנשאות?!

  שאלה: במקורות מוצאים סתירה בין דמותו של המשיח כעניו מופלג, לבין הכבוד הגדול שמקבל, כמלך על העולם כולו. איך

קרא עוד ←
חסידות – "אדום" לאור החסידות – שני מאמרים

חסידות – "אדום" לאור החסידות – שני מאמרים

"אדום" לאור החסידות ״עשיו הוא אדום״ (בראשית לו.). ונקרא כך על שם שביקש מיעקב אחיו: ״הלעיטני נא מן האדום האדום

קרא עוד ←
ספר ״היום יום״ – סקירת ספרים של הגאון האלוקי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

ספר ״היום יום״ – סקירת ספרים של הגאון האלוקי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

  ספר ״היום יום״ שהוציא כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו לקראת י״ט כסלו ה׳תש״ג, הוא ראשית ביכוריו בדפוס, ונערך ונדפס עפ״י

קרא עוד ←