מאמרים

לראות במוחש את עיניו הצופיות מרחוק…

לראות במוחש את עיניו הצופיות מרחוק…

שאלה: הזכרתם כמה פעמים במסגרת זו, את הקביעה שהרבי הוא ״נביא הדור״, וכי הוא חזה את ההתדרדרות הבטחונית שתבוא בעקבות

קרא עוד ←
אבות האומה ־ תכונותיהם וענינם

אבות האומה ־ תכונותיהם וענינם

אין קורין אבות אלא לשלושה״ (ברכות ט״ז ע׳׳ב) – והם אברהם יצחק ויעקב – אבות האומה. ויש בזה כמה ענינים

קרא עוד ←
"שמעון הכופר" מעשה שהיה

"שמעון הכופר" מעשה שהיה

שנת תקנ״ב, בא לוילנא אחד מאזרחי זאמוט, ושמעון שמו, תלמיד תלמידו של ר׳ ישראל ליפשיץ בתכונה והנדסה, ותלמיד תלמידו של ר׳

קרא עוד ←
תומכי תמימים – פנימיות אור אין סוף

תומכי תמימים – פנימיות אור אין סוף

כ״ק אדמו״ר מוהרש״ב מייסד ישיבות ״תומכי תמימים׳׳, מי שטבע את המושג ״חיילי בית דוד״ ביחס לתלמידי ישיבות חב״ד וזכה לכינוי

קרא עוד ←
מה הטעם לנתינת צדקה בעת אמירת "ויברך דוד"?

מה הטעם לנתינת צדקה בעת אמירת "ויברך דוד"?

שאלה: מדוע נוהגים לבצע את מתן הצדקה בתפלה, דוקא באמירת ״ויברך דוד״ ? תשובה: נוהגים שבנוסף לנתינת צדקה לפני התפלה

קרא עוד ←
אבחנה בין המושגים "ימות המשיח" ואתחלתא דגאולה"

אבחנה בין המושגים "ימות המשיח" ואתחלתא דגאולה"

  שאלה: הסברתם, כי התקופה שאנו חיים בה, היא ״ימות המשיח״, וכבר הגיע הזמן שעליו נאמר בחז״ל: ״אין בין העולם

קרא עוד ←
אברהם אבינו לאור תורת החסידות

אברהם אבינו לאור תורת החסידות

הרבה מבואר בתורת החסידות על אברהם – אבינו הראשון משלושת אבות האומה, מפאת קוצר היריעה נעסוק בתמציתיות בהבנת ענינו של

קרא עוד ←
מהדרין מן המהדרין

מהדרין מן המהדרין

איתא בגמ' (שבת דף כ״א ע״ב): ״תנו רבנן, מצות חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן

קרא עוד ←
"תורתו של משיח"

"תורתו של משיח"

  עפ״י הוראת כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו  ללמוד עניני גאולה ומשיח כפי שנתבארו בתורה שבכתב, תורה שבעל פה ובפנימיות התורה,

קרא עוד ←
שכל אלוקי ושכל אנושי

שכל אלוקי ושכל אנושי

בעשרים (בגימטריא – "כתר" = 620) במר  חשון, ירדה לעולם הנשמה הכללית הקדושה, נשמת כ״ק אדמו״ר הגאון האלוקי רבנו שלום

קרא עוד ←
"קיימו האבות את כל התורה – קודם שניתנה"

"קיימו האבות את כל התורה – קודם שניתנה"

     א. בפירושיו לספר בראשית מזכיר רש׳׳י כמה פעמים את דברי חז״ל – ״קיימו האבות את כל התורה כולה

קרא עוד ←
באם נכון לומר ש"ימות המשיח" הם כבר בתחילתם?  

באם נכון לומר ש"ימות המשיח" הם כבר בתחילתם?  

שאלה: חסידי חב״ד אומרים שהרבי הוא מלך המשיח. וא״כ עולה מזה, שאנו נמצאים עתה בימות המשיח. האם נכונה הנחה זו?

קרא עוד ←
"בקשת הגאולה" ב"קידוש לבנה"

"בקשת הגאולה" ב"קידוש לבנה"

שאלה: בגליון הקודם נאמר כי "לכל פרט מן התפלות המזמורים והמנהגים הקשורים בקידוש לבנה, ישנם ביאורים על שייכותו לתפלה על

קרא עוד ←
"מעייני הישועה" סקרים ספרים של הגאון האלוקי הוד כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

"מעייני הישועה" סקרים ספרים של הגאון האלוקי הוד כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

"מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו״. כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו היה נוהג בשנים שעברו לערוך התוועדות

קרא עוד ←
"שלך" בסוכה ובלולב – מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

"שלך" בסוכה ובלולב – מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

  א. איתא במסכת סוכה (דף כז ע׳׳ב): ״תניא,רבי אליעזר אומר, כשם שאין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון

קרא עוד ←
מדוע האמונה שהרבי הוא המשיח כה עקרונית

מדוע האמונה שהרבי הוא המשיח כה עקרונית

  שאלה: האם באמת האמונה הזו שהרבי הוא מלך המשיח שיבוא ויגאלנו, היא דבר חשוב ועקרוני כל כך, שעבורה כדאי

קרא עוד ←
וכל מאמינים

וכל מאמינים

חדש תשרי, מכיל בקרבו את הימים הנוראים, שבמרכזם עשרת ימי תשובה. אך טבעי הוא לעסוק בענין התשובה. לפנינו סיפורו המאלף

קרא עוד ←
מה הקשר בין "קידוש לבנה" ל"בקשת הגאולה" ?

מה הקשר בין "קידוש לבנה" ל"בקשת הגאולה" ?

שאלה: שמתי לב שבשנים האחרונות, משתדלים חסידי חב״ד בארץ ובעולם לארגן מעמדים של קידוש לבנה ברוב עם ומזכים בזה יהודים

קרא עוד ←
ארבעת המינים – בעבודה הרוחנית

ארבעת המינים – בעבודה הרוחנית

מצות ד׳ מינים היא מצוה שנצטוינו בתורה, וכמ״ש: ״ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת

קרא עוד ←
"רשימות" – סקירת ספרים מאת הגאון האלוקי כ"ק הרבי מליובאוויטש

"רשימות" – סקירת ספרים מאת הגאון האלוקי כ"ק הרבי מליובאוויטש

לאחר ג׳ תמוז נמצאו בהיכל קדשו של הרבי שלש  דפדפות, שבכל אחת מהן מאות עמודים, שנרשמו בעצם ידו הק׳. כתב

קרא עוד ←
משיח – "תקופה" או גואל יהודי"?

משיח – "תקופה" או גואל יהודי"?

שאלה: המאמין כי משיח יכול להיות ״תקופה״ של גאולה, אך ללא גואל בשר ודם, כיצד יש להתייחס לדעתו? תשובה: פסק

קרא עוד ←
כבר נפרצה הדרך…

כבר נפרצה הדרך…

לילה. יושב לו רבנו יוסף קארו בעל  ה"שולחן ערוך" בבית מדרשו ומתחבט בסוגיה סבוכה של דברי חז׳׳ל. שעות רבות יושב

קרא עוד ←
סתירה שהיא בנין

סתירה שהיא בנין

א. איתא ברמב״ם (הל׳ מלכים פ״ו הל׳ י׳): ״כל המשבר כלים וקורע בגדים והורס בנין וכו׳ דרך השחתה, עובר בבל

קרא עוד ←
לימוד הלכות "בית הבחירה״ על שום מה?

לימוד הלכות "בית הבחירה״ על שום מה?

שאלה: מה המקור למנהג לעסוק בלימוד הלכות בית הבחירה, ולזכות את הרבים בכך, בעיקר בימי בין המיצרים? תשובה: מצינו במדרש

קרא עוד ←