מאמרים

מדוע כה חשוב ללמוד בתורת חב״ד, ולא די בספרי חסידות אחרים?

מדוע כה חשוב ללמוד בתורת חב״ד, ולא די בספרי חסידות אחרים?

בני תורה רבים המסתופפים בחצרות  חוגים – חסידיים למיניהם, מהרהרים לעצמם: ראינו מעלת החסידות על המוסר כמעלת הזהב על הכסף,

קרא עוד ←
שיחות קודש התשנ"ב (ב' כרכים)

שיחות קודש התשנ"ב (ב' כרכים)

בקיץ תנש׳׳א ובחורף ה׳תשנ״ב, נשמעו מפי קדשו של כ״ק אדמו"ר נשיא דורנו, יותר ויותר דיבורים שמיימים אודות ביאת המשיח הקרובה

קרא עוד ←
שתי משמעויות למושג אמונה המכוונות לענין אחד.

שתי משמעויות למושג אמונה המכוונות לענין אחד.

האמונה בה'. א. אמונה מלשון אמת, וענינה ההתאמתות בנפש המאמין-של הענין שבו מאמין. ב. אמונה שהוא לשון רגילות שמרגיל האדם

קרא עוד ←
למה מחדירים בעם ציפיה דרוכה לביאת המשיח?…

למה מחדירים בעם ציפיה דרוכה לביאת המשיח?…

שאלה: ״המתח המשיחי״ שחב״ד מכניסים, אין לו מקור! למה לא להסתפק ב"המתנה" לביאת המשיח במקום להחדיר בעם ״ציפיה דרוכה״ לבואו?

קרא עוד ←
"והאמונה איזור חלציו" …

"והאמונה איזור חלציו" …

סח כ״ק אדמו׳׳ר מהוריי״צ מליובאוויטש: בנוגע למשיח צדקנו נאמר "והאמונה איזור חלציו". (ישעי׳ יא). בפסוק כתוב ״והאמונה״. מה באה להדגיש

קרא עוד ←
ביאור נפלא בענין "לא – מת משה"

ביאור נפלא בענין "לא – מת משה"

בקשר ליום לידת משה רבנו ע׳׳ה, אומרים חז׳׳ל, שביטול גזירת המן קשורה עם הזכות המיוחדת של אותו יום, וז׳׳ל הגמרא

קרא עוד ←
מדוע כה חשוב ל"התכונן" לביאת המשיח?

מדוע כה חשוב ל"התכונן" לביאת המשיח?

בפרשת ״בא״ – אותה קראנו בתורה בשבת ההכנה לי׳ שבט, מסופר על עצם היציאה הממשית ממצרים – מופיעה ״דרישה-אחרונה״ שהקב״ה

קרא עוד ←
ספר מאמרים "באתי לגני" – ב' כרכים

ספר מאמרים "באתי לגני" – ב' כרכים

ספר המאמרים ״באתי לגני״ כולל את מאמרי הוד כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו – הפותחים בדיבור המתחיל ״באתי לגני״. מאמרי חסידות

קרא עוד ←
יום הבהיר י׳ שבט – יום בו ניתלו המאורות ד״דור השביעי״

יום הבהיר י׳ שבט – יום בו ניתלו המאורות ד״דור השביעי״

המושג "רבי" הוא נושא עמוק טמיר ונעלם. מי אנו, אנשים רגילים, שננסה להגדיר מהו "רבי" ? אולם אין לנו אלא

קרא עוד ←
על כיסאו לא יישב זר… סיפור חסידי

על כיסאו לא יישב זר… סיפור חסידי

הדבר אירע בשנת תשכ״ז. ר׳ מיכל וישצקי, חסיד חב״ד צעיר שיצא זה עתה מרוסיה והגיע לארה״ב, הצטרף לארגון "עזרת אחים",

קרא עוד ←
צריך כל אדם שיראה עצמו.. חציו זכאי וחציו חייב

צריך כל אדם שיראה עצמו.. חציו זכאי וחציו חייב

שאלה: אתם טוענים שיש לעשות פעולות בכדי לזרז את ביאת המשיח. מהיכן לקחתם את הרעיון שצריך לעשות פעולות כדי לקרב

קרא עוד ←
הוד כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ זיע"א

הוד כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ זיע"א

דברי ימי הוד כ"ק אדמו׳ר מוהריי׳צ (רבנו יוסף יצחק) ־ הנשיא השישי לחסידות חב״ד, הלא הם כתובים ב׳"ספרי התולדות" לנשיאי

קרא עוד ←
שבעת המינים – בעבודת ה'

שבעת המינים – בעבודת ה'

"ישראל קאי דזרעי ברישא והדר כרבי״ (שבת ע״ג ע׳׳א וע׳׳ב) ש׳׳קשה היא ואין יכול לכסות (הזריעה) בלא חרישה״, (פרש״י שם),

קרא עוד ←
ארץ ישראל באור החסידות   

ארץ ישראל באור החסידות   

ענין זה שארץ הקודש, מהותה – קדושה, אשר מחייבת התנהגות בתוספת קדושה, במיוחד למי שזכה להימצא בה, הנה כפי הידוע

קרא עוד ←
תיובתא – אתגר למחשבה

תיובתא – אתגר למחשבה

הפעם לא נענה על ״תיובתא״, כי אם נעלה בפניכם, הקוראים ״תיובתא״, שתהווה עבורכם אתגר למחשבה, ושמא גם תמצאו ״כתובת״ שממנה

קרא עוד ←
"המלך במסיבו" – ב' חלקים

"המלך במסיבו" – ב' חלקים

בי"א בניסן תשנ״ג יצא לאור הספר שרבים חיכו לו שנים רבות – ״המלך במסיבו׳׳. ספר זה כולל בתוכו ראשי פרקים

קרא עוד ←
האם המשיח עצמו יהיה מאלה שיקומו בתחייה

האם המשיח עצמו יהיה מאלה שיקומו בתחייה

שאלה: עד עתה ביארתם שיש שני זמנים של תחייה, ויהיו צדיקים שיקומו מיד בתחילת ימות המשיח. אבל האם יש מקורות

קרא עוד ←
עת צרה היא ליעקב – וממנה יוושע…

עת צרה היא ליעקב – וממנה יוושע…

ברם, ״אין לנו אלא דברי בן עמרם״, דברי רבנו הקדוש – מאור עינינו, בשיחת קדשו בחודש טבת שנת תנש״א בנוגע

קרא עוד ←
בעניין: "כל צומות עתידים להיבטל"

בעניין: "כל צומות עתידים להיבטל"

ברמב״ם סוף הל׳ תענית: כל הצומות האלו עתידים ליבטל לימות המשיח. ולא עוד אלא שהם עתידים להיות ימים טובים וימי

קרא עוד ←
ארץ ישראל באורה של החסידות

ארץ ישראל באורה של החסידות

ארץ ישראל – הארץ אשר הובטחה לאבותינו בשביל עם ישראל, היא ארץ שבעת העמים הנזכרים בתורה, ונתנה לישראל בגבולותיה הכתובים

קרא עוד ←
האם החסידות חיונית בעבודת השם – המושתת על חיוב הלכתי?

האם החסידות חיונית בעבודת השם – המושתת על חיוב הלכתי?

  בפרוס י״ט כסלו – חג גאולת החסידות ממתנגדיה – יומא דקא גרים להביא את עידן הגלות לקצ״ו (196 שנה

קרא עוד ←
"ספר השליחות" – שיחות ומכתבים

"ספר השליחות" – שיחות ומכתבים

מאז ומקדם נהגו רבותנו נשיאנו לשלוח חסידים לבצע משימות שונות בבחינת ״יפוצו מעיינותיך חוצה״ – לפעול את הפצת רעיון החסידות

קרא עוד ←
לאחר ג' תמוז, מנין הבטחון שהמשיח הוא הרבי ולא דוד המלך או הבעש"ט למשל?

לאחר ג' תמוז, מנין הבטחון שהמשיח הוא הרבי ולא דוד המלך או הבעש"ט למשל?

שאלה: לכאורה כל הביאור עפ״י תורת החסידות בקשר למשיח ב״דור השביעי״, היה נכון עד ג׳ תמוז. אבל עתה לאחר מכן

קרא עוד ←
פלפול ועיון בדין מהדרין מן המהדרין בנרות חנוכה

פלפול ועיון בדין מהדרין מן המהדרין בנרות חנוכה

תנו רבנן: מצות חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד. מהדרין מן המהדרין ב״ש אומרים יום ראשון מדליק

קרא עוד ←