מאמרים

אהבת ישראל באספקלריית החסידות 

אהבת ישראל באספקלריית החסידות 

  מצות ״ואהבת לרעך כמוך" כפי שנצטווינו בתורה – אמר רבי עקיבא: זה כלל גדול בתורה. הנושא ידון בארבעה פרקים:

קרא עוד ←
מהי התרופה הטובה ביותר לספקנות?

מהי התרופה הטובה ביותר לספקנות?

בעשור השנים האחרון תופסת  כותרות השיטה-החדשה להוכחת מקורה-האלוקי של התורה הצגת ״צפני- הפלא בטקסס התנ״כי״ שנתגלו בעזרת המחשב, דבר השולל

קרא עוד ←
"בשורת הגאולה"

"בשורת הגאולה"

כבר הסעירו ועדיין מסעירים את העולם אותם דברי כ״ק הרבי, בשיחות קדשו (משלהי שנת תש״נ – תשנ׳׳ב) אודות הבשורה וההכרזה

קרא עוד ←
מה פשר הענין שלעתיד לבוא ״זה שמו אשר יקראו (למשיח) ה׳ צדקנו״

מה פשר הענין שלעתיד לבוא ״זה שמו אשר יקראו (למשיח) ה׳ צדקנו״

  שאלה: מה פשר הענין שלעתיד לבוא ״זה שמו אשר יקראו (למשיח) ה׳ צדקנו״ (ירמיה, פג)? תשובה: ענינו העיקרי של

קרא עוד ←
גדר ימי התשלומין דחג השבועות

גדר ימי התשלומין דחג השבועות

אדמו"ר הזקן פוסק בסידורו שאין אומרים  תחנון מר"ח סיון עד י״ב בו דהיינו ה׳ ימים אחר חג השבועות כי החג

קרא עוד ←
"ביטול היש" – ו"הבנה והשגה", סתירה או השלמה

"ביטול היש" – ו"הבנה והשגה", סתירה או השלמה

אחרי חג הפסח, בו מדגישים כ״כ את מעלת ה״מצה״ שעניינה ביטול בתכלית, וחומרת האיסור שב״משהו חמץ (טיפה של יישות, רחמנא

קרא עוד ←
"שולחן המלך" (כרכים א-ג)

"שולחן המלך" (כרכים א-ג)

ספרי ״שולחן המלך״, אשר עד עתה יצאו לאור ג׳ כרכים מסדרה זו, כוללים הערות וביאורים על שולחן ערוך אדמו״ר הזקן,

קרא עוד ←
אגרות קודש,המלך יעננו

אגרות קודש,המלך יעננו

שאלה: לאחרונה מתפרסמים יותר ויותר סיפורים בכתב ובע״פ, על תשובות שמיימיות, המתקבלות באמצעות ספרי ה"אגרות קדש" (וכיו"ב) של הרבי. מה

קרא עוד ←
שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא

שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא

איתא בגמ׳ (יבמות סב,ב.): "שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא וכולן מתו בפרק אחד (בין פסח לעצרת)

קרא עוד ←
ב' אייר יום ההולדת כ׳׳ק אדמו״ר מהר״ש

ב' אייר יום ההולדת כ׳׳ק אדמו״ר מהר״ש

חודש אייר אשר בב׳ בו חל יום ההולדת של (כ׳׳ק אדמו״ר מהר״ש (רבנו שמואל) נבג׳׳מ זי׳׳ע, החמישי לנשיאי חב״ד, גורם

קרא עוד ←
"הגיע זמן גאולתכם", בזמן כה ירוד?

"הגיע זמן גאולתכם", בזמן כה ירוד?

שאלה: "איך אפשר לפרסם ש׳׳הגיע זמן גאולתכם״ בשעה שכל החוגים בעם ישראל נמצאים במצב של שממון רוחני, ולא נראה שום

קרא עוד ←
"חודש אייר" באספקלריית החסידות

"חודש אייר" באספקלריית החסידות

חודש אייר הינו החודש השני לחודשי השנה, על פי מה שקבע ה' בתורתו. והוא החודש השני לצאת בני ישראל ממצרים.

קרא עוד ←
ארבעת הבנים בחוגי ״בני תורה״…

ארבעת הבנים בחוגי ״בני תורה״…

בחג הפסח מסתכלת התוה״ק על ה״תיובתות״ באור חיובי, בהנחה שארבעת סוגי ה״בנים״ אין כוונתם "לקנטר" או ״להצדיק עצמם׳׳ – אלא

קרא עוד ←
"הדרנים על הש"ס" – כרך ב'

"הדרנים על הש"ס" – כרך ב'

בסמיכות לערב פסח שבו נוהגים הבכורים לערוך ״סיום – מסכת״ במקום ״תענית בכורים״, זמן ראוי הוא להתייחס לפן ייחודי במשנתו

קרא עוד ←
אור איו־סוף

אור איו־סוף

״אור אין סוף״ – פירושו: התגלות עצמותו יתברך בדרך זיו והארה בלבד. והגם שהזיו הוא הארה ולא עצם, מכל מקום

קרא עוד ←
חודש ניסן – יום הולדת המאור הגדול

חודש ניסן – יום הולדת המאור הגדול

חדש ניסן בו נולדו האבות הקדושים (גמ׳ ר׳ה יא,א.) הוא גם החדש בו זכינו להולדתו של מאור ישראל כ״ק אדמו׳׳ר

קרא עוד ←
מהי הכוונה במאחז״ל ש״משיח יושב בשער רומי״ ?

מהי הכוונה במאחז״ל ש״משיח יושב בשער רומי״ ?

שאלה: טרחתם לבאר שגם לאחר ג׳ תמוז ממשיכה האמונה ברבי, אולם לפי דעתי הדבר לא מתחיל בלי ״ארץ ישראל״ ולכן

קרא עוד ←
בגדר "כוס חמישי" לשיטת הרמב"ם

בגדר "כוס חמישי" לשיטת הרמב"ם

כתב הרמב״ם בהל׳ חמץ ומצה (פ״ח ~ ה״י): ״ויש לו למזוג כוס חמישי ולומר עליו הלל הגדול, והוא מהודו לה׳

קרא עוד ←
מדוע כה מדגישה החסידות את הצורך להיות שרוי בשמחה?

מדוע כה מדגישה החסידות את הצורך להיות שרוי בשמחה?

אחד ההדגשים הבולטים בחינוך – החסידי הוא על ״עבדו את ה׳ בשמחה״. – עד שפעמים עולה תמיהה: האין זה מוגזם,

קרא עוד ←
״שערי המועדים״ "אדר"

״שערי המועדים״ "אדר"

סדרת ״שערי המועדים״ היא עוד סדרת ספרים נפלאה מתורתו של כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו, הפעם בנושא ״המועדים״. הספר הנוכחי עוסק

קרא עוד ←
יש השואלים מדוע לאחרונה מקשרים כל ענין עם משיח…

יש השואלים מדוע לאחרונה מקשרים כל ענין עם משיח…

זה השער לה'… יש שואלים מדוע לאחרונה מקשרים כל ענין בתורה ועבודת ה׳ עם… משיח וגאולה. וכי אי אפשר לעסוק בעניני

קרא עוד ←
מדוע צריך גם ללמוד עניני משיח וגאולה בנוסף לאמונה?

מדוע צריך גם ללמוד עניני משיח וגאולה בנוסף לאמונה?

שאלה: אינני מבין למה לא די להאמין בכללות הענין שאכן ״הנה הנה משיח בא״, ולהשתדל להתנהג בהתאם, אולם למה צריך

קרא עוד ←
משמעות האמונה בה'

משמעות האמונה בה'

שני עניינים באחדות ה׳: א. משלימה את מצות האמונה במציאות ה׳. ב. מצוה בפני עצמה, והיא האמונה באחדות ה', בנוסף

קרא עוד ←
"ורצוי לרוב אחיו"

"ורצוי לרוב אחיו"

על הנאמר בסוף המגילה ״כי מרדכי היהודי וגו׳ ורצוי לרוב אחיו וגו' אומרים חז״ל (מגילה טז,ב) "לרוב אחיו", ולא לכל

קרא עוד ←