כל הפוסטים בגאולה ומשיח

ג' תמוז היום הגדול והקדוש

ג' תמוז היום הגדול והקדוש

  ג׳ תמוז זכה אצל החסידים לכינוי ״היום הגדול והקדוש", כי הוא תאריך מכונן בדברי ימי ישראל, ובמילא גם בהסטורי׳

קרא עוד ←
חורבת בית המקדש – בנינו

חורבת בית המקדש – בנינו

סתירה שהיא בנין איתא ברמב״ם (הל׳ מלכי□ ו' י'): "כל המשבר כלים וקורע בגדים והורס בנין וכו׳ דרך השחתה, עובר

קרא עוד ←
הגאולה עומדת כבר על סף הפתח…

הגאולה עומדת כבר על סף הפתח…

הדרך כבר נסללה לילה. יושב לו רבינו יוסף קארו, בעל ה׳שולחן ערוך׳, בבית מדרשו ומתחבט בסוגיה סבוכה של דברי חז״ל.

קרא עוד ←
"סעודת משיח" למה?

"סעודת משיח" למה?

"גילוי הארת משיח"   הבעש״ט הק', מייסד החסידות, אמר שביום אחרון של פסח ״מאיר גילוי הארת משיח" ולכן הנהיג לעשות

קרא עוד ←
מי"ד הן נגאלין

מי"ד הן נגאלין

בניסן עתידין להיגאל השנה הינה שנת המאה לבר־מצוה של הרבי, שהתקיימה בשנת תרע״ה. נקל להבין שיום גמר ועיקר כניסת הנפש

קרא עוד ←

את בחינת אורו של משיח, שיתגלה בשלמות בגאולה שבפתחנו, "תופסים" באמצעות לימוד החסידות ודרכי החסידות כ״ק אדמו״ר מוהרש״ב, מייסד ישיבות

קרא עוד ←
השלבים בגאולת הרבי הריי"צ

השלבים בגאולת הרבי הריי"צ

הסבר נפלא של הרבי על השלבים בגאולת חותנו – הרבי הריי"צ   ג' תמוז הוא היום שבו השתחרר כ"ק מו"ח

קרא עוד ←
ימות המשיח שבהם נמצאים עכשיו

ימות המשיח שבהם נמצאים עכשיו

מסע הגאולה בשיחת קודש של הרבי (ש״פ וארא, כ״ח טבת, מבה״ח שבט) מחלק הרבי את תולדות חייו ונשיאותו של כ׳׳ק

קרא עוד ←
בראשית ברא – בשביל ישראל

בראשית ברא – בשביל ישראל

הביכורים של הקב"ה חז״ל אומרים שבני־ישראל נקראים ׳ביכורים׳ כמו שכתוב "כביכורה בתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם", ו׳׳קודש ישראל לה׳ ראשית תבואתה״

קרא עוד ←
לימוד החסידות מחיש את הגאולה

לימוד החסידות מחיש את הגאולה

הלימוד מחיש הגאולה במחציתו השניה של האלף השישי, דהיינו משנת ה׳ אלפים ת"ק ואילך והחל אורו של משיח להתנוצץ בעולם,

קרא עוד ←