סיפורים

סיפורי חסידים

סיפורי חסידים

…״גם מזקני (אדמו״ר הזקן) שמענו עתידות קולע אל השערה״ … (אדמו״ר ה׳צמח צדק״) נוהג היה רבנו הזקן לשלוח את גדולי

קרא עוד ←
סיפורי חסידים

סיפורי חסידים

הרואה את הנולד הפרופ׳ ירמיהו ברנובר זכה לשם עולמי כחוקר וכבר־סמכא בתחום המגנטו־ הידרודינמיקה. תחום זה, בו עוסק מספר מצומצם

קרא עוד ←
דמויות

דמויות

הרב שלום דב וולפא הגאון הגדול רבי  מרדכי סאוויצקי זצ״ל ״כל תורה שאין עמה עבודה של יראת שמים סופה בטלה״

קרא עוד ←
סיפורי חסידים

סיפורי חסידים

חת"ת אלוקים בישיבת ״חיי עולם״ בירושלים ת״ו היה ראש־הישיבה הרב חייס־חייקל מילצקי זצ׳׳ל, וכבר כמה שנים סבל ממחלה ברגליו, ה,

קרא עוד ←
דמויות

דמויות

הרב שלום דב וולפא הגאון הצדיק רבי משה נתן נטע לעמברגר זצ"ל כבר בשנת תשי״א כתב ביאורים על שיחת הרבי בשנת

קרא עוד ←

סיפורי חסידים בן יוולד לך סיפר הוד כ״ק אדמו׳יר מהוריי״ץ זי״ע: הרב המגיד רבי דובער ממעזריטש, אמר לרבנו הזקן: אומר

קרא עוד ←
דמויות

דמויות

הוד כ״ק אדמו״ר הרה״ק רבי שמואל־אליהו טאוב זצ"ל ממודז'יץ   כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע, היה עומד בקשר של ידידות ועסקנות הכלל עם אביו

קרא עוד ←
דמויות

דמויות

הגאון האדיר רבי יהודא  יהושע צדקה זצ"ל ״מה נעמו אמרי קודש כ״ק האדמו"ר מליובאוויטש שליט״א״ הגאון זצ״ל ראה בכ׳׳ק אדמו״ר

קרא עוד ←
סיפורי חסידים

סיפורי חסידים

הנסתר שהתגלה… הצדיק ר ישראל בעש׳׳ט לפני התגלותו היה צדיק נסתר. בקשר להתגלותו כותב אליו רבי אדם בעל־שם: פעם אחת

קרא עוד ←
סיפורי חסידים

סיפורי חסידים

החסיד ששוחרר מהצבא הרוסי מעשה בחסיד אחד בשם רבי עוזר וינוקורבסקי. הוא נקרא להתייצב בפני שלטונות הצבא, פעם אחר פעם,

קרא עוד ←