כל הפוסטים בדבר מלכות

הגדר דמצות ספירת-העומר

הגדר דמצות ספירת-העומר

ידועה ההלכה בנוגע לספירת העומר (שו״ע או״ח סי׳ תפט) ״אם שכח לברך באחד מן הימים לא יברך עוד בימים שלאחריו׳׳.

קרא עוד ←
מניין לד' כוסות?

מניין לד' כוסות?

איתא בירשלמי (פסחים פ"י ה"א): מניין לד' כוסות? ר"י בשם ר' בניה – כנגד ד' גאולות (לשונות של גאולה שהוזכרו

קרא עוד ←
"ראש בני ישראל" ־ על שום מה? – 2 מאמרים

"ראש בני ישראל" ־ על שום מה? – 2 מאמרים

  עם התקרב היום הבהיר העשירי בשבט – יום ההילולא דאדמו״ר הריי״צ נ״ע, יום בו עלה כ״ק הרבי מליובאוויטש על

קרא עוד ←
ביאור נפלא בעניין "קם רבה ושחטיה לרב זירא"

ביאור נפלא בעניין "קם רבה ושחטיה לרב זירא"

  איתא בגמרא (מגילה ז, ב): ״אמר רבה, מיחייב איניש לבסומי (להשתכר ביין, רש"י) בפוריא עד דלא ידע בין ארור

קרא עוד ←
"כל השביעין חביבין"

"כל השביעין חביבין"

  בבואנו מיום הבהיר י' שבט, הוא יום ההילולא של הוד כ"ק הגה"ק אדמו"ר מוהריי"ץ נ"ע מליובאוויטש, ויום קבלת הנשיאות

קרא עוד ←
"תורה חדשה מאיתי תצא" – והרי "אין נביא רשאי לחדש דבר"?

"תורה חדשה מאיתי תצא" – והרי "אין נביא רשאי לחדש דבר"?

  על הפסוק "כי תורה חדשה מאתי תצא" (ישעיה נ"א ד') שנאמר ביעודי הגאולה – אמרו חז"ל: "תורה חדשה מאיתי

קרא עוד ←
"קבלת הנשיאות" של היום

"קבלת הנשיאות" של היום

כך כותב הרבי במאמר של "קבלת הנשיאות": … "וזה תובעים מכל אחד ואחד מאיתנו, דור השביעי, דכל השביעין חביבין, דעם

קרא עוד ←
מעלת ה"מבצעים" של הרבי

מעלת ה"מבצעים" של הרבי

  בכתבה האחרונה ("מבצעים" – הזאת חב"ד?) הוסברה השיטה של ה"מבצעים" הקדושים (ה"המונית" וה"רדודה" לכאורה) אל האידאולוגיה החבדי"ת המעמיקה התובענית

קרא עוד ←
המשיח – מלך ונשיא

המשיח – מלך ונשיא

  איתא בגמרא (סנהדרין צח, ס): ״אמר רב יהודה אמר רב: עתיד הקב״ה להעמיד להם דוד אחר (עתיד למלוך עליהם,

קרא עוד ←
מה מקבלים אצל הרבי? 

מה מקבלים אצל הרבי? 

מספרים על רבינו הזקן, בעל התניא והשולחן ערוך, שכשחזר ממסעו למעזריטש לרבו הרב המגיד, היה לו דין ודברים עם חמיו

קרא עוד ←