כל הפוסטים בדבר מלכות

"לא – מת משה"

"לא – מת משה"

בקשר ליום לידת משה רבנו ע׳׳ה, אומרים חז׳׳ל, שביטול גזירת המן קשורה עם הזכות המיוחדת של אותו יום, וז׳׳ל הגמרא

קרא עוד ←
שבעת המינים – בעבודת ה'

שבעת המינים – בעבודת ה'

"ישראל קאי דזרעי ברישא והדר כרבי״ (שבת ע״ג ע׳׳א וע׳׳ב) ש׳׳קשה היא ואין יכול לכסות (הזריעה) בלא חרישה״, (פרש״י שם),

קרא עוד ←
"כל צומות עתידים להיבטל"

"כל צומות עתידים להיבטל"

ברמב״ם סוף הל׳ תענית: כל הצומות האלו עתידים ליבטל לימות המשיח. ולא עוד אלא שהם עתידים להיות ימים טובים וימי

קרא עוד ←
מעלת לימוד התורה בלילה

מעלת לימוד התורה בלילה

תנן בסוף תענית: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכו', ובגמ׳ שם (ל' ב' ואילך) נאמרו כמה טעמים

קרא עוד ←
"הקהל"

"הקהל"

מצוות הקהל ־ שזמנה במוצאי יו"ט ראשון של חג – מיוחדת היא משאר מצוות התורה, והוא שבמצוה זו מצווים כל

קרא עוד ←
מדוע מנה הרמב"ם במנין המצוות את הוידוי בלבד, ולא את מצות התשובה

מדוע מנה הרמב"ם במנין המצוות את הוידוי בלבד, ולא את מצות התשובה

כתב הרמב״ם בסהמ"צ (עשה עג): "שציוונו להתודות על העונות והחטאים שחטאנו לפני הא-ל ולאמר אותם עם התשובה זה הוידוי כו׳."

קרא עוד ←
שמירת המקדש

שמירת המקדש

כתב הרמב״ם ברפ״ח מהל׳ בית הבחירה: ״שמירת המקדש מ״ע, ואעפ״י שאין שם פחד מאויבים ולא מלסטים, שאין שמירתו אלא כבוד

קרא עוד ←
הרבי מליובאוויטש – לרגל ג' תמוז

הרבי מליובאוויטש – לרגל ג' תמוז

הראשל״צ הגר״מ אליהו שליט״א אבל כבד וצער גדול נפל על העם היהודי כולו… אין לך מכה קשה יותר מסילוקו של

קרא עוד ←
דברי הרבי על הסתלקות חותנו הריי"צ

דברי הרבי על הסתלקות חותנו הריי"צ

גם לאחרי ההסתלקות, שנתעלה בעילוי גדול ביותר, נוגע לו לפעול ביאת משיח בעולם למטה כמו קודם ההסתלקות. ואדרבה, לאחרי ההסתלקות נוגע

קרא עוד ←
חג השבועות – תנה הודך על השמים -בר מצרא

חג השבועות – תנה הודך על השמים -בר מצרא

בנוגע למתן תורה מסופר בגמרא (שבת פח: ואילך) ״בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב״ה, רבש״ע מה לילוד

קרא עוד ←