כל הפוסטים בדבר מלכות

הויכוח בין משה למלאכים – מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבנו

הויכוח בין משה למלאכים – מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבנו

א.   איתא במסכת שבת (דף פי׳ח ע״ב): ״בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב״ה, רבונו של עולם, מה

קרא עוד ←
דין "תמימות" בספירת העומר – מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

דין "תמימות" בספירת העומר – מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

איתא בשולחן ערוך רבינו הזקן (אורח חייס סימן תפ׳׳ט סעיף כ״ג ־ כ׳׳ד): ״ויש אומרים, שאם שכח לספור בלילה אחת

קרא עוד ←
גאולה ניסית לפי שיטת הרמב"ם – מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

גאולה ניסית לפי שיטת הרמב"ם – מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

כתב הרמב׳׳ם בהל׳ מלכים רפי״ב וז״ל: ״אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם… אלא עולם כמנהגו

קרא עוד ←
ההוראה הנצחית מ"פורים" – מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

ההוראה הנצחית מ"פורים" – מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

א. ״הקורא את המגילה למפרע לא יצא״ הדבר יובן בהקדים הוראה אחת(מני רבות) (רפ״ב דמגילה).   מכללות סיפור המגילה ופורים מפרש

קרא עוד ←
לא תחסום שור בדישו

לא תחסום שור בדישו

הדרן על שולחן ערוך רבינו הזקן א בסעיף האחרון המסיים את השולחן ערוך שלו, כותב רבינו הזקן, וז׳׳ל: ׳׳פרות המהלכות

קרא עוד ←
מהדרין מן המהדרין

מהדרין מן המהדרין

איתא בגמ' (שבת דף כ״א ע״ב): ״תנו רבנן, מצות חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן

קרא עוד ←
"קיימו האבות את כל התורה – קודם שניתנה"

"קיימו האבות את כל התורה – קודם שניתנה"

     א. בפירושיו לספר בראשית מזכיר רש׳׳י כמה פעמים את דברי חז״ל – ״קיימו האבות את כל התורה כולה

קרא עוד ←
"שלך" בסוכה ובלולב – מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

"שלך" בסוכה ובלולב – מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

  א. איתא במסכת סוכה (דף כז ע׳׳ב): ״תניא,רבי אליעזר אומר, כשם שאין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון

קרא עוד ←
סתירה שהיא בנין

סתירה שהיא בנין

א. איתא ברמב״ם (הל׳ מלכים פ״ו הל׳ י׳): ״כל המשבר כלים וקורע בגדים והורס בנין וכו׳ דרך השחתה, עובר בבל

קרא עוד ←
שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא

שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא

איתא בגמ׳ (יבמות סב,ב.): "שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא וכולן מתו בפרק אחד (בין פסח לעצרת)

קרא עוד ←