כל הפוסטים בדבר מלכות

סיפור יציאת מצרים

סיפור יציאת מצרים

ברמב״ם הל' חמץ ומצה רפ״ז:  ״מצות עשה של תורה לספר בנסים ובנפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן שנאמר ״זכור

קרא עוד ←
נצחיות משה

נצחיות משה

בקשר ליום לידת משה רבינו ע"ה, אומרים חז״ל שביטול גזירת המן קשור עם הזכות המיוחדת של אותו יום, וזה לשון

קרא עוד ←
דברי "הינוקא" המובאים ב"תניא"

דברי "הינוקא" המובאים ב"תניא"

בדף השער של ספר ה״תניא״ כותב רבנו הזקן, שספר ה״תניא״ מיוסד על הפסוק,  ״כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך

קרא עוד ←
״ועל הנסים״ בימי החנוכה

״ועל הנסים״ בימי החנוכה

  בתפילת "ועל הניסים" בימי החנוכה, אנו אומרים: "מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים

קרא עוד ←
קיום המצוות בלבושי הטבע

קיום המצוות בלבושי הטבע

א. בנוגע למצות ברית מילה שקיים אברהם אבינו אומרת הגמרא (ב״מ פו,ב.), ורש״י מביא זאת בפירושו על התורה, שכוונת ה׳

קרא עוד ←
נטילת לולב – בעבודת ה'

נטילת לולב – בעבודת ה'

נענוע הלולב מצביע, איפוא,  על הדרך הנכונה  בלימוד התורה: א. לימוד מתוך דבקות בה'.  ב. לימוד מתון ״נענוע" תמידי –

קרא עוד ←
תקיעת שופר

תקיעת שופר

          תקיעות וברכות של ראש השנה א. איתא במס' ראש השנה (לד, ב.): ״תנו רבנן: תקיעות

קרא עוד ←
שיחת קודש לשבת מברכים אלול מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

שיחת קודש לשבת מברכים אלול מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

א. על חודש אלול אמרו רז״ל ששמו מרומז בר״ת של הפסוק: ׳׳אנה לידו ושמתי לך״. פסוק זה הוא בפרשה שבה

קרא עוד ←
מקום הארון וגניזתו

מקום הארון וגניזתו

ברמב״ם ריש פ׳׳ד מהל' בית הבחירה, (לאחר שהוא כותב מה היה בקדש הקדשים – אבן היתה בקדש הקדשים במערבו שעליה

קרא עוד ←
הויכוח בין משה למלאכים – מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבנו

הויכוח בין משה למלאכים – מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבנו

א.   איתא במסכת שבת (דף פי׳ח ע״ב): ״בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב״ה, רבונו של עולם, מה

קרא עוד ←