כל הפוסטים בדבר מלכות

בגדר "כוס חמישי" לשיטת הרמב"ם

בגדר "כוס חמישי" לשיטת הרמב"ם

כתב הרמב״ם בהל׳ חמץ ומצה (פ״ח ~ ה״י): ״ויש לו למזוג כוס חמישי ולומר עליו הלל הגדול, והוא מהודו לה׳

קרא עוד ←
ביאור נפלא בענין "לא – מת משה"

ביאור נפלא בענין "לא – מת משה"

בקשר ליום לידת משה רבנו ע׳׳ה, אומרים חז׳׳ל, שביטול גזירת המן קשורה עם הזכות המיוחדת של אותו יום, וז׳׳ל הגמרא

קרא עוד ←
שבעת המינים – בעבודת ה'

שבעת המינים – בעבודת ה'

"ישראל קאי דזרעי ברישא והדר כרבי״ (שבת ע״ג ע׳׳א וע׳׳ב) ש׳׳קשה היא ואין יכול לכסות (הזריעה) בלא חרישה״, (פרש״י שם),

קרא עוד ←
בעניין: "כל צומות עתידים להיבטל"

בעניין: "כל צומות עתידים להיבטל"

ברמב״ם סוף הל׳ תענית: כל הצומות האלו עתידים ליבטל לימות המשיח. ולא עוד אלא שהם עתידים להיות ימים טובים וימי

קרא עוד ←
מעלת ההוספה בלימוד התורה בלילה

מעלת ההוספה בלימוד התורה בלילה

תנן בסוף תענית: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכו', ובגמ׳ שם (ל,ב ואילך) נאמרו כמה טעמים על

קרא עוד ←
בגדר החיוב ד"הקהל'

בגדר החיוב ד"הקהל'

מצות הקהל ־ שזמנה במוצאי יו"ט ראשון של חג – מיוחדת היא משאר מצוות התורה, והוא שבמצוה זו מצווים כל

קרא עוד ←
מדוע מנה הרמב"ם במנין המצוות את הוידוי בלבד, ולא את מצות התשובה

מדוע מנה הרמב"ם במנין המצוות את הוידוי בלבד, ולא את מצות התשובה

כתב הרמב״ם בסהמ"צ (עשה עג): "שציוונו להתודות על העונות והחטאים שחטאנו לפני הא-ל ולאמר אותם עם התשובה זה הוידוי כו׳."

קרא עוד ←
דבר מלכות – שמירת המקדש

דבר מלכות – שמירת המקדש

כתב הרמב״ם ברפ״ח מהל׳ בית הבחירה: ״שמירת המקדש מ״ע, ואעפ״י שאין שם פחד מאויבים ולא מלסטים, שאין שמירתו אלא כבוד

קרא עוד ←
הרבי מליובאוויטש -לרגל ג' תמוז   – מעט מדברי גדולי ישראל

הרבי מליובאוויטש -לרגל ג' תמוז  – מעט מדברי גדולי ישראל

הראשל״צ הגר״מ אליהו שליט״א אבל כבד וצער גדול נפל על העם היהודי כולו… אין לך מכה קשה יותר מסילוקו של

קרא עוד ←
דברי הרבי על הסתלקות חותנו כ"ק אדמו"ר הריי"צ נבג"מ זיע"א

דברי הרבי על הסתלקות חותנו כ"ק אדמו"ר הריי"צ נבג"מ זיע"א

מדור דור – אלו הם כל הענינים והסיפורים שהרבי גילה בזמן האחרון, שהיו כמוסים וחתומים מדור דור, עד דורו של

קרא עוד ←