כל הפוסטים בדבר מלכות

דין "תמימות" בספירת העומר

דין "תמימות" בספירת העומר

איתא בשולחן ערוך רבינו הזקן (אורח חייס סימן תפ׳׳ט סעיף כ״ג ־ כ׳׳ד): ״ויש אומרים, שאם שכח לספור בלילה אחת

קרא עוד ←
גאולה ניסית לפי שיטת הרמב"ם

גאולה ניסית לפי שיטת הרמב"ם

כתב הרמב׳׳ם בהל׳ מלכים רפי״ב וז״ל: ״אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם… אלא עולם כמנהגו

קרא עוד ←
"פורים" – ההוראה הנצחית

"פורים" – ההוראה הנצחית

א. ״הקורא את המגילה למפרע לא יצא״ (רפ"ב דמגילה). מפרש הבעש״ט (הובא בס׳ דברי שלום פ׳ בא): אדם הקורא את

קרא עוד ←
לא תחסום שור בדישו

לא תחסום שור בדישו

א בסעיף האחרון המסיים את השולחן ערוך שלו, כותב רבינו הזקן, וז׳׳ל: ׳׳פרות המהלכות על התבואה לפי שירט להן הדרך,

קרא עוד ←
מהדרין מן המהדרין

מהדרין מן המהדרין

איתא בגמ' (שבת דף כ״א ע״ב): ״תנו רבנן, מצות חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן

קרא עוד ←
"קיימו האבות את כל התורה – קודם שניתנה"

"קיימו האבות את כל התורה – קודם שניתנה"

     א. בפירושיו לספר בראשית מזכיר רש׳׳י כמה פעמים את דברי חז״ל – ״קיימו האבות את כל התורה כולה

קרא עוד ←
"שלך" בסוכה ובלולב – מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

"שלך" בסוכה ובלולב – מתורתו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

  א. איתא במסכת סוכה (דף כז ע׳׳ב): ״תניא,רבי אליעזר אומר, כשם שאין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון

קרא עוד ←
סתירה שהיא בנין

סתירה שהיא בנין

א. איתא ברמב״ם (הל׳ מלכים פ״ו הל׳ י׳): ״כל המשבר כלים וקורע בגדים והורס בנין וכו׳ דרך השחתה, עובר בבל

קרא עוד ←
שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא

שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא

איתא בגמ׳ (יבמות סב,ב.): "שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא וכולן מתו בפרק אחד (בין פסח לעצרת)

קרא עוד ←
"כוס חמישי" לשיטת הרמב"ם

"כוס חמישי" לשיטת הרמב"ם

כתב הרמב״ם בהל׳ חמץ ומצה (פ״ח ~ ה״י): ״ויש לו למזוג כוס חמישי ולומר עליו הלל הגדול, והוא מהודו לה׳

קרא עוד ←