סקירת ספרי הרבי מליובאוויטש – שערי לימוד החסידות

״שערי לימוד החסידות״

ידועה התועלת וגודל הסיוע אשר בידיעת כללי הלימוד בתור הקדמה ללימוד עצמו, והתועלת היא בשנים:

א. שלילת מכשולים בדרכי הלימוד, העלולים להתעורר מחמת העדר ידיעת הכללים.

ב. לאפשר לימוד עמוק יותר, בידעו אשר ע״פ כללי הלימוד, יש כאן על מה להתעכב ולדייק, לחקור ולעיין וכו'.

וכשם שזה בנגלה דתורה, כך גם בפנימיות התורה, ובפרט בחסידות חב״ד שהיא פנימיות התורה – בדרך של הבנה והשגה דוקא, ולכן ישנם גם בחלק זה שבתורה כללי לימוד מיוחדים, שידיעתם מביאה תועלת עיקרית וחשובה ללומדים.

על כן, הבה ונחזיק טובה להרה״ת הרב מיכאל חנוך גולומב, משפיע בתות״ל שב־770, אשר ליקט וערך מתוך כתבי הרבי כללים רבים, בלימוד שיטתי ונכון של תורת החסידות.

הספר כולל שלשה חלקים:

חלק ראשון: שער הסדר וההדרכה, והוא ליקוטי הוראות והדרכות בלימוד החסידות, ובו הפרקים: א. עשה לך רב ב. סדר זמני הלימוד ג. הלימוד בתניא י. סוג אופן הלימוד ה. חזרת דא״ח בע״פ.

חלק שני: שער מבנה הדרושים, והוא ליקוטי כללים במבנה ה״דרושים״ דתורת חסידות חב״ד, ובו י״ב פרקים: א. בנין מאמרי דא״ח ב. דרכי הביאור וסוגי הפרושים ג. משלים וסיפורים ד. חידוש ה. דיוק הלשון ו. ביטויים ו״לשונות״ רגילים ז. לשונות הפסוקים וגרסאות במאמרי רז״ל ח. מראי מקומות וציונים ט. ספר תניא קדישא י. ספרי רבותינו נשיאינו יא. ספרי קבלה וספרי גדולי ישראל המובאים בחסידות יב. כתבי כ״ק הרה״ח הגאון המקובל הרה״ק ר׳ לוי יצחק נ״ע אביו של הרבי.

חלק שלישי: שער חיוב לימוד החסידות, ובו קטעים משיחות הרבי אודות החיוב והנחיצות שבלימוד החסידות לכל, ואפילו לנשים. חלק ההוספות: א. דברים אודות החשיבות והתועלת לחשוב בדברי חסידות ב. שינויי ביאורים בזמנים שונים ג. סגנון ייחודי בתורת כל אחד מרבותינו נשיאינו, האופייני לו ד. מושגים וביטויים המופיעים ככפל לשון, אך יש טעם לכפל זה. ה. על לשונות הפסוקים ומארז״ל שבתניא, ו. על גודל החשיבות שבעריכת ספרי מפתחות לתורת החסידות ז. הערה בענין קבלת הרמ״ק והאריז״ל

הדברים שבספר צוטטו בלשון הקרובה ביותר, להופעתם בספרי הרבי, ומופיעים כולם בלה״ק עם כותרות וכותרות משנה, באופן נוח וברור לכל מעיין. הספר יצא לאור ע״י הוצאת ספרים ׳קה״ת׳, בסיון ה׳תשנ״ד, ובו 169 עמ'.

(פנימיות 59 כסלו תשנ"ט)