כל הפוסטים במועדי השנה

"סעודת משיח" למה?

"סעודת משיח" למה?

"גילוי הארת משיח"   הבעש״ט הק', מייסד החסידות, אמר שביום אחרון של פסח ״מאיר גילוי הארת משיח" ולכן הנהיג לעשות

קרא עוד ←
שבעת המינים בעבודת האדם

שבעת המינים בעבודת האדם

שבעת המינים בעבודת האדם לקונו יש לבאר הוראות בעבודת ה׳ מתוכן העניין של שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל: "ארץ

קרא עוד ←
מר חשון

מר חשון

לרומם את העולם הסמיכות של חודש מר־חשון, בו לעת עתה אין חגים ומועדים (עד אשר תתקיים בו חנוכת בית המקדש

קרא עוד ←
עשרת הדברות

עשרת הדברות

הקול האלוקי של עשרת הדברות   על הפסוק ״קול גדול ולא יסף״ מביא המדרש (שמו״ר ספכ״ח) שלשה פירושים: א. כל

קרא עוד ←
סעודת משיח

סעודת משיח

"וראו כל בשר" בימים נשגבים אלו של "חדש ניסן בו נגאלו אבותינו ובו עתידין להיגאל" (ר״ה יא,א.), לאחר שכבר זכה

קרא עוד ←
ארבע כוסות

ארבע כוסות

זכר לגאולה ולחירות מצוה מדברי סופרים לשתות ארבע כוסות יין בליל הפסח בשעת עריכת הסדר – זכר לגאולה ולחירות, ואף

קרא עוד ←
אסתר המלכה- פורים

אסתר המלכה- פורים

  אסתר בת אביחיל משבט בנימין, היתה בפרס בתקופת גלות בבל, ועפ״י גזירת אחשורוש נלקחה מבית מרדכי הצדיק – דודה,

קרא עוד ←
עד מתי מאנת להתגלות?!

עד מתי מאנת להתגלות?!

י”ב ־ י״ג תמוז – הם ימי חג גאולת כ״ק אדמו׳׳ר מוהריי״צ זי׳׳ע, מגלותו בעיר  קסטרומה, לפני שבעים שנה בדיוק.

קרא עוד ←
סיפור יציאת מצרים

סיפור יציאת מצרים

ברמב״ם הל' חמץ ומצה רפ״ז:  ״מצות עשה של תורה לספר בנסים ובנפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן שנאמר ״זכור

קרא עוד ←
אור החסידות – ״שני המאורות הגדולים״

אור החסידות – ״שני המאורות הגדולים״

בחדש אלול ירדו לעולם נשמותיהם של ״שני המאורות הגדולים״, רבי ישראל בעש"ט נ״ע, מייסד תנועת החסידות הכללית בשנת תנ״ח (נח״ת),

קרא עוד ←