תורת הרבי מליובאוויטש על מסכת גיטין

חידושים וביאורים על מסכת גיטין

 

בשנה זו, שנת ה'תשנ"ט, המסכת הנלמדת בכל ישיבות חב"ד היא "מסכת גיטין", עקב כך, הוציאה לאור "מערכת קובץ "חידושי תורה״ ברוקלין ניו־יורק את הספר ”חידושים וביאורים על מסכת גיטין״.

הספר כולל מתורתו של רבינו עניינים במסכת גיטין. הדברים נלקטו מכל ספרי הרבי: ספרי ה״ליקוטי שיחות׳׳, ספרי ה״התוועדויות״, ספרי השיחות, ספרי ה׳׳שיחות קודש׳׳, ו״רשימות״.

לתועלת הלומדים: א. סודרו הביאורים על פי סדר הדפים של המסכת.

ב. הובא הקטע מהגמ' בשייך לאותו עניין,

ג. חולקו השיחות לשני ״שערים״:1. ׳׳שער הנגלה״ 2. ״שער החסידות״.

״שער הנגלה״ מחזיק 174 עמודים. ״שער החסידות״ מחזיק 79 עמודים. ובסה״כ 253 עמודים. הספר יצא לאור בהידור, בהדפסה נאה ומאירת עיניים, ובכריכה נאה ומהודרת.

המערכת מודה להת׳ יצחק שי׳ הילדסהיים שעזר וסייע רבות, ולהרה״ג הרה״ח הרב אברהם יצחק ברוך שליט״א גערליצקי, על עזרתו הרבה.

הספר התקבל בהתלהבות רבה בכל היכלי ישיבות חב״ד ואלפי התמימים, לומדים בו תמידין כסדרן, כדי לזכות להתקשרות ב״אילנא דחיי״ על־ידי לימוד תורתו של כ״ק הרבי נשיא דורנו, תוך כדי לימוד הסוגיא בגפ״ת, עם חידושיו היחודיים והמאירים באור צח ומצוחצח.

להזמנות בארץ: הוצאת ספרים קה״ת, כפר חב״ד, ת.ד. 3 טל: 9606018־03

פנימיות 61 שבט – ה'תשנ"ט)