שיחות כ"ק אדמור מליובאוויטש על "לכתחילה אריבער"

 

״לכתחילה אריבער״ לקט משיחותיו ואגרותיו של הרבי מליובאוויטש, על פתגמו הידוע של כ״ק אדמו״ר מהר״ש – מליובאוויטש – ״לכתחילה אריבער״.

ידוע הפתגם שהיה מרגלא בפומיה של כ״ק אדמו״ר מהר״ש: ״די וועלט זאגט אז מיקען ניט ארונטר דארף מאן אריבער, און אין זאג אז מידארף לכתחילה אריבער״. [=העולם סבור שכאשר אי אפשר ללכת מלמטה יש לדלג מלמעלה, ואני – הרבי מהר״ש – סבור שמלכתחילה יש לדלג מלמעלה], יש לקחת כל דבר בחזקה, לא להתפעל משום מעכב ולבצע את הנדרש בכל הנסיבות, וכשפועלים בהתמסרות – עוזר השי״ת.

פתגם זה היה ליסוד בכל חייו והוא מאפיין את הנהגתו הקדושה ומהוה גם הוראה לדורו ולכל הדורות הבאים, הפתגם התפרסם לראשונה לרבים בדור שלפנינו על־ידי כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ, ובדורנו נהג הרבי להסביר ולבאר בהזדמנויות רבות עד כמה חשובה ההנהגה באופן של ״לכתחילה אריבער״ בעבודת ה', בחיי היום יום של כל אחד מישראל.

נכללו תשעה פרקים:

פרק ראשון – ׳׳העולם סבור וכו׳ ואני אומר לכתחילה אריבער״ – פירושו וענינו.

פרק שני – ״לכתחילה אריבער״ – כיצד?

פרק שלישי ״לכתחילה אריבער״ – כלפי מי?

פרק רביעי – הנהגת ״לכתחילה אריבער״ ביחס לזמנים ומצבים שונים.

פרק חמישי – שבחה ומעלתה של עבודת ה׳ באופן של ״לכתחילה אריבער״.

פרק שישי – סגולותיה של הנהגת ״לכתחילה אריבער״.

פרק שביעי – דוגמאות מעשיות להנהגה באופן של ״לכתחילה אריבער״.

פרק שמיני – שייכות פתגם ״לכתחילה אריבער״ לכ״ק אדמו״ר מהר״ש ותורתו.

פרק תשיעי – רמז ״לכתחילה אריבער״ בתנ״ך ובחז״ל, ברמב״ם ובשו״ע. הדברים מופיעים בלשונו של הרבי, על פני 265 עמ', הוספות מעניינות נדפסו בסוף הספר, בכ־20 עמ׳ נוספים תוכן הספר נלקט מכל דברי הרבי מתקופת השנים תש״י – תשנ״ב כדלקמן: ספרי ״ליקוטי שיחות״, ״ספר השיחות״, סדרת ״שיחות קודש״ סדרת התוועדויות בלה״ק – ״תורת מנחם״, וכרכי ״אגרות קודש״.

המו״ל: ״איגוד השלוחים״ ת.ד. 212 כפר חב״ד 6084000 טל: 9606166־03