סקירת ספרי הרבי מליובאוויטש – אמונה ומדע

אמונה ומדע

אמונה ומדע, יצא לאור לראשונה בשנת ה׳תשל"ז, ומאז נדפס במספר מהדורות. הספר הכולל 248 עמ' של ״אגרות קודש״ מאת הרבי מליובאוויטש – בעניני אמונה ומדע, פקח עיניים עיוורות, והאיר לנבוכים. ספר שהתקבל בהערצה, ורבים המרצים והמחנכים מחוגים שונים, שעשו בו שימוש יעיל לטובת שומעי לקחם, כמו גם מחברים שונים שהשתמשו בתוכן הספר בחיבוריהם, בתחום הסברת היהדות וההוכחה למציאות הבורא, ״בעיית״ גיל העולם וכדומה.

מערכת מכון ליובאוויטש, כפר חב״ד, שהוציאה לאור את הספר, שילבה ב״מבוא״ לספר, את הדברים הבאים: ״הוד כ״ק אדמו׳׳ר שליט״א מליובאוויטש זיכנו בחסדו, ומורה לדורנו – דור ירוד – את דרכי ה׳, מגלה צפונות החכמה האלוקית באופן שלכל יהודי תהיה האפשרות והגישה למכמני התורה והחכמה. לצורך זה משתמש הוא גם בכל המדעים וחכמת הטבע, ועושה מהם כלי ומכשיר לגילוי והסברת האמונה האלוקית גם בשכל האנושי כדי לעשות לו, יתברך, ׳דירה בתחתונים״,.

הספר כולל את הפרקים והנושאים הבאים: פרק א׳ – אמונה: א. ההוכחה למציאות הבורא, ב. ממלכת כהנים וגוי קדוש, ג. טענת חוסר אמונה אינה אלא אשליה, ד. דאגת האדם על החסרון באמונה – הוכחה לאמונתו, ה. אמונה פשוטה או עיסוק בחקירה ודרישה.

פרק ב׳ – ידיעה ובחירה: א. ידיעת ה׳ מראש את אשר יעשה האדם – אינה סותרת את בחירתו החופשית, ב. ידיעת ה' אינה ״ידיעה כללית״, בחירת האדם אינה דמיונית, ג. ידיעת ה' מראשו אינה מכריחה את האדם במעשיו.

פרק ג׳ – התורה: א. תורה מן השמים ועם ישראל, ג. ״כל פעל ה׳ למענהו, וגם רשע ליום רעה״, ג. תכלית החיים – תורה ומצוותיה, ד. התורה – תורת חיים, ה. התורה, בשביל מה? ו. במדע המודרני – קיים עיקרון ההסתברות בלבד, התורה – אמת מוחלטת, ז. אין קונפליקט בין האמונה למדע! ח. הרפואה בשרות התורה והמצוות, ט. ורפא ירפא, י. הבטחון בה' – ייטיב את מצב הבריאות, יא. תומ״צ – תנאי לרפואה יב. ״זמן״ ו״סדר זמנים״. פרק ד׳ – הדת היהודית: א. ישראל מתקשרין באורייתא ואורייתא בקב״ה, ב. אמיתות הדת היהודית לעומת הדתות האחרות, ג. הראיות על הכרח קיום תומ׳׳צ, ד. האמת שביהדות התורה מול הזרמים המסולפים, ה. אמת ופשרה – שני הפכים הם, ו. ״מקילים״ או ״כופרים בתורה״, ז. הפוסחים על שני הסעיפים, ח. הרב – שליח נאמן שאינו משנה בשליחותו, ט. משמעות מנוחת השבת, י. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, יא. אל תען כסיל… יב. דו שיח בין דתות שלילי מעיקרו, יג. צרות הפוקדות את האדם מה ההסבר להן?

הספר כולל בתוכו גם את הפרקים הדנים ב״גיל העולם״, ״גרמי השמים״, ה״שואה״, ״קידוש לבנה״.

(פנימיות 60 טבת תשנ"ט)