״משיח יושב בשער רומי״

צומצם
{מאת Rafael Ibáñez Fernández – Tomada por User:Rayet, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=477666}

שאלה:

טרחתם לבאר שגם לאחר ג׳ תמוז ממשיכה האמונה ברבי, אולם לפי דעתי הדבר לא מתחיל בלי ״ארץ ישראל״ ולכן גם לא ממשיך… שכן, ״משה רבינו שהיה הגואל הראשון גדל בבית פרעה, וגם על המשיח אמרו חז״ל שהוא ״יושב בשער רומי". והרי אדרבה, דוקא מנהיגי הציונות והמדינה הם המקיימים קשרים תרבותיים עם "רומי" הרומזת על מלכויות הגוים. וידוע שיש חוגים דתיים המאמינים שהמדינה היא "אתחלתא דגאולה" ו"ראשית צמיחת גאולתנו", ושמנהיגיה הם היושבים ב"בית פרעה” וב״שער רומי״!

לא "אתחלתא דגאולה" אלא חושך כפול ומכופל

תשובה:

אנו מתפללים בתפלת מוסף ״מפני חטאינו  גלינו מארצינו, וא״כ ברור שהגאולה מגיעה על ידי תיקון רוחני ולא ע״י התארגנות חומרית. האמונה היהודית בקשר לגאולה היא, שהקדוש ברוך הוא יעמיד לנו מלך צדיק מבית דוד ושלמה, והוא יפעל בכדי להביא להתעוררות של תשובה וחזרה ליהדות בין כל בני ישראל, וילחם בכל הדרכים העומדות לרשותו בכדי להביא לנצחון האידיאלים העומדים ביסוד קיומו של העם, ואח״כ יחזיר את מלכות דוד ליושנה, ויבנה את בית המקדש ויקבץ את נדחי ישראל. כפי שכל זה מבואר ברמב״ם בפירוש המשניות שלו למסכת סנהדרין פרק חלק, ובהלכות מלכים פרקים י״א ־ י״ב. ומכהנ״ל עולה שאין הגאולה מתחילה ללא התגלות הגואל.

ועתה לדמותו של הגואל: משה רבנו היה צדיק מעת לידתו, שכבר ברגע שיצא לאויר העולם נתמלא כל הבית אורה, הוא לא יכל לינוק מהמניקות המצריות כי גופו הגשמי היה מזוכך וטהור, כשגדל זכה להיות ״אבי הנביאים״ עד שהקב״ה העיד עליו ״בכל ביתי נאמן הוא. .פה אל פה אדבר בו״. אח"כ הוציא את בני ישראל ממצרים, וקרע להם את הים, והוריד להם את המן, ועלה למרום לתת להם את התורה, והקים את המשכן והביא להשראת השכינה בתוך בני ישראל, והוליכם ארבעים שנה במדבר, והקדוש ברוך הוא עצמו נתעסק בקבורתו.

מובן אם כן, שאין שום קשר בין מנהיגות אמיתית זו לבין ממשלה של אנשים הרחוקים מתורה ומצוות, ואשר כל שאיפתם היא להביא למצב של ״ככל הגוים בית ישראל" רחמנא ליצלן. וידוע שמייסד המדינה הראשון היה אדם שחינך את ילדיו על ברכי תרבות הגוים עד שהתבוללו ויצאו לגמרי מכלל ישראל, ואת מדינת היהודים רצה להקים באוגנדה ללא כל זיק וקשר לקדושת הארץ. וממשיכי דרכו יסדו את המדינה על יסודות התרבות היוונית שעם ישראל מסר את נפשו בכל הדורות להלחם נגדה. וא״כ איך אפשר לקרוא לזה בשם ״אתחלתא״ של הגאולה האמיתית שלה אנו מצפים ומתפללים.

והטענה שעתה יש לנו ״עצמאות״ כביכול,

הרי לא רק ששיעבדנו את תרבותינו לתרבות הגוים, אלא שגם פיזית אין לנו, כי גם את ארץ ישראל שקיבלנו בחסדי ה׳ ובנפלאותיו מוסרים אותם ״מנהיגים״ לשונאינו, וזאת תוך העמדת מליוני יהודים בסכנת נפשות ה׳ ישמרנו. ואת כל זה עושים לא בהכרח אלא בשמחה ובששון המלווים בשתיית שמפניה, והשמחה היא על כך שחיות טרף אלו, רוצחי נשים וילדים, הסכימו לשבת איתנו ליד שולחן אחד, והואילו ברוב חסדם לקבל על מגש של כסף את השטחים שאלפי יהודים צעירים מסרו נפשם בכדי לפדותם מהסטרא אחרא.

"ארץ ישראל שבה אנו אמורים להיות עצמאים, מסתובבים הערבים עם הראש למעלה בלי שום פחד, ואילו היהודים הולכים ברעד ובחרדה מקול עלה נידף, ואינם בטוחים גם לאור היום האם אין איזו סכין שלופה מאחורי גבם. וכל כך גדולה היא ה״עצמאות" עד שראשי המדינה ה״ציונית״ הלזו מכניסים 140 אלף יהודים יקרים לגיטאות בשטחי יהודה שומרון ועזה, ומפקירים את דמם ממש לפני מליוני מחבלים צמאי דם המכריזים כי לא ינוחו ולא ישקוטו עד שישחררו את כל ״פלסטין״, כולל את עיר הקודש ירושלים.

ממשלה אפיקורסית זו שהחלה להלחם ב"תורת ישראל" בראשית דרכה, המשיכה להלחם ב"עם ישראל" ע״י החוק האומלל של "מיהו יהודי", ועתה סיימה את המלחמה ב"ארץ ישראל". ואין כאן הכוונה רק למפלגה מסויימת, כי אם לכל המפלגות הגדולות, שגם הטובה שביניהן עקרה ישובים יהודים בארץ ישראל וחרטה על דיגלה את ה׳׳אוטונומיה״ הארורה. ואין כאן המקום להאריך בדברים שאינם "שבחם של ישראל", אבל את האמת צריך לדעת ולא להפוך אור לחושך וחושך לאור.

משיח יבוא קודם לרוסיה ומשם יבוא לאמריקה ושם יתגלה

ומה שאמרו חז״ל שהמשיח ״יושב בשערי רומי״, הרי הכוונה בזה היא, שהמשיח נמצא בהעלם והסתר בין הגוים וסובל שם את יסורי הגלות. ועיין ברש״י בסנהדרין צח,ב. שמסביר בעצם המשיח מצד מדריגתו העצמית היא בגן עדן, אלא שיושב בפתח גן עדן שממול שער רומי, כלומר, שבגופו הוא אמנם בחו״ל בין הגוים, אבל גם שם נמצא הוא במדריגתו הרוחנית הגבוהה.

ומפורש בכמה מקומות במדרשים (ראה שמו״ר א, לא. ותנחומא שם) עה״פ "שם ירעה עגל" שמשיח גדל עם הגוים בחוץ לארץ. וידוע שכ״ק אדמו״ר נשיא דורנו התבודד שנים רבות בברלין ובפאריס כשהוא יושב בטלית ותפילין ושרוי בתענית כל היום, ושם גדל בתורת הנגלה והנסתר ובעבודת ה׳ כמו משה רבנו בבית פרעה ובמדין, וכפי שהתפרסם עתה בספר הנפלא "ימי מלך" דברים נפלאים מתקופה נוראת הוד זו.

ובספר ״רבי ברוך בער מקמניץ״ ע׳ קכ״ד כתב בשם המלבי״ם ״שמשיח בהכרח שיבוא מאמריקה". ועד"ז כותב בספר ״ארצות החיים״ חלק מהמכתבים מכתב ו': "שמעתי מפי ש״פ הרב הגה"צ בוצ׳׳ק כקש׳׳ת מרה שלמה שפירא זצ״ל אבדק״ק קיווישאר, שסיפר מה ששמע מפי איש חסיד אחד, שהיה פעם אחת בצאנז בשביעי ש"פ, והרה׳׳ק (רבי חיים מצאנז זי״ע) בשעת עריכת השולחן נטה ראשו לאחריו ושהה כן זמן מרובה בדביקות כנהוג אצלו כמ״פ, והיה נראה כישן. וכשהקיץ פתח פיו ואמר בזה״ל: "ס׳דאכט זיך מיר, אז משיח וועט נתגלה ווערן אין אמריקה" ("כמדומה לי שמשיח יתגלה באמריקה").

ובספר "דברי דוד" אות נג: ״אדמו״ר מטשורקוב זי״ע אמר פעם, ששמע מאביו אדמו״ר מרוז׳ין זי׳׳ע, שמשיח צדקנו יבוא קודם לארץ רוסיא". ובספר ״נדחי ישראל׳ עמוד 187: "משיח ה׳ יבוא תחילה לארץ אמריקה. הגם כי אני שמעתי בשם הרה״ק מרוז׳ין זצ״ל אשר משיח ה׳ יבוא תחילה לארץ רוסיא, יכולים להאמין ששניהם אמת, כי אחינו בני ישראל מארץ רוסיא, באים לארץ אמריקה עתה׳׳.

הרי שלא רק שמשיח גדל בחו"ל אלא גם התגלותו מתחילה בחו״ל, וזוהי הכוונה שמשיח יושב בשערי רומי.

ויעויין בספר "יחי המלך המשיח" (ע׳ מז- מח ובהערות שם) שהארכנו בס״ד, שלא יוקשה מהתוספתא שאין מעמידין מלך ישראל בחו״ל. והרי פשטות הפסוק בהושע ונקבצו וגו׳ ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ, משמע ראש אחד מתוכם, מביניהם. וא״כ "ועלו מן הארץ" קאי גם על ה״ראש אחד" שישימו להם, היינו שגם המשיח נמצא עמם בחו"ל בשער רומי כאשר מקבלים אותו כמשיח, ורק אז הוא עולה עמם לארץ הקודש לאחד שמכתירים אותו למלך. ובודאי שרק יגיעו לירושלים יהיה למשיח דין מלך עליהם, אבל המינוי ש״שמו עליהם״ יהיה עוד בהיותו בחו"ל. וראה שם בע׳ רנ״ב לתרץ סתירת הרמב״ם בזה ממה שכתב ב״אגרת תימן״.

וכן ביאר בספר ״ישועות משיחו״ לרבנו דון יצחק אברבנאל (העיון הראשון, פרק ג׳) שהפסוק (זכריה ט,ט) ״הנה מלכך יבוא לך" מוכיח, שהמשיח יבוא מחוץ לארץ ישראל. וכמ׳׳ש (מלאכי ג,א) ״פתאום יבוא אל היכלו האדון", שהמשיח יבוא אל היכלו בארץ הקודש ממקומו שבחוץ לארץ, עי״ש.

(פנימיות 20 –שאלות ותשובות עם: הרב שלום דב וולפא, ניסן ה'תשנ"ה )