• פנימיות 86 • תוכן העניינים: 1) מאמר המערכת » ביום השלישי יקימנו. 2) דבר מלכות » ג' תמוז "אתחלתא דגאולה". 3) מפגשים עם הרבי » בזכות ברכת הרבי. 4) חיים של חסידות » סגולתה של "התוועדות". 6) מושגי יסוד בחסידות » בין המצרים. 7) סיפור. 8) תורת מנחם » "אגרות קודש"

גליון 86