• פנימיות 85 • תוכן העניינים: 1) מאמר המערכת » "אין לך דור שאין בו כמשה". 2) דבר מלכות » לב כל קהל ישראל. 3) הדרך לחב"ד » המשפיע הבנש"ק. 4) חיים של חסידות » איך נגיע לשמחה אמיתית. 6) מושגי יסוד בחסידות » ניסן – חודש הגאולה. 7) סיפור. 8) תורת מנחם » "מעשה מלך" » סיפור

גליון 85