חידושים וביאורים בש"ס וברמב״ם

{סמל קה"ת – שימוש הוגן בלוגו, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=1061951}

אחד הדברים המאפיינים את שיחות הקודש של הרבי הוא שנראית בהן באופן מוחשי וברור ביותר ־ אחדות התורה. הבקיאות והחריפות והעמקות וההיקף והישרות ־ המשתקפים בשיחות הקודש במידה שכמעט אין לה אח ורע – מגלים ומבטאים בצורה בולטת את העובדה כי כל פרט בתורה קשור וכרוך בהמון עניינים אחרים, והעיקר ־ שתחומי ההלכה, הפלפול, הקבלה, המחשבה, החסידות והמוסר, קשורים זה בזה ובלולים זה מזה ומובילים זה אל זה, כאשר, אכן, התכלית והכוונה של כל לימוד ועיסוק בתורה, גם כאשר מדובר בעיון ופלפול מעמיק בעניין מסוים בנגלה, היא- עבודת ה׳, אהבתו ויראתו, וזיכוך האמונה והדביקות בו, יתברך. בכל שיחת קודש של הרבי מסתיים כל בירור עיוני הלכתי בכל סוגיא בש״ס ובמפרשיו – במסקנה בעבודת ה׳, וכמ״ש בסה״ק ״כתר שם טוב״, מדברי קדשו של כ״ק הבעש״ט הק׳ נ״ע (סימן שי״ט בהוצאת קה״ת): ״כי האומר דברי תורה יש לו לומר דברים שילמוד השומע מהם עצה וחכמה והשגה איך לעבוד את הש״י״ (וראה שם שמפרש את הכתוב: ״מכל עץ הגן אכול תאכל״, על יסוד הכתוב ״נמצאו דבריך ואוכלם ויהי דברך לי לששון״).

דרך זו משקפת באופן מודגש את האחדות בין הנגלה שבתורה לבין פנימיות התורה, דבר המבטא יותר מכל את הקשר אל נותן התורה יתברך.

בשנת תשל״ט יזם הרה״ג הרה״ח חרב אברהם ברוך פבזנר שליט״א, משלוחי הרבי לירושלים עיה״ק ת״ו, וכיום רב קהילת חב"ד בפריז, את עריכת והו״ל הספר ״חידושים וביאורים בש״ס״. בעריכתו הראשית, ובעזרת חבריו השלוחים הרה״ג הרה״ח הרב יוסף יצחק גורביץ שליט״א והרה״ג הרה״ח יצחק יעקב רוזנשיין שליט״א, יצא אז לאור החלק הראשון של עיונים וביאורים בש״ס שנלקטו משיחות הקודש של הרבי (כאשר השיחות באידיש תורגמו על ידם ללה״ק).

חלק זה כולל מג׳ סימנים בסוגיות שונות בש״ס, כאשר בשולי הגליון מופיעים ההערות וציוני המקורות כפי שצויינו ע״י הרבי, ועליהם נוספו כאן ״פענוחים״ – כלומר, העתקה לשונית של חלק גדול מהמקורות שצויינו והבאתם בלשונם, דבר המביא לידי כך שהמעיין יבין בנקל את הכוונה בציון מקור זה או אחר. בסופו ישנם ־ ״נספחים״, הכוללים הפניות למקורות ב״ליקוטי שיחות״ וכו' ואגרות קודש של הרבי שבהם נדונים עניינים אלה, וכן מופיע ״תוכן העניינים״ – תמצית הדברים שבספר לפי סדרם (נערך ע״י הרה״ג הרה״ח הרב יהושע מונדשיין ע"ה).

בשנת תשמ״ה ותשמ״ז הופיעו חלקים ב׳ ו-ג׳ של הספר בעריכתו הראשית של הרה״ג הרה״ח הרב חנניה יוסף אייזנבך שליט״א, שגם הקדיש לכל חלק מאמר המתייחס לדרכו בקודש של הרבי ושיטתו התורה. בחלקים אלה נוספו גם עיונים ובירורים ברמב״ם, בהתאם לתקנת הרבי בלימוד הרמב״ם. חלק ב׳ כולל מ״ח סימנים, וחלק ג׳ – נ׳ סימנים. גם לחלקים אלה נוספו ״נספחים״ ו״תוכן עניינים״ כבחלק הראשון, וגם מפתחות מפורטים ומאירי עיניים, הן של הנושאים לפי סדר א״ב, והן לפי סדר הש״ס הרמב״ם והשו״ע.

מספר עמודי חלק א׳ הוא – כ-380, חלק ב׳ – כ-360, וחלק ג׳ – 254, כולם בפורמט גדול. [לדרכו ושיטתו של הרבי בתורתו ומשנתו בכלל – ראה גם, בין השאר, מאמרים מקיפים בספר היובל ״קרנות צדיק״ ־ שי״ל בשנת תשנ״ב, וכן במבואות לספרים ״ביאורים בפרקי אבות״ – נסקר בגליון הקודם ־ ובספר ״כללי רש״י״ – ו ״כללי הרמב״ם״, כולם בהוצאת קה״ת].

(פנימיות 9 – סקירת ספרים של הרבי מליובאוויטש עם הרב טוביה בלוי – סיון ה'תשנ"ד)