שיחות קודש התשנ"ב (ב' כרכים)

צומצם
{שיחות קודש ה'תשנ"א – נ"בחב"ד פדיה}

בקיץ תנש׳׳א ובחורף ה׳תשנ״ב, נשמעו מפי קדשו של הרבי, יותר ויותר דיבורים שמיימים אודות ביאת המשיח הקרובה מאד לבוא. ניצוצות גאולה אלו שולבו בכל שיחה ושיחה, פעמים בהרחבה, ופעמים בבחינת ״מועט המחזיק את המרובה״, ו"דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר". כללו של דבר, שיחות מופלאות אלו הסעירו ועדיין מסעירים ומפעימים ביתר שאת ועז את ציבור לומדיהן, ובאמצעות לומדיהן – את העולם היהודי והעולם כולו.

״ארבעים שנין עד דקאים איניש אדעתיה דרביה״. לא פלא הוא, שככל שעובר הזמן, מעכלים ההוגים בשיחות קדש אלו – את המסרים החדים והברורים ביחס לכל מה שקורה ויקרה עד להתגלות משיח צדקנו, תיכף ומיד ממש. ״בשורת הגאולה״ – היא המסר העיקרי והחותם הטבוע על פני כל אחת משיחות אלו, תוך ביאורים יחודיים על סגולת תקופתנו ועל היות העולם בשל ומוכן לקלוט את אורו של משיח צדקנו, בקרוב ממש.

שיחות אלו הועלו על הכתב מיד לאחר אמירתן, ונתפרסמו בשעתן בכל קצוי תבל בתור ״רשימת דברים״ (ר״ד) בלתי מוגהת, ע״י מערכת ״פאקס א שיחה״ בניו – יורק, שדאגה להעביר את ה״רשימות״ לכל דורש, בכל מקום בעולם.

לאחר מכן זכינו, והדברים הופיעו בחלקם הגדול, מוגהים ע״י הרבי בהרחבת הביאור ועם הערות והוספות מהרבי. תחילה הופיעו בקונטרסים בודדים (״משיחות״) ואח״כ נערכו בסידרת ספרי ״התוועדויות״ – בלה״ק, ולאחמ״כ ב״ספר השיחות״ בהוצאת קה״ת.

אמנם ע״פ בקשת רבים, הוציאו לאור ״ועד כתבי קדש״ בניו-יורק, את כל ה״רשימות דברים״ בפונדק אחד – בכדי לתת לפני הציבור את ה״הנחה״ המלאה מכל הדברים (בלה״ק) בלשונם ובצורה הקרובה היותר לאמירתם ע״י הרבי בהתוועדות. כך נוצרו שני הכרכים של הספר ״שיחות קדש ה׳תשנ״ב״ – המונים 845 עמ'.

לתועלת הלומדים ובמעיינים, הוסיפה המערכת בראש הספר מפתח מפורט ־ תוכן העניינים – לכל אחת מהשיחות וההתוועדויות.

בסוף הספר באו כ״הוספות״:

א. ר"ד ושקו״ט בעת ביקור הראשון לציון הגר"מ אליהו זצ"ל, בפגישתו עם הרבי בליל ב׳ פ׳ לך לך, ו׳ מר חשון ה׳תשנ״ב.

ב. תוכן מדברי הרבי עם שר התחבורה דאז מר משה שי׳ קצב במוצאי יו"ד שבט בענין שלימות הארץ ומצב פיקוח נפש הנגרם מהמגמה לותר לאויבינו!

ג. נוסח המברקים (לקראת מועדי השנה).

כל הרוצה לקיים את עצת קדשו של הרבי ״לחיות עם משיח״, טוב יעשה אם יקבע עיתים להגות באמרות קדש אלו מידי יום ביומו, ויזכה להתחזק באמונת ובשמחת הגאולה הקרובה מאד לבוא.

(פנימיות 18, אדר א' ה'תשנ"ה – סקירת ספרים של הגאון האלוקי הוד כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש)