ספר מאמרים "באתי לגני"

צומצם
{הרבי יוצא לאוהל הק' חב"ד אינפו}

ספר המאמרים ״באתי לגני״ כולל את מאמרי הוד הרבי – הפותחים בדיבור המתחיל ״באתי לגני״. מאמרי חסידות אלו מהווים ביאורים למאמר החסידות ד"ה באתי לגני – שנת ה׳שי״ת, הוא המאמר הראשון אשר ניתן ע״י כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ זיע"א על מנת שילמדו בו ביום יו״ד שבט ה׳ שי״ת, יום בו נסתלק.
מאמר זה הוא מסוג המאמרים המכונים ״המשך״, על שום שהוא בנוי בתור יותר ממאמר אחד, במקרה זה, המשכו של מאמר באתי לגני הוא במאמרים ד"ה היושבת בגנים, מאמר לפורים (פרקים י"א ־ ט"ו), סיום ההמשך (פרקים ט״ז ־ כ) ליום ב׳ ניסן. ״המשך״ זה מכיל איפוא עשרים פרקים.

במשך כארבעים שנה נהג הרבי לבאר בהרחבה בי׳ שבט בכל שנה, פרק אחד מה״המשך״ ־ באתי לגני. בשנת תש״ל סיים הרבי לבאר בפעם הראשונה את הפרק העשרים שב״המשך״, ובשנת תשל״א החל במחזור נוסף לבאר שוב מחדש, פרק אחד בכל שנה, בהם הוסיף לגלות ״פנים מסבירות״ כמעיין המתגבר בעומק אורך ורוחב.
לגבי אופיים של מאמרי הביאור הללו יש לציין:
א. בכל מאמר, מביא הרבי ״ענין״ מכל אחד מרבותינו נשיאינו: הבעש״ט, הרב המגיד ממעזריטש, אדמו"ר הזקן – בעל התניא ושו״ע, אדמו״ר האמצעי, אדמו״ר ה׳׳צמח צדק״, אדמו״ר מהר״ש, אדמו״ר מוהרש״ב, אדמו״ר מוהריי״צ.
ב. כל נושא שאותו בחר הרבי לבאר באותה שנה, מבארו לעמקו עפ״י הסוד ומחדש בזה חידושים מופלאים בפנימיות התורה, ואח״כ מבאר ענינו בעבודתו הרוחנית של האדם לקונו, ומבאר כיצד זה מוביל לתיקון העולם בגאולה השלימה.
הביאורים היסודיים הממצים והמקיפים ביחס לכל נושא, מהווים אבן פינה להבנת נושאים מרכזיים ועיקריים במשנת החסידות, ואשרי מי שקובע עיתים להתעמק בספר זה המאיר עיניים למתדפקים בשערי החסידות.
במאמר "באתי לגני" ה׳תשי״א – הנודע כמאמר קבלת הנשיאות של הרבי מבאר את סגולת הדור: כשם שמשה רבנו שהוא השביעי לאברהם אבינו, זכה והוריד את השכינה לארץ, לאחר שנסתלקה מהארץ לרקיע החל מחטא אדם הראשון (עפ״י מדרש רבה לשיר השירים עה״פ באתי לגני וגו׳) ־ כך גם השביעי יוריד את עיקר השכינה (מאחר שחזרה ונסתלקה לרקיע מאז חטא העגל) – למטה בארץ, בגאולה השלמה. זה איפוא תפקיד דורנו, דור השביעי לאדמו״ר הזקן בעל התניא והשו״ע.

– הרבי מבאר שבנו בחר ה׳ שנהיה דור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה ושנהיה אנו אלו ש״אין הדבר תלוי בנו – שע״י עבודתנו הרוחנית באהבת ישראל ובמסירות נפש שלמעלה מטעם ודעת, ״נמשיך״ את עיקר השכינה״ לעוה״ז הגשמי בגאולה, ומכיון שזהו תפקידנו – הרי שה׳ מעניק לנו את הכח לבצע זאת.

ספר "באתי לגני״ ח״א נערך ע״י הועד להפצת שיחות״ ויצא לאור בהוצאת קה״ת.

הוא כולל את המאמרים מהשנים תשי״א – תש״ל, אשר חלקם מוגהים ע״י הרבי עצמו. לספר צורפו בתור נספחים גם שיחות ומכתבים הקשורים לי׳ שבט. מס׳ עמודי הספר: 374 עמ׳. ספר המאמרים ״באתי לגני״ ח״ב כולל את המאמרים מהשנים תשל״א תשמ״ח, אשר חלק מהם הוגהו ע״י הרבי.

גם לספר זה צורפו בתור נספחים – שיחות ומכתבים הקשורים לי׳ שבט. מס׳ עמודי הספר : 325 עמ׳.

(פנימיות 17, שבט ה'תשנ"ה)