חידושים וביאורים למסכת"בבא מציעא"

צומצם רבי דרייב
{הרב יאלעס עם הרבי – רבי דרייב}

 

תורת כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו, תורת אשכולות היא, שהכל בה, כולל הכל ועוסקת בכל. ומשום כך רבו הליקוטים ממנה, בנושאים רבים ומגוונים. לא נפקד מקומם גם של הליקוטים על סוגיות הש׳׳ס, רמב״ם ועוד.

כיון שהשנה המסכת הנלמדת בכל ישיבות חב״ד בעולם, היא מסכת "בבא מציעא״, נטלו על עצמם מספר בחורים מישיבת ״תומכי תמימים״ המרכזית שבחצר הרבי, את היוזמה לקבץ עמיר גורנה ־ חידושים וביאורים השייכים במישרין, למסכת בבא מציעא. זאת מתוך ים תורתו הבלתי נדלה ־ של הרבי, מה״לקוטי שיחות״, ׳׳אגרות קודש׳׳, וכו'.

ולצביונו של הספר שלפנינו: א. הובאו בו רק ביאורים ע״ד הנגלה. ב. מראי המקומות – פוענחו ושולבו בהתאם. ג. הדברים עובדו במקרים רבים מבחינה לשונית, כדי להתאימם מביאור המהוה חלק מענין שלם, לביאור מקומי המתייחס במישרין לסוגיה. ד. בסיומו של כל ביאור, מצויין המקור המדויק בתורת הרבי, כדי שהלומד יוכל לעיין, להחכים ולהרחיב במקור הדברים.

יש לציין שבדרך זו זכו הלומדים לאסיפה בדרך ״שולחן ערוך מוכן לאכול לפני האדם״, שתורתו של מלך מתעצמת ומשתלבת כאחד, עד שנעשית דמה ובשרה של הסוגיה.

בספר שלפנינו אנו מוצאים ״חילוקים” ו״גדרים״, ״יסודות״ ו״חקירות״, יחד עם ״דיוקים״ ו״הברקות״ והערות מחכימות. ראש לכל, נחטף הספר ע״י תלמידי ליובאוויטש הלומדים את המסכת, וליקוט זה, דרוש היה כאור לנשימה. במיוחד משום הנוהג לברר פלפולים וחידושים דוקא על יסודות מתורתו המוצקת של הרבי, אביר האבירים.

הספר ערוך ומוגש בצורה נאה ברורה ומסודרת, ותוכן ומפתח שימושי – בפתח הספר לנוחיות הלומד.

עריכת הספר נעשתה ע״י הת' מאיר שלמה שיי ברנשטיין, אשר ב״מבוא״ טורח להודות לרה״ת ר' יעקב קאפיל גאלדברג והרה״ת ר׳ יקותיאל שי׳ פלדמן, על הערותיהם והארותיהם המועילות, ולת׳ יואב שי' למברג, שמואל אפרים שיי קוט, והת׳ מנחם מענדל שיי גרינפלד, – על עזרתם. הספר יצא לאור באדר ש.ז. ובו 163 עמ'. (פנימיות 43 ה'תשנ"ז)