"יום מלכנו"

{רבי דרייב 2}

בסיום מסכת סנהדרין ארז״ל: ״צדיק בא לעולם טובה באה לעולם״ (פסקה הרעה, רש״י), ובתוספתא סוטה פ״י ה״א אמרו: בזמן שהצדיקים באין לעולם טובה באה לעולם ופורענות מסתלקת מן העולם. וכבר אצל רעיא מהימנא הראשון, משנולד משה נתמלא כל הבית כולו אורה, עד שחשו זאת גם המצריים מביאי הרעה והפורעניות,

באמרם: היום נולד מושיען של ישראל, (רש״י שמות א',כ"ב.). ״אתפשטותא דמשה בכל דרא״, ובדורנו, נשיא דורנו. כך קרה גם בעת הולדת נשיא דורנו, כפי שמסופר בשיחת כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ (ליל ב' דחגה"פ תרצ״ט): ״בשנת תרס״ב היה גזירות רעות על כלל ישראל, וקודם חג הפסח נתבטלו בדרך נס״. הרבי, כידוע, נולד בי״א ניסן תרס״ב…

הערה מעניינת זו, היא רק פנינה אחת, מתוך המבוא של הספר ״יום מלכנו״ שיצא לאור כבר בשנת תשד״מ, ע״י מערכת ״אוצר החסידים״, בעריכת הרה״ת ר' מרדכי מנשה לאופר שליט״א.

החומר שבספר: הספר מכיל דברי תורה בנגלה ובנסתר, שנאמרו ע״י הרבי בהתוועדויות של ״ימי הולדת״ רועי ישראל בכלל, ושל רבותנו נשיאנו בפרט. השיחות שמקורם בסדרת הספרים ליקוטי שיחות שבלה״ק – הובא כמות שהן ללא שינוי ועיבוד. שיחות שנדפסו באידיש, באו כאן בתרגום חופשי, במקומות מספר הובאו רק קטעים מהשיחות הנוגעים ישירות לנושא המדובר: שיחות שמקורם ב״רשימות השומעים״ ולא הוגהו ע״י הרבי, תורגמו ועובדו כאן באופן חופשי בתוספת מראי מקומות לתנ׳׳ך, חז״ל, ותורת הרבי. כמו כן, שולבו מכתבים – שהופנו ע״י הרבי לאישים שונים – אלו גם אלו לוקטו, וחוברו להם יחדיו וחולקו לפרקים, לפי הסדר הבא:

א. ״ביום הולדת אותך״ – מהותו של יום הולדת. ב. ״מיום ליום״ – הקב״ה ממלא שנותיהם של צדיקים שלידתם ופטירתם היו באותו יום. ג. "יום מלכנו״ – (ע״פ הושע ז',ה'. ובמצו״ד שם: ״יום שמחת מלכנו כיום הלידה״.) – ימי הולדת צדיקים ונשיאי ישראל. ד. ״דבר יום ביומו״ – מנהגי יום הולדת. ה. ״ימים ידברו״ – תקופות והודאות לה' בחיי האדם. ו. ״מחיל אל חיל״ – יום הולדת אחר ההסתלקות. ז. ״ואברכה מברכיך״ – שיחות, אגרות וברכות במענה לאיחולים לי״א ניסן. ח'. ״יום ליום יביע אומר״ – כמה חידושים וביאורים בנגלה דאורייתא שנאמרו בהתוועדויות י״א בניסן ע״י הרבי. לכל שיחה או מכתב ניתנה כותרת, והדברים מוגשים בעריכה נאה ומסודרת.

כהוספה באו: א. ליקוט אודות תקנת אמירת תהלים בהתאם למספר שנותיו של אדם (״הפרק השנתי״). ב. שיחת כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ נ״ע, בי״א ניסן – האחרון לחייו בעלמא דין – תש״ט. ג. ״בסוד שיח״ – קטע מדברי והנהגות גדולי ישראל בכלל, ורבותנו נשיאנו הק׳ בפרט.

הספר, שופך אור נפלא ממגוון היבטים, על תוכנו המקודש של יום הסגולה – יום הולדת של צדיק הדור בפרט, ושל כל יהודי בכלל, וניצול הכוחות שנותנים משמים ביום זה – להצלחה בעבודת ה' ובכל הענינים בגשמיות וברוחניות. בספר 336 עמ'.

(פנימיות 41)