"השליחות לארץ הקודש" (תשל"ו – תשל"ח)

צומצם חבד אינפו
{הרבי בכניסה למרכז 770 חב"ד אינפו}

ימים היסטוריים בדברי ימי חב"ד הם התאריכים בהם הגיעו שלש קבוצות של ״בחורים מעם״ כלשון הרבי, אשר שיגר לארצנו הקדושה במטרה ״לעודד יהודים לקיים תורה ומצוותיה ולבנות את הארץ בגשמיות וברוחניות״.

בדברי ימי חב״ד בכלל ובשנות נשיאותו של הרבי בפרט, תירשם שליחות זו כשליחות היסטורית, שליחות עליה הכריז הרבי כבר בשלב הראשון – שהיא בבחינת ״עלי ועל צוארי״ ו״כהכנה לביאת המשיח״.

כיום כששלושת הקבוצות הרבנים השלוחים על משפחותיהם, פועלים באה״ק כבר כעשרים שנה ניתן לחוש בחותם שהטביעו. כולם התערו בפעילות חב״ד באה"ק כרבנים, ראשי ישיבות משפיעים, מנהלי מוסדות חינוך, מנהלי בתי חב״ד וכו'. השתלבותם במערכה על צביונה הרוחני של אה״ק ־ הביא להתעוררות בהיקף חדש, ולהתלהבות אש קודש בעבודה מתוך הקרבה ומאמץ הנובעת מהתקשרות מדבקת לכ״ק המשלח, הרבי. התגלה לעין כל, כוחו של המשלח שהעניק מכוחותיו הקדושים לשלוחיו בצורה יוצאת מגדר הרגיל. השלוחים הנהיגו לקיים אחת לשנה כנס שלוחי הרבי באה״ק, הרבי עודד יוזמה ברוכה זו ורמז שמוטב שגם השלוחים בארה״ב יעשו כן. בסופו של דבר נערך בשנים האחרונות, בעידודו של הרבי – ״כנס השלוחים העולמי״, בר״ח כסלו, כפי שהתקיים גם בשנה זו.

בספר שלפנינו, נלקטו דברי הרבי בקשר לשליחות הרבנים החסידים השלוחים, ששלח לאה״ק בשנים תשל״ו ־ תשל״ח.

שער ראשון ־ קטעים קצרים משיחות הרבי בנושאי השליחות והשלוחים: פרק א׳ – יחס המשלח לשליחות ולשלוחים. פרק ב׳ – כוונת ומטרת השליחות. פרק ג' – תפקיד שלוחים. פרק ד׳ – אופן ביצוע השליחות. פרק ה׳ – ברכות והשפעות.

שער שני קטעים ממכתבי הרבי לכינוסי השלוחים: א׳ – מעלת השלוחים והשליחות. ב' – אופן ביצוע השליחות והכינוסים. ג׳ – אנשים. ד׳ ־ ארגונים, תנועות, מוסדות. ה' – זמנים. ו' – מספרים. ז׳ – מקומות. ח' – ברכות. ט' – נושאים שונים.

שער שלישי שונות: לקט ממקורות שונים על השליחות והשלוחים, תשובות והוראות מעניינות, דברי עידוד וחיזוק מהרבי שקיבלו חלק מהרבי (רשימה) חלקית. כתוספות באו: רשימת שיחות ומכתבים מהרבי לשלוחים, וכן צילומי מכתבים מהרבי, ושערי ספרים תורניים שיצאו לאור ע״י הרבנים השלוחים. בראש הספר באו מכתב הרבי מראש חדש שבט היתשל״ט, וכן קטעים משיחת ליל שמחת תורה ה׳תשמ״ו – שיחה בה השמיע הרבי בקדשו דברים מופלאים, במעלת ״שליח״ אשר בצירוף ״עשר״ כוחות הנפש הוא בגימטריא ״משיח״, ושנשיא הדור הוא המשיח שבדור.

הספר נערך ע״י הרה״ג משלוחי הרבי, החפץ בעילום שמו. בספר 122 עמי, והוא יצא לאור ע״י הועד המארגן כינוסי שלוחי הרבי לאה״ק שע״י איגוד השלוחים לאה״ק ת״ו.

(פנימיות 36)