ספר ״היום יום״ – סקירת ספרים של הגאון האלוקי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

צומצם קרדיט
{מאת ספרית חב"ד, שימוש הוגן: עטיפת ספר, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=332151}

 

ספר ״היום יום״ שהוציא כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו לקראת י״ט כסלו ה׳תש״ג, הוא ראשית ביכוריו בדפוס, ונערך ונדפס עפ״י הוראת ובקשת כ׳׳ק חמיו הרבי הריי״צ, הספר כולל כפי שמופיע ב״מעין הקדמה״ שבפתח הספר: א. שיעור לימוד בחוק יומי השווי□ לכל נפש – הנוספים על הקביעות עיתים האישית לתורה של כל אחד ואחד לפום שיעורא דיליה. השיעורים המופיעים ביום יום הם שיעורי חומש, תהילים, תניא. ב. מנהגי חסידי חב׳׳ד. ג. ליקוטי פתגמים מתורת החסידות ודרכי החסידים, ענינים קצרים לכל יום מימות השנה. עפ״י הוראת כי׳ק אדמו״ר הריי״צ, מכונה הספר בשם ״היום יום״, לוח אור זרוע לחסידי חבי׳ד. הרבי נשיא דורנו מבהיר: ”הפתגמים אשר במאסף זה ואשר רובם בא בדפוס לראשונה – מלוקטים משיחות כ״ק מו׳׳ח אדמו׳׳ר שליט״א (הריי״צ) ומכתביו, ועד כמה שהיה אפשר נעתקו בלשונם כמו שנאמרו או נכתבו, ולכן חלק מהם בא באידית״. (הערה: בשנת תשמ׳׳ט עשה הרה״ת פרץ אוריאל בלוי שיחי׳, מעשה גדול, בהוציאו לאור בברכת כ׳יק אדמו׳׳ר נשיא דורנו, מהדורה שבה מופיעים כל הפתגמים כולם בלשון הקודש, לעיתים בתוספת ביאור תמציתי הכרחי של ביטויים לא מוכרים, וזאת כמענה על הצורך לעשות את הספר הקדוש והנפלא מובן וקרוב לכל רבבות היהודים שהתקרבו לחסידות חב״ד, ונזקקו לתרגום זה).

״המלקט (הוא הרבי נשיא דורנו) בחר בענינים ומאמרים כאלו שגם אנשים שאין להם אלא ידיעה כל שהיא בתורת החסידות יוכלו להבינם. בתור הקדמה ללוח זה באה רשימת ראשי פרקים מתולדות בית רבנו, על ־ פי הידיעות הנמצאות ביומנו של כ״ק מו״ח אדמו״ר שליט״א (הריי״צ) וברשימותיו״. עכל״ק של הרבי. הרבי הריי״צ הביע שבח והתפעלות מיצירה זו ובלשונו ב״אגרות קודש״ שלו חכ״ז בי כז: …״ספר היום יום״ שהנו ספר בפורמט קטן – כפי שעל החסיד להיות בעיני עצמו – אך גדוש בפנינים ואבני חן מאוצרות אדירים ואיתנים, זו ב״ה יצירת איכות חסידית אמיתית, השי״ת חנן, בלי עין הרע, את חתני הגאון (שמו של הרבי נשיא דורנו) באופן שיוכל לבנות היכל פאר חסידי זה על 383 חדריו, באופן ש״יום יום יביע אומר״ – כל יום אומר משהו! זהו היום יום במובנו האמיתי, שכל יום-יום הוא״…

חסידים התייחסו ללוח כ״לוח נצחי״ והעיון בלוח הפך במשך השנים ללחם חוק בין חסידים, עד שנשתרש המנהג היפה לעיין כהכנה לתפילה ב״צו היום״. בשנים האחרונות הודפס הספר גם במתכונת של ספר עב כרס בעל שלושה חלקים, בהם עוטרו ה׳׳פתגמים״, באלפי הערות וציונים מאלפים, ופיענוחים רבי משמעות בנגלה ובנסתר, תוך גילוי רמזים ונפלאות שהוצפנו בפתגמים. עורך ספרים אלו הוא הרה״ת מיכאל א, זעליגסאן שליט״א מניו-יורק.

( דוגמא של ענינים פלאיים שבספר קדוש I■ זה, נביא שתי דוגמאות מהשנים f האחרונות: א. הפעם הראשונה בה אושפז כ״ק אדמו״ר מלך המשיח אשר חוליינו הוא נשא וכר – בבית הרפואה לניתוח, היה בתאריך ט״ז בסיון, בלוח ״היום יום״ מופיע פתגם ארוך ליום זה בעניו התרפאות החולה, וסיום הפתגם הוא במילים מעוררות התקוה: ״הידיעה שיכול להתרפאות, והתקוה ובטחון גמור, כי בעזה״י יתרפא מחוליו׳׳. ב. במאמרי החסידות שלו גילה הרבי בקדשו, כי מכיון שעפ״י פתגם כ״ק אדמו״ר מהר״ש הרי שאנחה של יהודי היא תשובה עילאה, הרי שכל יהודי כבר הרהר תשובה ולכן ראויים הכל לגאולה שאכן תבוא תיכף ומיד״.

והנה בפתגם היומי לג׳ תמוז כותב הרבי: ״אאזמו׳׳ר (המהר״ש) אמר: אנחה יהודית בעקבות גשמיות לא טובה ־ גם היא תשובה גדולה, בפרט אנחה בעקבות רוחניות לא טובה, שאז בודאי ובודאי שזו תשובה מעליתא״…

כל יהודי נאנח ביום ג׳ תמוז תשנ״ד, וכל יהודי יזכה לשמוח בשמחת הי כשיתגלה ויהפך יום זה לששון ולשמחה, בגאולה השלמה הקרובה מאד לבוא.

בהזמנות יש לפנות אל הוצאת ספרים קה״ת – כפר חב״ד, טל: 03-9606018.

(פנימיות 31)