"ספר המאמרים – מלוקט" – כרכים א – ו

צומצם
{ספר מאמרים מלוקט חב"ד פדיה}

על מאמרי החסידות של רבותנו נשיאנו, כבר  התבטא כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו, שלכל נשיא – סגנונו הייחודי, ע״ד ״אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד״. אם מותר, לצורך זיכוי הרבים, לנסות למצוא אפיונים למאמרי הרבי, נשתדל לעשות זאת בחרדת קודש.

מאמרי החסידות של הרבי כוללים בדרך כלל: א. ליקוט וסידור נושאים מתורת הקבלה ומתורת רבותנו נשיאנו החל מהבעש״ט והרב המגיד, עד לכ״ק אדמו׳׳ר הריי״צ, בהיקף רב תוך כדי סידורם בסדר מיוחד, כשהסדר עצמו צריך תלמוד. הדברים מובאים כשהם מלוטשים, מלווים בציוני מקורות ובהערות מחכימות. ב. חידושים מבריקים וביאורים יסודיים ב״פנימיות התורה״, לעיתים תוך כדי יישוב קושיות ב״נגלה״ כתוצאה מהאור החדש. ג. גילויים שמיימים.

כל נושא כולל את ביאורו השלם – הכולל: א. ענינו בשרשו באלוקות עד לעצמות אור אין סוף שלפני הצמצום. ב. ענינו ומקומו בארבע העולמות: אצילות, בריאה, יצירה, עשיה, ובעשר הספירות. ג. ענינו בנפש האדם, החל מעצם הנשמה, כוחותיה המקיפים ועשר כוחותיה הפנימיים. ד. התאמתו הפנימית לפרטי ההלכות וטעמיהן בנגלה דאורייתא. ה. ענינו בעבודת ה, – במעשה בפועל. ו. מקומו ותפקידו בהכנת העולם לגאולה. ז. השלימות של עניין זה, כפי שתהיה בגאולה. מכל זה זורח ומאיר כל עניין באור נפלא. כפי שהנהיג הרבי הרי שכל ״המאמרים״ המופיעים בסדרה זו על ששת הכרכים שבה, ממופתחים – ב״מפתחות״ מפורטים בסוף כל כרך, ובמפתח כללי ומפורט – בסוף כרך ו. המפתח המפורט כולל: א. מפתח עניינים. ב. מפתח פסוקים. ג. מפתח מאמרי חז״ל. ד. מפתח ספרים. ה. מפתח ספרי חסידות.

באמצעות ה״מפתחות״, הלומד מוזמן לסיור מרתק ומסחרר בעקבות ההפניות שב״מפתחות״. הגיוון המסועף והמדהים שבכל ״ערך״ – על שלל ההיבטים הנידונים בו, יחד עם התוכן המשכר ב״יינה של תורה״ הופכים את הלימוד השיטתי בספרים קדושים אלו – לחוויה עילאית. (לדוגמא: הערך ״תפלה״ – מונה למעלה מארבעים ושניים היבטים שונים בפנימיות התורה).

מעבר לגאונות האדירה כ"שר בית הזוהר", אשר כל רז לא אניס ליה בנגלה ובנסתר,

בא במאמרי החסידות – לידי ביטוי נוסף תפקיד עיקרי של ״נשיא׳׳ תורת החסידות שבדור. תפקיד זה, מלמד הרבי, ענינו – ש״היחידה״ הכללית של נשמות ישראל, מגלה לעולם אור חדש, ע״י שמגלה גילויים חדשים של בחי' ה״יחידה״ שבתורה – היא ״פנימיות התורה״ כפי שנתגלתה בתורת החסידות. וזאת כהכנה לגילוי המשיח – שאז הכל יעסקו בידיעת ה'. (ראה קונטרס ״ענינה של תורת החסידות״). ידוע מפי זקנים, שאמירת המאמר ע״י הרבי הנשיא שבכל דור היא בבח', שכינה מדברת מתוך גרונו. כפי הנראה בחוש, – אמירת המאמר אצל כ״ק הרבי מה״מ, באו לאחר ניגון דביקות מיוחד וב״עצימת עיניים״, בקול מלא רגש, כיסופים וגעגועים, עד שהנוכחים חשים שזה זמן ״התפשטות הגשמיות״ לגמרי. גם כיום עד לגאולה השלימה בקרוב, ניתן להתרשם כך בצפיה או מהאזנה לקלטת של ״מאמר חסידות״ מפי הרבי. בכלל, כבר נדפסו סיפורים על אירועים בעם ישראל ובעולם, שארעו בפועל תוך כדי הזכרת עניינם עפ״י תורה במאמר חסידות, באותם רגעים ממש, או מיד בסמיכות. ענין שמיימי, שמזכיר את דרכו של רשב״י שאמר תורה וכך פעל לירידת גשמים.

״אנכי״ – ראשי תיבות – אנא נפשי כתבית יהבית. הרבי מבאר כי הצדיק מכניס את נשמתו בתוך דברי תורתו, וזאת באופן נצחי. כך שהלומד את פנימיות התורה של הרבי זוכה להתקשר עם נשמתו הקדושה, ולקבל ממנה תוספת חיות לעבודת השי״ת.

סדרת ״ספר המאמרים – מלוקט״ מונה כ- 2500 ע׳, גדושים במאות ״מאמרי חסידות״ של הרבי. בסדרה זו באו רק המאמרים המוגהים ע״י הרבי עצמו, אשר ״נחתמו בטבעת המלך״. הסדרה החלה לצאת לאור בשנת ה׳תשמ״ז, וכרך ו׳ – יצא לאור בשנת ה'תשנ״ב. מצויים עוד עשרות כרכים הכוללים מאמרים בלתי מוגהים שנדפסו עפ״י הקלטות או רשימת השומעים שהופקדו על כך.

– ״טעמו וראו כי טוב הוי״,!

(- סקירת  ספרים של הגאון האלוקי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש – פנימיות 29)