"תורתו של משיח"

צומצם
{דגם בית המקדש השני – Utilisateur:Djampa – נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0,} https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34546858}

 

עפ״י הוראת כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו  ללמוד עניני גאולה ומשיח כפי שנתבארו בתורה שבכתב, תורה שבעל פה ובפנימיות התורה, ספר הזוהר, ובתורת רבותנו נשיאנו, ובפרט – מאמרים וליקוטי שיחות של נשיא דורנו, מעין ודוגמא והכנה ללמוד תורתו של משיח "תורה חדשה מאיתי תצא״ שזוהי הדרך הישרה לפעול התגלות וביאת המשיח והגאולה בפועל ממש, (ציטוט מדברי הרבי ש׳׳פ תזו״מ ה׳תשנ״א) יוצא לאור לקראת כנס השלוחים, ר׳׳ח כסלו תשנ׳׳ג, הספר "תורתו של משיח" והוא ליקוטי שיחות וביאורים בעניני משיח וגאולה "כפי שנתבארו במאמריו וליקוטי שיחות של נשיא דורנו",

המיוחד בספר זה שהוא מרכז את חלק עניני משיח וגאולה מרוב השיחות והמאמרים וכו׳ שיצאו או נאמרו והוגהו ע״י הרבי בתקופת השנה המיוחדת מאז כ׳׳ח ניסן ה׳תשנ״א ועד"יושב בסתר עליון" – ז׳׳ך אדר א׳ ה׳תשנ׳׳ב.

כידוע, מכ׳׳ח ניסן תנש׳׳א החל שלב חדש בעבודתו של כל אחד ואחד מישראל, לפעול את ביאתו והתגלותו של משיח צדקנו בפועל ממש, ובלשון קדשו של הרבי בשיחת אותו יום: "הדבר היחידי שיכולתי לעשות, למסור הענין אליכם: עשו כל אשר ביכולתכם להביא בפועל את משיח צדקנו… ואני את שלי עשיתי, ומכאן להבא תעשו אתם כל אשר ביכולתכם".

שיחת קדש זו שגרמה "טלטלה" עזה, היתה אות פתיחה, להגברת ביאורים והדרכות מהרבי בנושא המשיח והגאולה, ותקופתנו ש"נמצאים ממש על סף הגאולה", וזאת בהיקף מדהים, בהדגשה מיוחדת, ובגילוי ענינים כמוסים שלא נתגלו עד עתה.

בספר זה, עושה המלקט הרב פנחס ממן שליט׳׳א, מאברכי ה"כולל" בחצר הרבי באותה תקופה, מאמץ רב ויסודי לרכז "אור חדש" זה בצורת קטעים המתחלקים לפי נושאים, לפרטי פרטים, למען הקל על המעיין למצוא כל ענין וביטוי אשר חפץ, ב"לשון הרב", ובכך מזכה אותנו בקיום ההוראה "לחיות עם הענינים והזמן דימות המשיח".

אחד מהדברים המוסיפים חן לספר הוא לקט תשובות מעניינות של הרבי בעניני משיח וגאולה, בכתב ובעל פה במעמדי הקדש של חלוקת ה"דולרים" לצדקה.

הספר יצא לאור בארבע מהדורות, כשבימים אלו יצאה לאור המהדורה הרביעית, בצורה מהודרת ומרשימה. ייחודה של המהדורה הרביעית היא במפתח המפורט והשימושי שנוסף לספר, בסדר אלפא-ביתי.

פרקי הספר:

פרק ראשון: ימי הגלות.

פרק שני: הדרך אל הגאולה.

פרק שלישי: המלך המשיח.

פרק רביעי: בית המקדש.

פרק חמישי: הגאולה.

פרק שישי: "הנה זה בא" – הזמן וסימני הגאולה.

פרק שביעי: ברגע הגאולה.

פרק שמיני: לעתיד לבוא.

עוצמתו של הספר, בכך שהוא נותן את דברי הרבי המוגהים אות באות, ומציין מקור לכל פרט, מתוך המקורות שציין הרבי בשיחותיו, ומוסיף הפניות לכל שיחת קדש, ממנה נלקח הקטע.

מספר עמודי הספר במהדורה האחרונה כ-300 עמודים.

יהי רצון, שיחיש ה׳ גאולתנו ופדות נפשנו, ותיכף ומיד ממש, נזכה ללמוד תורתו של משיח מפיו של משיח – "תורה חדשה מאיתי תצא" (ישעי׳ה נא,ד.).

 

(פנימיות 25)