"שולחן המלך"

ספרי ״שולחן המלך״, אשר עד עתה יצאו לאור ג׳ כרכים מסדרה זו, כוללים הערות וביאורים על שולחן ערוך אדמו״ר הזקן, אשר נלקטו משיחותיו ומכתביו של הרבי.

הליקוט שלפנינו נקבץ מאותם הערות וביאורים הפזורים שאלפי שיחותיו ואגרותיו הקדושות. בכך נפתח לנו אשנב להכיר את דרך לימודו הייחודית של כ"ק אדמו״ר נשיא דורנו בשולחנו של רבינו הזקן.

החומר שבספרים אלו כלול משני סוגים: א. הערות. ב. ביאורים. ישנם קטעים שנלקטו מהערות קצרות בספרי הרבי, אגב דיונו בענינים שונים ומגוונים בנגלה דתורה או בפנימיות התורה, את הערות שהם על דרך הנגלה ליקט העורך ברוך הכשרון הרה״ג ר׳ אברהם אלאשוילי שליט״א חבר המכון התורני ״אהלי שם״ ליובאוויטש.  הערות אלו הינם רובו של הספר. ישנם ביאורים שהם התייחסות ישירה לנאמר בשו״ע אדה״ז וביאור רחב בדבריו, ואף הם שובצו במקום השייך לכך.

פעמים רבות בשיחותיו ובכתביו, מתייחס הרבי לשו״ע אדה״ז ומגלה בו פנים רבות, פנים מאירות ומסבירות, בעומק תורתו של אדה״ז. יש והרבי בא בביאורים ארוכים שנסובו על ״גדרי״ ההלכה שנתחדשו ע״י אדמו״ר הזקן בשולחנו, ובהם הוא יורד לעומק השיתין של ההלכה ומעלה מרגליות מגנזי רוחה ונשמתה, ויש ואין הוא עוסק אלא ״רק״ בדיוק לשונו של אדה״ז ומגלה את הפנינים הטמונים בלשונו הזהב של אדה״ז בליבון הגירסא הנכונה, או בגילוי והדגשת ״הרגש״ דק בסברת ההלכה ובהכרעתה לכאן או לכאן.

עורך עיבד את החומר בהתאם למתכונתם המתבקשת של הספרים, דהיינו: ציטוט הקטע משו״ע אדה״ז, עליו נסב הביאור, ובהמשך בא הביאור מתורת הרבי, בסוג אותיות שונה. בסוף כל ביאור ישנה הפניה למקור בתורת הרבי משם נלקט, כדי שהמעיין הרוצה להרחיב ולעיין במקור הדברים, יוכל לעיין במקור הדברים והמסתעף מהם, בבחינת ״תן לחכם ויחכם עוד".

בכרכים א – ב של ״שולחן המלך" נלקטו הביאורים מתורת הרבי על חלק ״אורח חיים״ שבשו״ע אדה״ז. בתחילת כרך א׳ הביא העורך ״כללי לימוד בשו״ע אדה״ז לפי ספרי כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו׳. כרך א׳ מחזיק 266 עמ׳, וכרך ב׳ מחזיק 264 עמ׳. כרך ג׳ הוא על , ״הלכות תלמוד תורה״ של אדמו״ר הזקן. בכרך זה מבוא מאלף על הלכות ת״ת. כמו כן, בראש הספר סדרו ונדפסו ״הלכות ת׳׳ת״ מחדש עם הגהות הערות וציונים. בהמשך, מובאים הערות והביאורים של כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו כבמתכונת הספרים הקודמים. בסוף הספר בא נספח והוספות מעוררי ענין, כרך זה מחזיק 298 עמ׳.

סדרת ספרים זו יצאה לאור בשנים תשנ״ב – תשנ״ד ע״י מכון ״אהלי שם״ ליובאוויטש לזכר הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא ע״ה שניאורסאהן, בעריכתו המעולה של הרה״ג ר׳ אברהם אלאשוילי שליט״א, המציין בדברי הפתיחה לספרים את תרומתו של הגה״ח ר׳ אשר לעמיל כהן שליט״א רב חסידי חב״ד בביתר, אשר שם עיונו על כל חלקי הספר, ומודה לראש המכון הרה״ג ר׳ אליהו יוחנן גור־אריה שליט״א, רבה של קרית שרת בחולון.

(פנימיות 21,אייר ה'תשנ"ה)