"הדרנים על הש"ס"

צומצם
{תורת מנחם – הדרן על הש"ס והרמב"ם}

בסמיכות לערב פסח שבו נוהגים הבכורים לערוך ״סיום – מסכת״ במקום ״תענית בכורים״, זמן ראוי הוא להתייחס לפן ייחודי במשנתו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, הפעם לנושא ההדרנים על הש״ס, וזאת לרגל הופעת כרך ב׳ של הספר ״הדרנים על הש״ס.

זה שנות דור, עומד במרכזן של ההתוועדויות הגדולות במועדי ישראל ובתאריכים החסידיים  ״הדרן״ על הש״ס,או על אחת המסכתות, פעמים שעל הבבלי והירושלמי כאחד. ה״הדרן של הרבי״ מהוה משא מופלא שזור מאות מובאות וציטטות מהש״ס, מדרשים, זוהר וספרי הלכה וחסידות, חלק נכבד ב"הדרנים" תופס ה״לשיטתות״ בהן מבאר הרבי, מחלוקות יסודיות, ועד לדיוקי הלשונות בהתאמה מופלאה. בכך ממשיך הרבי את דרכו של הגאון בעל ״צפנת פענח״ איתו עמד בקשרי תורה בכתב ובע״פ, לפיה "כל התורה ענין אחד". דרך זו של ״לשיטתם״ מסייעת פעמים רבות להסביר מחלוקת תמוהה של חכמים, מחלוקת או שינויי לשון בין הבבלי לירושלמי, עפ״י קוים יסודיים וכלליים במשנתם, באופן שדבריהם בהלכה מסויימת מושפעים מדרך לימודם ושיטתם הכללית.

כל עמוד בספר גדוש בגאוניות מדהימה, כאשר גם "המבנה" האדריכלי – של כל "הדרך", מעורר השתאות.

על ייחודו של ספר זה, קוראים אנו ב"פתח דבר": ״הנני מו"ל בזה את החלק השני של ספר "הדרנים על הש״ס",

והוא ליקוט כל ההדרנים על המסכתות דסדר נזיקין קדשים וטהרות שנאמרו ע״י הרבי ויצאו לאור מוגהים על ידו.

כמתכונתו של החלק הראשון, כך גם חלק זה, אשר:

א. ההדרנים שנדפסו במקורם בלשון אידיש, תורגמו כאן ״ללשון הקדש״.

ב. נוסף על השקו"ט עד ההלכה, יש בהם גם ביאורים ע״ד האגדה, ע"פ דרוש וע”פ חסידות, עד הוראות למעשה.

ג. אחדים מההדרנים הם (גם) על תלמוד ירושלמי דהמסכת.

בסוף הספר הוספנו:

א. אגרות קדש שנכתבו בקשר עם חגיגות סיום (על א׳ ממסכתות של ג׳ סדרים הנ״ל.) ותוכנן שייך לסיום המסכת.

ב. ״תוכן ענינים״ של הדרנים הכלולים בספר זה.

ג. "נספחים״ – זמן אמירת כל ״הדרן״ ומקום הדפסתו בפעם הראשונה.

ד. מפתח ענינים, ש״ס מחז״ל כו' ־ על שני החלקים.

ה. רשימה של ההדרנים שעדיין לא הוגהו ע״י הרבי (ולא נכללו בספר זה), וזמן אמירתם.

עריכת הספר והתרגום נעשו ע׳׳י הרה״ג ר׳ אברהם ברוך פבזנר שליט״א משלוחי הרבי, בירושלים עיה״ק תובב״א, שכיהן גם כר״מ בישיבת"תורת אמת" וכיום רב בצרפת.

הספר עב הכרס והמרשים, יצא לאור בחדש מרחשון ש.ז. ע״י חברי "ועד להפצת שיחות" בברוקלין נ.י. בהוצאת קה״ת.

(פנימיות 20 – סקירת ספרים של הגאון האלוקי הוד כ"ק הרבי מליובאוויטש – ניסן ה'תשנ"ה)