תורת מנחם – בית הבחירה

{פרה ברמת הגולן – מאת Oyoyoy – נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23160357}

 

אחד המנהגים החשובים שהחדיר הרבי, הוא המנהג להרבות בימי בין המיצרים בלימוד ענייני בית הבחירה. יש בכך סגולה נפלאה לקירוב הגאולה, שכן ״כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה״.
אכן, במהלך השנים זכינו לשמוע בענייני בית המקדש, ביאורים מרתקים מפי קדשו של רבינו, ובהם בלולים חידושיו הנפלאים בפרד״ס התורה כשהם עשויים מקשה אחת, מעשה אומן. מכך מובן, שכל העוסק בתורת הבית – כאילו בנאו. כל הלומד בתורת הרבי בנושא זה, עומד מתפעם מההיקף הנפלא ומעצמתם של החידושים וההברקות, אשר לאורם מתבארים פרטי פרטים בדייקנות נפלאה.

עצם התופעה, שהרבי התייחס בצורה כה עיקרית ויסודית לנושא שכל כולו הוא הלכתא למשיחא ־ מלמדת על כמיהתו האדירה לגאולה, ומחנכת אותנו – בני דורו ללכת בדרכו ולהתייחס לתורת הבית, כמו נושא הגאולה והמשיח בכללו, במלוא הרצינות וכובד הראש.

מעשה גדול עשה בשעתו ה״וועד להפצת שיחות״, שערך וכינס לספר אחד את כל הדרוש כדי לקיים בהידור את הוראת הרבי ללמוד את הנושא במיוחד בימי בין-המיצרים.

בספר נכלל:

א. הלכות בית הבחירה לרמב״ם.

ב. ל״א סימנים ־ של חידושים וביאורים (במהדורת תשמ״ו. מאז נתווספו עוד שיחות קודש בתחום זה).

ג. הוספה: פרקים מ ־ מ״ג מספר יחזקא־ל העוסקים בתורת הבית, וכן משניות – מסכת מידות.

ד. בשולי עמודי הרמב״ם ־ מראי מקומות וציונים מספר ״מראה מקומות לספר הרמב״ם״                        (קה״ת תשמ״ה).

ה.בסוף הספר: א) ״נספחים״ ־ זמן אמירת השיחה, מקום הדפסתה בסדרת ״ליקוטי שיחות״, וכן ציונים למקומות בשיחות הרבי השייכים לנידון. ב) תוכן עניינים – מפורט. ג) מפתח פסוקים מחז״ל ורמב״ם.

הספר נדפס במספר מהדורות. מהדורת תשמ״ו מונה רמ״א עמודים, פורמט גדול.

יהי רצון מלפניך ה׳ אלוקינו ואלוקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך.+

(סקירת ספרים מאת הרבי מליובאוויטש – מנחם אב ה'תשנ"ד – פנימיות 11)