רב"י

"וגם בך יאמינו לעולם"

חודש סיון הוא החודש בו חל יום ההילולא של מורנו הבעש״ט הקדוש. נסתלק בחג השבועות שנת ה'תק״כ לפני מאתיים שלושים ושמונה שנים. והנה ב״שנת המאתיים להסתלקות הבעש״ט״ – היא שנת ה'תש״כ, בשבת פ' נשא, השבת הסמוכה לחג השבועות – יום מלאות המאתיים שנה – בשנת ה'תש״כ, התוועד הרבי ונשא דברים מיוחדים אודות הבעש״ט, וכה אמר:

"דרישת שלום מבעל התניא"…

״סיפר הרבי הריי״צ אודות התוועדות חסידית שערך כ״ק אדמו׳יר הזקן בעל התניא והשו״ע, בשנת ה׳תקל"א, ב״שלשת ימי הגבלה״ עם קבוצת מקושריו. היה זה בבואו ממעזריטש, ובחייו של כ״ק הרב המגיד ממעזריטש. ואלו היו דבריו של כ״ק אדמו"ר הזקן בהתוועדות מיוחדת זו:

״כתוב בתורה, שבשלשת ימי הגבלה אמר הקב״ה למשה רבנו – "וגם בך יאמינו לעולם", ולכאורה נראה הדבר כמו שוחד, שבעבור עבודתו של משה רבנו לכנס את בני ישראל, מול הר סיני, מבטיחים לו "וגם בך יאמינו לעולם"?

ה״אבן עזרא״ מפרש שעד אז היו עדיין יהודים שהיו להם ספקות בענין הנבואה. ואף שכתוב ״ויאמינו בה׳ ומשה עבדו״, לא כתוב אבל, ויאמינו כל ישראל. היו כאלו שלא האמינו בנבואה, ועל זה נאמרה ההבטחה ״וגם בך יאמינו לעולם״. הרמב״ן טוען, שאי אפשר לומר שהיו יהודים שהיו להם ספיקות באמונת הנבואה, ולכן עונה הוא על שאלה זו תירוץ אחר.

אולם, כך הוא הענין: נקבל את דברי ה״אבן עזרא״ שהיה להם ספיקות בענין הנבואה, אך נפרש שלא היה להם ספק בכך שישנה נבואה. בכך הם האמינו. הספק שלהם היה האם משה רבנו הוא הוא – הנביא, שדרכו מעביר ה׳ את דבריו לדור. ועל זה היתה ההבטחה ״וגם בך יאמינו לעולם"… כולם מאמינים שיש בדור רבי – ראש בני ישראל. צריכים לדעת שבדורו היה זה הבעש״ט, ובדורנו, הרבי של עם ישראל הוא הרב המגיד!״ – עד כאן תוכן דברי קדשו של אדמו״ר הזקן, כפי שמסרם הרבי הריי״צ.

הוסיף על כך הרבי, באותה התוועדות של מלאות ״שנת המאתיים להסתלקות הבעש״ט״: ״כתוב בזוהר ש״אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, וכן הוא במדרש, עפ״י נגלה – ״אין לך דור שאין בו כמשה״ ״וכאבות״. דבר זה הוא פשוט בעיני כל היהודים המאמינים בדברי חז״ל, שאכן כך הוא. אך השאלה – מי הוא זהו ופשוט הדבר, שבדורו של הבעש״ט היה זה הבעש״ט, לאחריו הרב המגיד, אדמו״ר הזקן וכו', עד שבדורנו זה, ה״אתפשטותא דמשה״ וה״ראש בני ישראל" – הוא הרבי – כ״ק מו"ח אדמו״ר.

בשעתו, התבטא כ״ק מו"ח אדמו״ר על מעשה זה של התוועדות אדמו״ר הזקן, שזו היא ״דרישת שלום״ מלפני מאה שבעים וחמש שנה, ואם אז כבר היה הדבר פשוט, הרי שעתה בודאי שפשוט הדבר.

״הוא – הוא״…

כשהרבי מו"ח פרסם את ה״קול קורא״ אודות ״לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה״ הפיצו החסידים את הקול קורא והוסיפו אשר ״הוא הוא",… הגיע אחד בטענה אל אחד מה"גוטע אידן" ("יהודים טובים", כינוי לאדמו״ר חסידי) מפולין וטען: היתכן?! איך מרשים לחסידים לפרסם את ה"קול קורא", ומה גם עם הוספה כזאת?!

ענה לו ה״גוטער איד״: הבה ונחשוב, אנו הרי מאמינים בכל יום שיבוא. ישנם כאלו שאומרים את ה״אני מאמין״, וישנם כאלו שיוצאים ידי חובה במחשבה בלבד. – הרי שמשיח נמצא כבר בעולם!

עתה, כאשר אתה יודע בעצמך שאינך המשיח,ואני יודע בעצמי שאינני המשיח, ומישהו הרי צריך להיות – אז מה איכפת לך שזה הוא?!" – עד כאן דברי הרבי נשיא דורנו, בהתוועדות שבת פרשת נשא ה'תש״כ, עשר שנים לאחר הסתלקותו של כ״ק אדמו״ר הריי״צ.

וכדברי קדשו, בשיחת ליל שמח"ת תשמ״ו: ״ענינו של כל נשיא ורועה ישראל בדורו הוא – משה רננו שבדורו… ומכיון שמשה רבנו הוא גם משיח צדקנו, "גואל ראשון הוא גואל אחרון", נמצא ש"נשיא הדור", ״משה רבנו שבדור״, הוא גם משיח צדקנו שבדור… ובכל אופן, גם אלו הטוענים שסגנון כזה ותוארים כאלו הם למעלה מכפי יכולת הקליטה של כלי השגתם – הרי אין כל נפקא מינה אם ביכולתם לקלוט זאת אם לאו, ואין זמן להמתין עד שהדבר יקלט בכלי השגתם. יפרשו את הכוונה ש"נשיא הדור" הוא ״משיח״ – כפי שירצו, אבל העיקר – שימלאו את שליחותו של נשיא הדור בהפצת היהדות והמעיינות חוצה… ולעוררם להוסיף בכל עניני יהדות תורה ומצוותיה, כולל חיזוק האמונה בביאת המשיח והציפיה לביאתו״!

עד כאן דברי הרבי, דבריו של גאון אלוקי, קדוש עליון, נביא ובעל מופת, ואוהב כל ישראל. ״ואנן מה נענה אבתריה״?…

(פנימיות 55 סיון ה'תשנ"ח)