• פנימיות 78 • תוכן העניינים: 1) מאמר המערכת » "המאורות הגדולים". 2) דבר מלכות » תקיעת שופר. 3) מושגי יסוד בחסידות » בדבר ה' שמים נעשו. 4) הדרכה חסידית » הכנה רוחנית לנסיעה לרבי. 5) הדרך לחב"ד »מכפר הרא"ה לכפר חב"ד. 6) תורת מנחם» ספר "שערי שמיטה".7ׂ) סיפור » ציצית פתוחה בלשכת הגיוס.

pnimiyut78