• פנימיות 77 • תוכן העניינים: 1) מאמר המערכת » "אפס בלתך גואלנו". 2) דבר מלכות » מדוע הגאולה באה בשלבים?. 3) מכלי ראשון » סודות מן החדר. 4) במחיצת הרבי » רבי מקרב יהודי. 5) מושגי יסוד בחסידות » כל יהודי הוא ביכורים. 6) סיפורי חסידים » משיח יבא מתלמידַּּּּּּּּּּּּי.7ׂ) תורת מנחם » ספר מאמרים במדבר. 8) סיפור » שליחות שמימית

pnimiyut77