סקירת ספרי הרבי מליובאוויטש – קובץ זורע צדקות

"זורע צדקות מצמיח ישועות"

הקובץ ״זורע צדקות מצמיח ישועות׳׳ הוא לקט נבחר של אמרות טהורות – דברי תורה ודברי ברכה מאת רבינו, בעת חלוקת השטרות – ״שליחות מצוה״ לצדקה.

החל משנת תשמ׳׳ז ועד כ״ו אדר א׳ ה׳ תשנ״ב, קיבל הרבי קהל אלפים שצבא על פתחו, מידי יום ראשון, עם ישראל על כל סוגיו ורבדיו הגיעו לקבל ברכה ולהנות ממנו עצה ותושיה, כשבין הבאים גם גדולי ישראל, רבנים, אדמו״רים וראשי ישיבות. אנשים אלו זכו לשמוע פנינים מדברי קדשו, אמרות, ברכות, ודברי תורה קצרים. לקט חלקי וסמלי מכל זה, נערך והוגש בקובץ שלפנינו, המעוטר בתמונות של חלק ממעמדים אלו בהם נראים גדולי ישראל, פרנסי הציבור, ואנשים ממגוון הקשת החברתית, כשהם באים לראות ולהראות.

לאחר ה״פתח דבר״, וה״מבוא״ המאלף שכתב הגה״ח הרב חנניה יוסף אייזנבאך ראש ישיבת ״תומכי תמימים״ בבני ברק, סודר החומר שבקובץ לפי פרקים בהתאם לנושאים השונים, דלקמן:

א. עם גדולי התורה ב. רבנים ופרנסים ג. אישי ציבור ד. מחברי ספרים ה. עיתונאים ו. ארץ ישראל ז. ראשי ערים וקהילות ח. שמות ערים ט. רפואה ופרנסה י. נסיעות יא. ויקרא שמם בישראל יב. שאלות תשובות והוראות יג. אמרות ופרפראות יד. ביאת המשיח.

בקובץ 149 עמודים, והוא יצא לאור בברוקלין נ.י. בשנת ה׳ תשנ׳׳ג.

הקריאה מהוה חויה מרוממת נפש ומעוררת השתאות על היכולת להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, ולחזות בכוח נבואי את צפונות מחשבותיו, וכן התפעלות מדברי התודה של מגוון היהודים שבאים להודות לרבי על קיום ברכותיו בבני חיי ומזוני, שהתקיימו בהם במילואם. הקובץ מתעד תקופה מופלאה זו בדברי ימי עם ישראל, תקופה של קידוש השם וחיזוק האמונה. ומנפלאות אלו נבוא בקרוב ממש, בע״ה, לנפלאות הגאולה האמיתית והשלמה.

(פנימיות 62 אדר ה'תשנ"ט)