"אגרות קודש" מאת הגאון האלוקי הוד כ"ק הרבי מליובאוויטש

תורת מנחם

{חב"ד אינפו}

 

כ-8000 מכתבים תורניים, בכל התחומים היהודיים האפשריים (ביאורים בנגלה ובנסתר, הדרכות והוראות בעבודת ה' ובחיי היום יום, דברי התעוררות, עצות והכוונות, צרכי צבור בכל השטחים, רעיונות ודברי הגות באמונות ודעות, פסקי הלכות ומנהגים, וכו' וכו') נכללים ב-21 הכרכים של "אגרות קודש" כ"ק הרבי מליובאוויטש שיצאו לאור עד עתה, ותאריכיהם הם משנת תרפ"ח (מכתב אל הגאון הרוגצ'ובי) ועד שלהי תשכ"א.

סדרה זו בת 21 הכרכים, החלה להופיע בשנת תשמ"ז, בההדרת הרה"ג שלום דובער לוין שליט"א, כהשלמה ל-21 הכרכים של סדרות "אגרות קודש" משאר רבותינו הקדושים, נשיאי חב"ד הקודמים.

המגוון העצום ורב ההיקף של הנושאים והפרטים הנידונים במכתבים הנדפסים – משתקף, בין השאר, במפתחות שערך המהדיר שליט"א, המופיעים בסוף כל כרך, ובמפתחות הכלליים שבסוף כרך כ'.

ארבעה סוגי מפתחות נכללים במפתח הכללי לכרכים א' – כ':

מפתח עניינים (למעלה מ-2000 ערכים). מפתח מוסדות וארגונים (כ-500 ערכים). מפתח אנשים (כ-1500 ערכים). ומפתח מקומות (כ-500 ערכים). מגוון זה מבטא את המרחב האדיר והבלתי רגיל של נושאים שהובאו לשולחן קדשו של כ"ק הרבי, ושל האישים, מכל החוגים ומכל המקומות (כולל גדולי תורה ואדמורי"ם וראשי ציבור) שפנו אליו לקבלת דבר קדשו, בברכה בעצה ובהדרכה, ובביאור והכרעה, וכן של התחומים המקיפים את שטח התעניינותו ופעולתו.

המהדיר שליט"א הוסיף ל-14 הכרכים הראשונים מבואות מקיפים על תוכן כל כרך וייחודו, וכן ערך ציונים והערות בשולי הגליון בכרכים שונים.

יודגש שכרכים אלה משתרעים, מבחינת הזמן, רק עד שנת תשכ"א ועד בכלל (מכתבי השנים שלאחר מכן מצפים עדיין להדפסתם {הבהרת המערכת: ב"ה מאז נכתבה כתבה זו הודפסו כרכי "אגרות קודש" רבים נוספים}).

כמו כן הושמטו מהם אלפי מכתבים שעל ידם עלולים להיחשף פרטים אישיים של הפונים השונים, והם רבים ביותר (בחלק גדול מן המכתבים הושמטו קטעים כאלה מתוך המכתבים), וכן מכתבים בעלי ערך "טכני" כביכול שהלקח מהם לקורא אינו מוחשי וברור, וכן, כמובן מכתבי ברכה "רגילים" וכיוצא באלה. עם זאת די, כמובן, באותם מכתבים שנדפסו כדי לפרנס את נפשנו ורוחנו בשפע רב.

העיקר הוא, כמובן, הלקח והלימוד שניתן להפיק וללמוד מכל שורה ומכל משפט, הכתובים בבהירות החדה המאפיינת את דרכו של נשיא הדור שליט״א, המתגלה כאן שוב כמורה כל הנבוכים ומדריך כל הנשמות.

 

(מאת הרב טוביה בלוי – "פנימיות" 5 – שבט נ"ד)