תהילים כסגולה,פרקו של הרבי,פותח צוהר

צומצם קרדיט
{CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11099}
תהלים סגולה לקירוב הגאולה

קראתי את המאמר הראשון בסדרה בענין "אמירת תהלים", שכותב הרב ברוך וילהלם. ברצוני להוסיף, שענין הריבוי באמירת תהלים, הוא ענין שהולך ומתפשט בכלל ישראל. ידועים למשל דברי ההתעוררות וההצעה בענין זה של הוספת חמשה פרקי תהלים בכל יום בתור תפילה וסגולה לקירוב הגאולה, שעורר מרן כ״ק אדמו״ר מויז׳ניץ שליט׳יא ב"כנסיה הגדולה" דאז. יהא רעוא שע״י אמירת תהלים תתעורר חבצלת השרון לשיר בקול נעים וגו' כבוד הלבנון ניתן לה הוד והדר בבית אלוקינו בב״א סלה.

א. ויז׳ניצר – בני־ברק

סגולת פרקו של נשיא הדור

 

כידוע עפ׳׳י מנהג החסידים שאומרים בכל יום אחר התפילה את הפרק תהלים השייך לשנתו של כ״ק הרבי הנשיא. הנה בי״א ניסן ש.ז. התחלנו באמירת פרק צ״ו. ידוע שעל ה״כותרות״ לפרקי התהלים שנדפסו בספר התהלים "אהל יוסף יצחק״ אמר הרבי שאף שאין ידוע מי כתבם, מ״מ ידוע שנכתבו ע”י בר־סמכא ומסתמכים על דברים אלו, ועפי״ז דייק והסביר הרבי את ענין וסגולת הפרק. ובנוגע לפרק צ"ו – כתוב ב"כותרת": ״עוד יאמרו איש אל אחיו בואו ונשירה לה'". שזה קאי על ניסי הגאולה השלמה, וכמ״ש בגוף הפרק: "שירו לה' שיר חדש… בשרו מיום ליום ישועתו… עוז ותפארת במקדשו… אימרו בגויים ה׳ מלך" וגוי, כן תהיה לנו, בשנת סגולה זו, מיד ממש.

אברהם חסיד – חיפה

פותח צוהר לעולם של ספרים רבים

הנני מודה לכם על מדור סקירת ספרי הרבי מליובאוויטש, שפותח צוהר לעולם של ספרים כה רבים בכמות ובאיכות, שרק בזכות הסקירות שפרסמתם נודעתי להם. במיוחד שמחתי ונהניתי להיוודע לסדרת הספרים "שערי המועדים", שקבעתי לי זמן לימוד בהם. ומאז אני עוקב, וקונה כל ספר שיו״ל מסדרה זו, ואף רכשתי לקראת חג הפסח את הספרים החדשים של ״שערי המועדים" לפסח, שהם מלאים בכל טוב, וממש לא בא כבושם הזה.

תזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

אליהו סופר – שדרות (פנימיות 41)