הרבי מליובאוויטש – לרגל ג' תמוז

{הרב מרדכי אליהו – ויקיפדיה}

הראשל״צ הגר״מ אליהו שליט״א

אבל כבד וצער גדול נפל על העם היהודי כולו… אין לך מכה קשה יותר מסילוקו של הצדיק ובפרט שמדובר על אבידת צדיק הדור, קדש הקדשים, החכם שבחכמים והנבון שבנבונים. …הרבי היה גם שר וגם גדול. מושל ושולט בעליונים ובתחתונים, גאון הגאונים שלא היה לו אח ורע, השר והמושל בכל התחומים – שר התורה, בקי בש״ס ובפוסקים, שר ההלכה, בקי ברמב״ם ובטורים, שר בית הזוהר, שר בקבלה, שר בחסידות, שר בדרוש, שר בהנהגה, שר בהפצת התורה, וכל זה בגדלות שאין דומה לה, כי בכל נושא שבו היה שר, היה בשיא הגדלות האמיתית שבן אנוש מסוגל להגיע אליה. עוצם בינתו וחכמתו, גודל קדושתו וטהרתו, היו באופן של פלאי פלאים, שאיננו מסוגלים לעכל ולהבין. …עכשיו בשעה קשה זו, אין השכל יכול לקלוט את המצב הקשה ואין עיני האדם יכולות להסתכל במראה הנורא, אבל עוד יבוא היום שבו תדעו מי היה הגדול ואיש הקדוש ששכן בתוכנו!

…כאשר השמיע מדברות קדשו ראו במוחש ממש ששכינה מדברת מתוך גרונו כפשוטו ממש, שמדבר ממש כמי שרואה דברים בשמים ואומר אותם ליושבי הארץ. כך היה כאשר נשא דברים וכך היה בעצם הנהגתו, כל דיבור, כל תנועה וכל פרט ממעשי הרבי הם הלכה. צריך רק עיניים לראות ואוזניים לשמוע.

רבנו הגדול, הצדיק הקדוש, אבינו רוענו קודש הקדשים, שאין הפה מסוגל לומר עליו ביטויים שאומרים על אלו שאינם חיים, הנהיג את עם ישראל בהנהגה פלאית שלא היה לה אח ורע בשעה קשה מאד, בעת צרה ומצוקה. …הכאב גדול, איום ונורא.

אבל הרבי הקדוש והטהור, רעיא מהימנא קדישא, ש״השליך חייו מנגד״ כדי להביא את הגאולה השלמה, בוודאי ובוודאי שלא ירפה להרף עין, ואדרבא, דווקא מהעולמות העליונים יפעל את משאת נפשו הטהורה להביא מיד ממש את הגאולה האמיתית והשלמה, ועלינו מוטל לא להרפות ״כי הוא זה״ מהציפיה הגדולה ״אחכה לו בכל יום – ובכל רגע – שיבוא״.

{אדמו"ר מגור בעל פני מנחם – מאת Beit El yeshiva – received by email from author, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5640160}

כ״ק אדמו״ר מגור בעל פני מנחם

ציין את מסירות הנפש העצומה של הרבי למען כלל ישראל בכל המצבים ובכל המקומות להחדיר תורה, טהרה, קדושה, וחסידות בעם. ״הוא היה גדול מאין כמוהו במעשים גדולים, למען יהדות אמת. בשנותיו האחרונות פעל כבירות בענין משיח, ענין שהיה כמו ׳׳קפוא״ בחלקים גדולים של עם ישראל, עקב אורך הגלות. ואדרבה – דוקא באורך הגלות צריכים להתחזק במאמר חז״ל ״ציפית לישועה״.

{הרב אליהו בקשי דורון בעת ביקור בישיבת הכותל בירושלים – מאת מיכאלי – Taken by מיכאלי, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48280041}

הרב הראשי והראשל״צ הגר״א בקשי ־ דורון שליט״א

״אני נרעש עמוקות מהידיעה על הסתלקותו של האדמו״ר מחב״ד שלא היה כמותו אדם בדור הזה, שדאג להפצת תורה ויהדות בעם ישראל. הלך מעמנו היום שר וגדול, חבל על דאבדין ולא משתכחין״.

{הרב עובדיה יוסף – מאת Alloni – נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30217592}

הגר״ע יוסף זצ"ל נשיא מועצת חכמי התורה

״זוהי אבידה קשה לעם ישראל, כ״ק האדמו״ר מליובאוויטש זצ״ל,

היה גאון אמיתי בכל מקצועות התורה בנגלה ובנסתר. גאונותו זאת משתקפת מתוך עשרות הספרים מתורתו שיצאו לאור, הוא היה מנהיג משכמו ומעלה גבוה מכל העם, וזכה להקים עולה של תורה בכל רחבי תבל. אלפי ורבבות מאחינו בית ישראל זכו לשוב בתשובה שלמה לאבינו שבשמים בזכות שלוחיו הרבים הפזורים ברחבי העולם, אשר הקימו ישיבות ומוסדות תורה והצילו רבים מהתבוללות ושמד. על מעריציו וחסידיו הרבים של כ״ק האדמו׳׳ר מליובאוויטש זצ״ל במרץ רב ובהתלהבות דאורייתא עת עבודת הקדש, לקרב ליבם של ישראל לאבינו שבשמים, וח״ו לא להרפות ידיים תהא נפשו צרורה בצרור החיים וימליץ טוב בעד כלל ישראל״.

{הרב ישראל מאיר לאו – מאת Wini (Transferred byMatanya/Originally uploaded by Wini) – בבעלותי, Copyrighted free use, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15151594}

הרב הראשי הגרי״מ לאו שליט״א

״מאות אלפי יתומים נותרו עם הסתלקותו של הרבי, זהו יום אבל כבד לעם ישראל. לא קם עוד מנהיג לעולם היהודי במאה השנים האחרונות שרשם דפים כה זוהרים בדברי ימי העם היהודי, בחתירה למניעת התבוללות ושמירת הגחלת של מורשת ישראל במקומות הנידחים ביותר ובתנאים הקשים ביותר. חלק גדול מיהדות בריה״מ לשער, מיהדות צפון אפריקה, מיהדות אוסטרליה, ארצות הברית ועוד, חב את עצם קיומו כעם יהודי לאיש המורם מעם – הרבי מליובאוויטש.״

{רבי יוחנן סופר האדמו"ר מערלוי – ויקיפדיה}

הגה״צ רבי יוחנן סופר זצ"ל גאב״ד ערלוי

אמר: רוצה אני להוסיף על דבריו של הרבי מגור שליט״א שהסתלקות כ״ק אדמו״ר מליובאוויטש זצ׳׳ל היא אבידה גדולה של כלל ישראל, כי מלבד זאת שהיה שר התורה בנגלה ובנסתר כבר בימי נעוריו, ועבודתו הקדושה היתה בכוחות שלמעלה מהטבע, בקדושה ובטהרה, בפרישות מכל ענייני עולם הזה, ודאג במסירות נפש עבור אחב״י די בכל אתר ואתר. עד כדי כך שבכל מקום נידח דאג לכשרות ולמקוואות וכדו'. ובפעולותיו הענקיות שהקיפו כל רחבי תבל – לא היה דוגמתו, בעוונותינו הרבים – תפילותיו שנזכה לביאת משיח צדקינו לא נתקבלו עדיין למעשה, אבל ״גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם״, ויהי רצון שנזכה כבר עתה לביאת משיח צדקנו. אמן כן יהי רצון״.

{הגאון רבי אפרים פישל רבינוביץ – מאת אהרן – נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 3.0,} https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26233937}

הג״ר אפרים פישל רבינוביץ – ראש ישיבת ״תפארת ישראל״ – רוזי׳ן

צריך לקונן על החורבן הנורא לכלל ישראל בשעה קשה זו, ובהילקח מעמנו עמוד התורה והיראה גאון ישראל וקדושו אור המאיר והמקרב לכל אחד ואחד ממש, אין מילים לתאר את המכה הגדולה והיתמות הנוראה שהתהוותה בהסתלקותו של צדיק הדור ומגינו, חכם הרזים ופועל ישועות. עלינו להתחזק, ואותו צדיק וקדוש בודאי יתיר עלינו ממרומים להיוושע במהרה!

{הגאון רבי ברוך שמעון שניאורסון ראש ישיבת טשעבין – חב"ד פדיה}

הגרב״ש שניאורסון זצ"ל – ראש ישיבת ״כוכב מיעקב״ טשעבין

״סימן טוב לחכם שלא נספד כהלכה״. עפ״י ההלכה מותר להוסיף בשבחיו של תלמיד חכם וצדיק והיינו משום שהצדיק מסתיר בחייו את מעשיו ובוודאי לא ידעו על כל מעלותיו, אבל על כ״ק אדמו״ר זצוקלל״ה מליובאוויטש, כמה שנוסיף עדיין לא נגיע לקצה קצהו של גדלותו הענקית בתורה ובעבודת ה׳ בקדושה ובטהרה ובמסירות נפשו עבור כלל ישראל ועבור כל יחיד מקצה העולם ועד קצהו. לכן אין אפשרות להספידו כהלכה. עלינו להתחזק וללמוד מדרכיו הקדושים להרבות בתורה ובקירוב לב ישראל לאביהם שבשמיים.

(פנימיות 10 – תמוז ה'תשנ"ד)