יום הבהיר י׳ שבט

צומצם
{בבית הרבי חב"ד אינפו}

המושג "רבי" הוא נושא עמוק טמיר ונעלם. מי אנו, אנשים רגילים, שננסה להגדיר מהו "רבי" ? אולם אין לנו אלא מהנגלות לנו מהמבואר בתוה״ק ובהתבוננות באורח חיי הצדיק יסוד עולם, והנסתרות לה׳ אלוקינו – עד כמה נשגבת מבינתנו מהותו הבלתי נתפסת של הצדיק.

בפרוס היום העשירי בשבט, בשנה בה ימלאו מ״ה שנה לנשיאות הרבי. כדאי שנתבונן מעט במבט יסודי ומעמיק.

מה ידוע לנו על הרבי מליובאוויטש?

ובכן: עם עובדות אי אפשר להתווכח, והעובדות הגלויות לכל מבקש אמת הם: הרבי מליובאוויטש נודע כגאון עולם שמשנתו עשירת ההיקף בכמות ואיכות מחזיקה מאות כרכים בכל מקצועות התורה, ובכל מקצוע בדרך ושיטה ייחודית כדרכו בקודש. הרבי נודע כבעל רוח הקדש מופלא שנבואותיו התקיימו בדייקנות מופלאה לאורך כל השנים.

הרבי נודע כבעל מופת (כ- 5 כרכים של ספורי מופתיו כבר נדפסו, ועוד היד נטויה.), הישועות שפעל למען כלל והפרט לאלפים ולרבבות הם מן המפורסמות: ריפא חולים, פקד עקרות וחולל ניסים גלויים בחסדי ה׳. הרבי נודע כמנהיג – אמת הדואג לכל אחד מעם ישראל, אשר הקים עולה של תורה תשובה וחסידות בכל קצוי תבל, בהיקף אדיר שאין לו אח ורע בתולדות עם ישראל. את כל חייו הקדיש לה׳ לתורתו ולעמו.

כאמור, אלו עובדות גלויות ומוכחות. לכן כשאנו משננים לעצמנו ולאחרים ־ ״מה אמר הרבי״ – חשוב שנשים אל ליבנו שמדובר באיש אלוקים, כך שגם אם דברי קדשו נראים לנו מפתיעים במקצת, נזכיר לעצמנו שוב, שמפי איש האלוקים יצאו.

מה הרבי אמר ?

ובכן מה אמר הרבי? – את זאת יש ללמוד במאות הכרכים של דברי קדשו. הקורא – בן תורה וישיבה, אל יסמוך על ציטוטים. אדרבה ילמד ויתעמק בעצמו מתוך המקור בשלימות. יראה וישפוט!

הרבי לימד שנשיא הדור – שהוא ה"נשמה הכללית" של הדור הוא בחינת "יחידה הכללית" שהיא מדריגת משיח צדקינו. נשיא הדור הינו איפוא המשיח שבדור. הרבי גילה כי נשלמה "עבודת הבירורים" ולימד שמכיוו שכן הרי שיש כבר לא רק את מציאותו של משיח אלא גם את ההתגלות דמשיח. הרבי ביאר כי הקב״ה יסד את ה"סדר" ש״הנשיא״ הוא ״נביא״, כדי שיוכל לסייע לבני הדור במילוי תפקיד נשמתם כרצון השי״ת. הוא לימד כי בנשיא הדור קיים הענין של "יעקב אבינו לא מת" כפי שנרמז בראשי תיבות: נשיא – ניצוצו של יעקב אבינו. הרבי קבע כי "דורנו – דור השביעי (לבעל התניא) הוא דור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה" על כך חזר בעקביות מאז שנת תשי״א ללא הרף. בשנים האחרונות הדגיש שההכרזה "הנה זה משיח בא תיכף ומיד ממש" נאמרת בנבואה – שהיא דברי הקב״ה ע״י נביא זה, ושהיא בוודאות, והודיע לכל באי עולם כי "הגיע זמן גאולתכם"! הוא הורה כי השליחות היא להכין את עצמו ואת העולם כולו לקבלת פני משיח צדקנו!

אכן דברים שלא שערום אבותינו, ואם לא מפי איש אלוקים יצאו, כי אז אי אפשר היה להאמין. ברם, אנו שיודעים כי מה׳ יצא הדבר ע״י עבד ה', מאמינים בנכונותם בשלימות, וכי היפלא מה׳ דבר?

"לכתך אחרי כמדבר"...

כיון שהגאולה כה קרובה ואנו נזכה לה "תיכף ומיד ממש", פשוט שהמשיח שבדור זה – הוא יגאלנו. ומכיון שנשיא הדור הוא המשיח שבדור, שכל פעולותיו וקורותיו הם בתור המשיח שבדור – "חוליינו הוא נשא ומכאובנו סבלם" ו"המלך משליך חייו מנגד" כדי לנצח במלחמות ה׳ להבאת הגאולה, הרי שבקרוב נזכה לראות בעיני בשר את התגלותו של הרבי  – משיח צדקנו, בגאולת עם ישראל והעולם כולו בבנין בית המקדש השלישי בנפלאות ה׳ הבאות עלינו לטובה ולנחמה.

עתה הוא הזמן שקיימת המעלה הנפלאה של ״לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה"… בקרוב ישמחו בו הכל, אבל עתה אשרי מי שיזכה להתקשר למלך בהתקשרות אמיתית, כשעדיין לא כולם הכירוהו…

אולם זאת יש לדעת, כי קבלת מלכותו בשלימות מחייבת לא רק "הצהרה" אלא התמסרות לרצונו – רצון ה׳. ומהו רצונו?

זאת גילה בספריו הקדושים: לעבוד את ה׳ בכל כוחות הנפש ובמסירות נפש. ללמוד תורה בכל חלקי התורה, הנגלה והפנימיות, לעיון ולבקיאות. להתפלל בכוונה ולעסוק ב"עבודה פנימית" בהתבוננות. לעבוד את ה׳ לא רק בהתאם לנטיותיו הטבעיות אלא שתהא עבודתו כלולה מכל ה״קוין״, בנוסף לעבודת ה׳ בזיכוך הגוף, ובהתעלות הרוחנית, יש לנצל כל פרט בעולם – כדי להשתמש בו לעבודתו יתברך לזיכוי הרבים ולזיכוך העולם עצמו, והדרך הישרה להתכונן לביאת המשיח היא ע׳׳י לימוד עניני גאולה ומשיח בכל חלקי התורה ואז נקל "לחיות עם משיח", ואשר זו הדרך הישרה לפעול ביאת והתגלות מלך המשיח תיכף ומיד ממש!

(פנימיות 17, שבט ה'תשנ"ה)