• פנימיות 88 • תוכן העניינים: 1) מאמר המערכת » טוב עין הוא יברך 2) דבר מלכות » מדוע זכירת יציאת מצרים אינה נמנית במנין המצוות?. 3) אורה של ליובאוויטש » האדמו"ר מקרעטשניף זצוק"ל. 4) חיים של חסידות » שעת הכושר להרגש רוחני.» סיפור. 6) מושגי יסוד בחסידות » צדיק ונשיא הדור. 7) הלכה ומנהג » הטעם ל"סעודת משיח" . 8) תורת מנחם » "שיחות קודש בענייני גאולה ומשיח" »סיפור

גליון 88 (1)