• פנימיות 82 • תוכן העניינים: 1) מאמר המערכת » הדרך כבר נסללה. 2) דבר מלכות » סתירה שהיא בנין . 3) חיים של חסידות » משפיע ו"משקה"?. 4) הדרך לחב"ד » "צמאה לך נפשי". 5)הרגש חסידי »"והדריך בנעלים" 6) מושגי יסוד בחסידות » היום הגדול והקדוש. » סיפור 8) תורת מנחם » "שערי המועדים תמוז" » סיפור

pnimiyut82