• פנימיות 80 • תוכן העניינים: 1) מאמר המערכת » התמסרות לשליחות. 2) דבר מלכות » שבעת המינים בעבודת האדם. 3) הדרך לליובאוויטש» מחתרת חסידית. 4) רבנות חסידית » גאון ורב חסידי. 6) מושגי יסוד בחסידות »"בנים אתם לה'". 7) סיפור חסידי » "רבי תעזור לי".8) תורת מנחם » הלכות תשובה להרמב"ם.

pnimiyut80