"ספר השליחות"

צומצם
{מאת User:Moondigger – נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1059095}

מאז ומקדם נהגו רבותנו נשיאנו לשלוח חסידים לבצע משימות שונות בבחינת ״יפוצו מעיינותיך חוצה״ – לפעול את הפצת רעיון החסידות אורחותיה ודרכיה, ובכלל לחזק ולעודד יהודים במקומות פזוריהם ולעוררם לקיום תורה ומצוות.

הגדיל לעשות באופן מדהים שאין לו אח ורע בתולדות עם ישראל, הרבי, אשר שלח אלפי שליחים ופיזרם בכל קצוי תבל ממש. באמצעות שליחים אלו הפועלים בכל מקום על פני כדור הארץ שיש בו יהודים, חולל הרבי תחיה יהודית אדירה בדור יתום זה שלאחר השואה האיומה. רבבות יהודים שינו את אורח חייהם לשמירת מצוות מלאה ומאות אלפים אחרים התקדמו באורח משמעותי בקיום תורה ומצוות ה׳. כתוצאה מעבודת קודש עקבית ויסודית זו הוקמו נכון להיום כ – 2,000 מוסדות תורה וחסידות, ועדיין הולך ומוסיף אור.

במשך שנות דור מדריך הרבי את השליחים הנאמנים, מלמד ומעורר, מורה ומכוון. דברי תורתו המלהיבים אשר נתבארו על ידיו עד להוראות מפורטות (״תורה מלשון הוראה״), נקבצו ב׳׳ספר השליחות״ אותו ערך בטוב טעם ודעת הרה״ת ר׳ מרדכי מנשה לאופר הי״ו.

בספר שמונה פרקים:

א. היציאה לשליחות – המעלות ביציאה לשליחות, התועלת, הזכות, המטרה והחובה, ההכנות ליציאה וההפסד ב… אי יציאה.

ב. עבודת השליחות – התפקיד והמטרה, סדר העבודה, ודרכי הפעולות.

ג. השליח – עבודת השליח עם עצמו, גודל הזכות והאחריות וכו׳.

ד.״עד עולם״ ־ קביעה ברורה להתמיד בשליחות עד ביאת גואל צדק.

ה. ״כינוסי השלוחים״ ־ ובו שיחות קודש שנאמרו בפני אלפי השליחים בעת כינוסיהם הגדולים בחצר הרבי, החל משנת תשמ״א ואילך, בכינוסים אלו מגדיר הרבי את המשימה העומדת על הפרק, לדוגמא: בכנס האחרון בו דיבר הרבי לפני השלוחים, בר״ח כסלו תשנ״ב הגדיר הרבי את המשימה הנדרשת עד להבאת הגאולה בפועל ממש, במילים אלו: ״כל שליח צריך להתכונן בעצמו ולהכין את כל היהודים במקומו ובעירו וכו׳ לקבל פני משיח צדקנו, על ידי שהוא מסביר את ענינו של משיח, כמבואר בתורה שבכתב ושבעל-פה, באופן המתקבל אצל כל אחד ואחד לפי שכלו והבנתו, כולל במיוחד – על ידי לימוד עניני משיח וגאולה, ובפרט באופן של חכמה בינה ודעת. והיות שזוהי העבודה בזמן הזה, הרי מובן שזה שייך לכל יהודי בלי יוצא מן הכלל, כלל.״ עכל״ק.

ו. השליחות בחינוך – הזכות והחובה לפעול בשליחות בחינוך.

ז. שליחות ה״מרכז לעניני חינוך״ – דברי תורה והדרכות בענין תלמידי הישיבות היוצאים לפעילות רוחנית בימי ״בין הזמנים״.

ח. התלמידים השלוחים – דברי תורה והוראות לתלמידי ישיבה הנוסעים לחזק את ישיבות ליובאוויטש ב״ערי השדה״ ובמקומות מרוחקים בעולם.

כ״הוספה״ באים שיחות ומכתבים בדברי השליחות בדבר השליחות לארץ הקודש – קבוצות שלוחים ששלח הרבי לפעול בארץ הקודש.

הספר אשר מונה 631 עמ׳ יצא לאור לראשונה בשנת תשמ״ז, ומאז יצא לאור במספר מהדורות.

(פנימיות 15- סקירת ספרים מאת הרבי מליובאוויטש, כסלו ה'תשנ"ה)