"אגרות מלך" ב' כרכים – מכתבים כללים למועדי השנה

{אגרות מלך 2 חלקים – היכל מנחם}

מאז עלותו על כס הנשיאות נוהג הרבי לפרסם ״מכתבים כלליים״ המופנים אל ״אחינו בני ובנות ישראל בכל מקום ומקום״ ״מכתבים כלליים״ אלה מתפרסמים בהזדמנויות שונות ובכלל זה, באופן קבוע, בפרוס כל שנה חדשה ולקראת חג הפסח, ותכופות, במיוחד בשנים האחרונות, יותר ממכתב אחד לכל תקופה.

״מכתבים כלליים״- מושג עשיר תוכן, שכ״ק אדמו״ר נשיא דורנו טבע אותו ויצק בו תורת חיים מלאה ושלמה. במכתבים הכלליים מבאר הרבי לא רק את תוכנו הפנימי והמהותי של כל חג ומועד בלוח השנה, שלקראתו מתפרסם המכתב, ואת ההוראות והלקח למעשה לכל השנה, אלא שהרבי גם פורש דרכם את יריעת תורתנו הקדושה, תורת חיים, ומבטא בהם את רוח היהדות בטהרתה ובשלמותה, לכל היקפה ומשמעויותיה בעולמנו הרוחני והגשמי, בעולם הפרט ובעולם הכלל. הרבי, מאור ומורה דורנו, הרועה הנאמן והאוהב של בני עמנו בכל אתר ואתר מלמד ומדריך במכתביו הכלליים את הדור כולו כיצד לקבל ולקלוט את האורות האלוקיים של כל עת וזמן וכיצד לישמם בחיי הגוף והנפש. מכתבים כלליים אלה מהווים איפוא למעשה את דבר התקופה, זו צו השעה, בבחינת קול ה׳ על ידי עבדיו הנביאים, לאמור, כל מכתב כללי הוא הארת דרישות השעה באור ה׳, ומחדיר חיי עולם בתוך חיי שעה. המכתבים הכלליים מהווים בפשטות תמצית המסקנות הרוחניות – מעשיות, מן המשמעויות הפנימיות של כל חג ותקופה, יחד עם זה מכילים המכתבים הכלליים אוסף של הבנות מעמיקות בתוכן החגים ומצטיירת מהם תמונה כוללת, עשירה ומקיפה של תכלית החגים ומשמעויותיהם לדורנו ולזמננו.

ברכה בפני עצמם קובעים להם ההערות הנפלאות והמחכימות בציון מקורות ומראי מקומות לכל מלה ולכל פרט. בהערות אלו מוצפנים ומקופלים הברקות וחידושים גאוניים המעוררים השתאות.

הספר כולל שני חלקים: חלק א (מכתבים א – צג) כולל את המכתבים השייכים לחדשים תשרי – אדר, חלק ב׳ (מכתבים צד – קסו) כולל את המכתבים השייכים לחדשים ניסן ־ אלול. המכתבים הם מארבעים השנים – תיש״א – תנש״א. חלק א – מונה תצ״א עמ׳, וחלק ב׳ – מונה תצ״ז עמ׳. (סה״כ: 988 עמ׳, בנוסף למבוא)

בתור הוספות באו: א, ״השלמות״ – המכתבים שנכתבו לכל ״נשי ובנות ישראל״ או לכל ״ילדי ישראל״ – גם זה בתרגום ללשון הקדש. ב, ״הוספות׳׳ – מדור לשיחות קדש ומכתבים שנאמרו ונכתבו לביאור פרטים שונים במכתבים, גם זה בתרגום ללה״ק. ג, ״מפתחות״ ־ מפתח ענינים לכל המכתבים וההערות שבשולי הגליון. ד, ״מבוא״ – מקיף ומרתק, המשתרע על כ- 100 עמ׳, אודות מהותם ומטרתם של המכתבים הכללים, דרך התרגום, ההפצה וכל הכרוך בזה, (במבוא צילומים מ״כתב יד קדשו״ של הרבי עצמו), הספר המוגש על שני חלקים ברוב פאר והדר, והערוך בטעם טוב, נערך ע״י הרב פרץ אוריאל בלוי הי״ו, ובעריכתו הסופית של הרה״ג ר׳ טוביה בלוי שליט״א, אשר הוא זה שבמשך שנים רבות היה אחראי בשליחות הרבי, על מלאכת תרגום המכתבים הכלליים ללשון הקדש.

(פנימיות 13)