״מנחם ציון״ 

צומצם קרדיט
{תורת מנחם מנחם ציון – היכל מנחם}

בקשר עם יום ״כ״ב שבט״ יום ההסתלקות ־ הילולא של הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא ע״ה אשת כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו, מהראוי להתייחס לספר ׳׳תורת מנחם ־ מנחם ציון" המהוה ליקוט מתורת הרבי (רשימות, מאמרים שיחות ומכתבים) בעניני ניחום אבלים, כאשר חלק נכבד מספר זה מוקדש לדברי תורה ושיחות קודש – שנאמרו בקשר ל״שבעה״ ול״שלושים״ של הרבנית. בין השאר, בעת שביקרוהו גדולי התורה והחסידות, ופרנסי הציבור, להבעת תנחומיהם. יש לציין שהנקודה התיכונה, בבחינת ״בריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה״ בתורת הרבי בעניני ניחום אבלים היא, שהניחום האמיתי הוא נחמת ציון וירושלים, שאז יקויים הייעוד ״בלע המות לנצח ומחה ה׳ אלוקים דמעה מעל כל פנים״ – ״והקיצו ורננו שוכני עפר״ – תחיית המתים, מתוך כך, מציינים העורכים, חברי ״ועד הנחות בלה״ק״, עולה שהספר והלימוד בו מהוים נדבך נוסף בקיום הוראת הרבי – ש״הדרך הישרה להביא לימות המשיח״ היא לימוד ועיסוק בעניני משיח וגאולה.

הספר שלפנינו, נחלק לשני כרכים: כרך ראשון – מנחם אב – מכיל ענינים שאמר וכתב הרבי בקשר עם חמשת הפעמים שישב באבלות ל״ע. כרך זה נחלק לחמשה פרקים, פרק לכל אחד מחמשת זמני האבלות על סדר השנים: בהסתלקות אביו הגהי׳ק רלוי״צ שניאורסאהן זצ״ל, חותנו כ״ק אדמו״ר מוהריי״ץ זיע״א, אחיו הוו״ח ר׳ ישראל ארי׳ לייב ע״ה, אמו הרבנית חנה ע״ה, ואשתו הרבנית חיה מושקא ע״ה. כרך שני – מנחם משיב נפשי – מכיל ענינים שאמר וכתב הרבי בקשר עם אבלות של אחרים ונחלק לשלשה פרקים: פרק ראשון – רשימות דברים שנאמרו בעת ביקוריו לניחום אבלים (כגון: אצל כ״ק האדמו״רים מסאטמר, מנאבומינסק, מקופישניץ, מאמשינוב). פרק שני – דברי הערכה ועידוד שנאמרו בהתוועדויות בקשר ובסמיכות למאורעות של פטירה – (כגון: בקשר עם הרצח שביצעו הפאדיונים בכפר חב״ד – תשט״ז, בקשר עם רעידת האדמה בהם נהרגו יהודים רבים במרוקו – תש״כ, בקשר להסתלקות כ״ק אדמו״ר ה״בית ישראל״ מגור – תשל״ז). פרק שלישי – מכתבי ניחום אבלים שסודרו לפי סדר השנים. מכתבים אלו מופנים לאנשים מכל גוני הקשת, ולכל סוגי השכול ר״ל, ובנוגע לכל סוגי ההשלכות של האסון ל״ע, דברים המרעיפים טל תחיה, בחכמה אין קץ וברגישות אין סוף.

יצויין כי בספר זה באו גם רשימות דברים ושיחות, וכן מענות ומכתבים, שמתפרסמים בפרסום ראשון. בתחילת כל כרך מופיע תוכן הענינים – מפורט, ובסוף הכרך השני מופיע מפתח ענינים כלליים השייכים לאבלות ותנחומין ומפתח שמות האנשים. הספר יצא לאור בהוצאת ״אוצר החסידים׳, באלול ה׳תשנ״ד, והוא מכיל, על שני כרכיו 641 עמ'. ונסיים בהשראת מאמר קבלת הנשיאות – י' שבט התיש״א, ״בלשון הרב״ הוא הרבי: ״ ונזכה להתראות עם הרבי, כאן למטה בגוף ולמטה מעשרה טפחים והוא יגאלנו״. (פנימיות 39)