"כללי רמב״ם"

צומצם נחלת הכלל
{חתימת הרמב"ם – ויקיפדיה}

מאז ומתמיד אמר הרבי נשיא דורנו ״הדרנים״ על כל אחד מ"יד" ספרי ׳׳משנה תורה׳׳ להרמב״ם, והשמיע פלפולים מופלאים בנגלה ובנסתר בנושאים רבים ברמב׳׳ם תוך ציון הוראות בעבודת ה׳.

החל מקיץ תשד״מ – תקופת ייסוד תקנת הלימוד היומי ברמב״ם. עליה הכריז הרבי בהתוועדות אחרון של פסח דאז, הוסיף על כך הרבי והחל להקדיש שיחה מיוחדת בכל אחת מהתוועדויותיו להסברת קטע או הלכה ברמב"ם שנלמד ע״י רבבות אלפי ישראל, הנוטלים חלק בלימוד היומי.

בשיחות קודש אלו עודד הרבי לימוד שיטתית המתבסס על הכרת ״כללי הלימוד״ ברמב״ם. בדברי קדשו הרבה הרבי להזכיר כללים בדרכו של הרמב״ם בספר ה״יד החזקה״. חלק מהכללים כבר הוזכרו ב "יד מלאכי" ועוד, אך גם אותם ליבן הרבי, והוסיף פירוט ודיוק בהם, וגם הוסיף לגלות כללים רבים אחרים שלא נזכרו במקורות אחרים.

מלאכה שיש עמה חכמה עשה הרב מרדכי מנשה לאופר שליט״א, בכך שעמל ויגע למצוא 268 כללים שהופיעו בתוך שיחות קדשו של הרבי נשיא דורנו ב״ליקוטי שיחות״, ״יין מלכות״, ״אגרות קודש״ ועוד. הכללים מופיעים בקיצור ובבהירות בלשון קרובה ככל האפשר, לאמירתם והדפסתם בגוף השיחה. הכללים שובצו בעריכה מעולה בתוך 24 פרקים. זאת במטרה לתת דרך שיטתית בידי כל לומדי הרמב״ם.

בראשית הספר מופיע מבוא מאלף, בו באים דברים על הרמב״ם ־ כ״גאון ישראל וקדושו״ אשר מ״משה עד משה לא קם כמשה״, כך שמודגש הפן של קדושת הרמב״ם, אשר ״דברי רבנו ראויים אליו״ כדברי ה״כסף משנה״. כמו״כ, נכתב במבוא על סגולת לימוד הרמב״ם, תקנת הלימוד היומי, ביאורי הרבי, כללי הלימוד ועוד.

הספר מונה 152 עמ', יצא לאור בשנת ה'תנש״א, בהוצאת קה״ת, והתקבל בחיבה רבה.

בהזמנות יש לפנות אל: הוצאת ספרים קה״ת כפר חב״ד, ת.ד. 3. טל׳: 03-9606018/725.

(פנימיות 35)