"שערי המועדים" – על עניני חודש אייר – סקירת ספרים של הגאון האלוקי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

צומצם היכל מנחם
{שערי המועדים – היכל מנחם}

 

סדרת הספרים ׳׳שערי המועדים״, בהוצאת ״היכל מנחם״ – מרכז להפצת מעיינות החסידות בעיה״ק ירושלים ת״ו – כבר רכשה לעצמה מוניטין, וכל אימת שיוצא לאור ספר נוסף על מועד ממועדי ישראל מתורתו של כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו, שדברי קדשו נקבצו ובאו בספרים אלו, מהוה הדבר חגיגה למחבבי התורה, וההוגים בה. הדברים הערוכים בטעם טוב עם כותרות וכותרות משנה, ומוגשים בהידור ובצורה נוחה לפני הלומד והמעיין – הם משובבי נפש. כבר הוזכר יותר מפעם אחת, שבנוסף לכך שאתה עומד נפעם מהעומק הבהירות והגאונות שניבטת מכל ביאור, שבעתיים מתעוררת ההתפעלות אל מול הגיוון המסחרר, של הנושאים, וזויות הראיה השונות, המסתעפות בכל נושא וענין לענפים רבים, בנגלה ובנסתר.

הספר שלפנינו – ״שערי המועדים״ – על ספירת העומר – פסח שני – ול״ג בעומר, עוסק בנושאים אלו בהרחבה והוא מעשיר את הלומד בו, בשפע עיונים וביאורים – השופכים אור חדש על כל עניני החודש, כך שהלומד בו אליבא דנפשיה – חווה מבחינה רוחנית את חודש אייר על כל עניניו האמורים בגובה רוחני-איכותי מיוחד.

הספר כולל קי״ט סימנים, המחולקים לפי החלוקה הבאה: א. ספירת העומר. ב. אימתי הן תמימות. ג. ימי הכנה למתן תורה. ד. ימי הספירה. ה. חודש אייר. ו. פסח שני. ז. ל״ג בעומר. ח. רבי שמעון בר-יוחאי. מפתח ענינים מופיע בפתח הספר, ורשימת המקורות – הפניות לספרי כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו – מופיעה בסוף הספר, אשר מונה כולו ת״ג עמי.

כאמור, הנושאים מגוונים. כך מוצאים אנו ביאורים בנושאים רבים ולדוגמא: חקירה בגדר מצות ספירת העומר, חקירה בעניו מ״ט ימי הספירה – מצוה אחת או מצוות נפרדות, בירור בגדר תמימות בספירת העומר, ונפקי׳מ לענין קטן שהגדיל, עבד שנשתחרר, נבנה ביהמ״ק בתוך ימי הספירה. בירור הלכה בענין העובר את קו התאריך בימי הספירה, – כיצד ינהג בספירה וחג השבועות? מעלת ספירת העומר בקביעות דפסח שחל בשבת. על הצורך בעבודת מ״ט ימי הספירה – כהכנה למתן תורה. תשובה לשאלה – מדוע כתוב בתורה ״תספרו חמישים יום״ בעוד שאנו מונים רק מ״ט יום? על ימי הספירה כימי סגולה וסייעתא דשמיא מלמעלה. ימי הספירה – כימים המסוגלים לבריאות הגוף. ימי הספירה כימי הכנה לגאולה העתידה. בעניו לימוד מסכת סוטה בימי הספירה, בעמן לימוד מסכת שבועות בימי הספירה. גי טעמים בענין התוספת באהבת ישראל שבימי הספירה. ביאורים שונים והוראות למעשה – בעניני רבי עקיבא ותלמידיו. אייר – ר״ת אני ה׳ רופאך – ביאור הענין. אייר _ ר״ת אברהם יצחק יעקב רחל – ביאור הענין. ההוראה מפסח שני – התביעה והדרישה אודות הגאולה. בל״ג בעומר – הוד שבהוד – נשלם ה״בירור״ דספירת העומר. טעמי מנהגי היום עם ילדי ישראל. ל״ג בעומר – בגימטריא משה – ביאור הענין. בריש גלי – ר״ת רשב״י ביאור הענין והוראה למעשה. רשב״י מוזכר בכל פרק מפרקי מסכתות הש״ס – ביאור הדבר. הטעם שעל רשב״י אין כותבים זי״ע אלא מזכירים אותו בשמו בלבד – עפ״י ביאור של הגאון הראגציובי. ועוד ועוד.

הספר מוגש בעריכה המעולה של הרה״ג ר׳

יוסף יצחק הבלין שליט״א ראש המכון והרה״ג ר׳ יקותיאל פרקש שליט״א ראש ישיבת ״מרכז גוטניק״.

ניתן להשיג את הספר: מכון ״היכל מגוום׳/ ירושלים, טל: 928*02-38. נגי-ברק טל: 03-5735729 או בהוצאת ספרים קה״ת כפר הב״ד טל: 03-9606100.

(פנימיות 30)