מסכת שבת

צומצם
{לראות את מלכינו}

”ליקוט חידושים וביאורים במסכת שבת – בנגלה ובחסידות״. זה שמו של הספר עב הכרס שלפנינו המונה 406 עמ' גדושים בביאורים גאוניים מלאי חריפות ובקיאות, על פי סדר הדפים של מסכת שבת.

מהמפורסמות הן, שבתורת כ״ק אדמו׳׳ר נשיא דורנו הפזורה על פני מאות כרכים, מצויים ביאורים והערות על כל עניין ועניין בכל חלקי התורה, בדרך ההלכה והפלפול, בדרך הסוד והחסידות, ובכלל ־ ע״פ פרד״ס. הבעיה בכך היא ריכוז החומר והגשתו לפני הלומד בהתאם לנושא המעניין אותו. בענייננו ־ בחורי ישיבות וכל לומד, הלומד את מסכת שבת כסדרה, וחפץ כמובן להרחיב את דעתו – בתורתו הקדושה והגדושה של נשיא דורנו, ־ זקוק לכך, שהחומר יהיה מסודר מול עיניו עפ״י סדר הדפים.

ולכן, מעשה גדול עשו בשעתו חברי מערכת שהוקמה לכך ע״י ישיבה גדולה דחסידי חב׳׳ד במיאמי רבתי, שהוציאו לאור בשנת תשמ״ב – ספר נאה ומהודר, בהדפסה נעימה ונוחה ללימוד,

בפתח דבר, מספרים על דרך העריכה:

א. הביאורים כוללים רק מה שיצא לאור בשיחות המוגהות של הרבי. (וזאת עד שנת הוצאת הספר. ואם כן השאירו בקעה להתגדר בה – למלקטי דורנו:1) לצרף גם מהשיחות שאינם מוגהות. 2) לצרף גם מהשיחות המוגהות שיצאו בשנים תשמ״כ – תשנ׳׳ב, וממה שיצא לאור בקרוב ממש, מ״התורה חדשה מאיתי תצא״ שישמיענו שנית בקרוב.)

ב. ביאורים רבים – שנדפסו ב״ליקוטי שיחות״ וכו׳ באידיש, תורגמו, והם מוגשים בספר בלשון הקודש.

ג. לכל ביאור ניתנה כותרת תמציתית.

ד. בסוף כל ביאור צוין ה״מראה מקום״ מתורת הרבי, משם נלקט ביאור זה, כדי שהלומד יפנה למקור על מנת להחכים.

ה. אותם ״הערות״ שנלקטו מתוך הערותיו של הרבי לגוף ה״שיחה״, צוטטו כמות שהם בסגנון של הערה תמציתית, ללא הספר מלא וגדוש בחידושי תורה מרניני נפש על כ120- נושאים ממסכת שבת, ולדוגמא: ע״ד ההלכה: קביעת טיפול רפואי קודם שבת, בעניין האוחז ספר תורה ערום, שיטת רש״י והרמב״ם בנתינת חלה, שיטות ב״ש וב״ה – בכוח או בפועל, ביאור דברי הרמב״ם בנר ביתו קודם, בדין מזוזה בפתח שאין בו דלת, שיטת אדמו״ר הזקן בגדר בין השמשות, ר״ש ור״י בדבר שאין מתכוון – לשיטתם, בגדר אינו מתכוון ופסיק רישא, בעניין מלאכת מכה בפטיש, פקוח נפש בשבת – הותרה או דחויה, ביאור במכילתא ־ בעניין תוספת שבת, מתעסק בעלמא שאני – בפירוש הרי״ד, בעניין חצי שיעור במלאכות קושר והוצאה וסיום למסכת שבת. – ועוד ועוד.

ע״ד האגדה:

בעניו בקשת צדיקים שיאמרו שמועה בשמם, נצחיות קדושת המקדש, צדיק גוזר והקב״ה מקיים, ״מן״ ו״שליו״ ־ נגלה ופנימיות, שבירת הלוחות ־ והעילוי שנגרם לישראל בכך, ״אוריין תליתאי״, מצוות הפורים ושייכותם לקבלת התורה, בין תורה לנבואה, סיבת ליקוי המאורות, שליטת המזלות באה“ק, ועוד ועוד.

בעריכה עסקו הרה״ג ר׳ יהודה לייב שפירא שליט״א והרה״ג ר׳ צבי וילהלם שליט״א (אז תלמיד בישיבה) בהשתתפות קבוצה ממצטייני הבחורים בישיבה. העורכים מביעים תודה לרבנים שמחה ראט ומשה פרלשטיין על עזרתם בעריכה.

(סקירת ספרים מאת הגאון האלוקי הוד כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש – פנימיות 28)