"מעייני הישועה" סקרים ספרים של הגאון האלוקי הוד כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

צומצם
{ציורי ר' זלמן קליינמן}

"מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו״. כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו היה נוהג בשנים שעברו לערוך התוועדות מיוחדת במוצאי יום ב׳ דחג הסוכות בתור התוועדות ד"שמחת בית השואבה׳׳, אולם משרבו הבאים להסתופף בחצרות קדשו, והסוכה הגדולה היתה צרה מלהכיל את קהל האלפים, לא התקיימה עוד התוועדות בסוכה.
אולם, החל משנת תשמ״א בשנת הקהל, זכינו להתגלות אור ושפע חדש מ״מעיני הישועה״ במסגרת שיחות קודש מפי הרבי, שאמרם בכל לילה ולילה מלילות חג הסוכות, לאחר תפילת ערבית השיחות שנמשכות כשעה ויותר, כוללות ביאור המעלה המיוחדת של שמחת בית השואבה שבלילה זה במיוחד, עניינם של האושפיזין, שיעורי היום בתורה, בחומש, ברמב״ם ובתהילים, תוך כדי קישור כל העניינים לשמחת בית השואבה.
ולאחרי כן, כשהדברים נשמעו ונקלטו במוחותיהם של השומעים, כדרך שיטת חב״ד, ששמה דגש מיוחד על ההבנה וההשגה בחכמה בינה ודעת, שהיא אשר מעוררת את השמחה האמיתית החודרת בפנימיותו של האדם, – אזי מתפרצת השמחה בשירה וריקודים, ובימי השבוע דחול המועד בלוית כלי זמר.
יש לציין שבמשך השנים; הפכה שמחת בית השואבה ב"בית חיינו" לשם דבר, כאשר אלפי יהודים מכל החוגים והגילים, שרים ורוקדים בהתלהבות ושמחה עצומה במשך שעות ארוכות עד אור הבוקר ברחובה של עיר וזאת בכל יום מימי חג הסוכות.
הרבי העיר בשעתו, כי ענינים שהתבארו בשנים קודמות, יש ללמוד מתוך מה שכבר נדפס, ובכל שנה יוקדשו השיחות להמשיך ולבאר ענינים נוספים או להוסיף ביאור באורך ורוחב ועומק יותר.
לכן, הוציא לאור "ועד הנחות בלה״ק׳׳ בעריכתו של הרה״ג ר׳ דוד פלדמן שליט״א את הספר ״מעייני הישועה״ שכולל את שיחות הקודש הנ״ל בעריכה מיוחדת כדלקמן:
מבנה הספר:
חלק ראשון: ענינה של שמחת בית השואבה הכולל ג׳ פרקים: פרק א׳ – מן המקורות (במשנה, גמרא, רמב״ם, ותורת החסידות), פרק ב׳ – שמחת בית השואבה שלימות ומקור השמחה, ופרק ג׳ – שמחת בית השואבה בזמן הזה.
חלק שני: כל יומא ויומא עביד עבידתיה, הכולל ב׳ פרקים: פרק א׳ – מעלת היום משבעת ימי הסוכות (העילוי שבשמחת בית השואבה מצד מעלת אותו יום בחג), ופרק ב׳ ־ מעלת היום דימי השבוע.
חלק שלישי: האושפיזין. לאחרי הפתיחה בנוגע לכללות ענין האושפיזין ־ באים השיחות שבהם נתבארו הקשר והשייכות של האושפיזין שבזוהר, עם האושפיזין החסידיים, הצד השוה והצד הייחודי, ופעולתם בהוספה בשמחת בית השואבה ־ פרק אחד לאושפיזין שבכל יום, (לדוגמא: פרק א׳ – אברהם אבינו והבעש״ט, פרק ב׳ – יצחק אבינו והרב המגיד, וכו׳).
חלק רביעי: ״שירו של יום״. בכל יום ויום מימי החג היו אומרים שירה בפני עצמה על מוסף היום (סוכה נ"ה,א). בחלק זה הובאו דברי הרבי בענין שירו של כל יום.
חלק חמישי: שיעור החומש היומי. ובו נתבאר הקשר והשייכות של כל אחד מימי הסוכות והאושפיזין שבו וכו', לשיעור חומש היומי באותה שנה.
חלק שישי: שיעור תהילים היומי. הקשר והשייכות של כל אחד מימי הסוכות, האושפיזין שבו וכו׳, לשיעור התהילים היומי, כפי שנחלק לימי החודש(ט״ו – כ"א).
הספר הערוך בבהירות וטוב טעם יצא לאור לראשונה בשנת תשמ״ח – שנת הקהל, ומאז יצא לאור במהדורות נוספות, בהם התווספו שיחות קודש מהשנים הבעל״ט עד שנת תשנ״ב. השאיבה מ״מעייני הישועה״, מרנינה את הנפש ומכינה את הלבבות לייעוד הנשגב ״תורה חדשה מאיתי תצא״, כשכל ישראל ישבו ב״סוכת עורו של לויתן", בעגלא דידן.
(פנימיות 24)